Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 01 april 2013
gepubliceerd op 12 juni 2013

Besluit 2012/472 van het Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/A van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031297
pub.
12/06/2013
prom.
01/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/01/2013031297/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2013. - Besluit 2012/472 van het Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/A van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces


Het Collegelid, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces, zoals gewijzigd door de decreten van de Franse Gemeenschapscommissie van 5 februari 2004, meer bepaald op artikel 24, 9 juli 2010 en 29 oktober 2010;

Gelet op het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces, zoals gewijzigd door de besluiten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 juni 2002, 25 april 2002, 28 november 2002, 13 maart 2003, 29 april 2004, 28 mei 2009, meer bepaald op artikel 29, § 2 en 14 april 2011;

Gelet op de adviezen van de afdeling Gehandicapte personen' van de Franstalige Brusselse Adviesraad voor Bijstand aan personen en Gezondheid, gegeven op 1 juni 2011 en op 7 maart 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 december 2012;

Gelet op het advies 52.678/4 van de Raad van State, gegeven op 21 januari 2013, in toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op grond van het verslag dat is opgesteld door de administratie, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid als bedoeld in artikel 128 van de Grondwet.

Art. 2.Bijlage 1 bij het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Brussel, op 1 april 2013.

Voor het College : Het Collegelid bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen met een Handicap, Mevr. E. HUYTEBROECK

Bijlage bij het besluit 2012/472 van het Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/A van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces Bijlage 1 bij het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces - Vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de tegemoetkomingen in de individuele materiële hulpmiddelen die onmisbaar zijn voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces 1. Algemene bepalingen Deze bepalingen zijn van toepassing op de aanvragen die zijn ingediend vanaf de datum van het van kracht worden van deze bijlage.De vroegere individuele beslissingen blijven geldig tot hun vervaldatum. 1.2. Alle maximumbedragen of indicatieve bedragen die in deze bijlage worden vermeld, worden jaarlijks herzien. Ze zijn weergegeven exclusief btw. 1.3. De leveringskosten en de Recupeltaks zijn opgenomen in de maximumbedragen die in deze bijlage worden vermeld.

Een vervanging van het materiaal dat in deze bijlage wordt vermeld, kan worden toegekend voor zover het materiaal in kwestie niet meer overeenstemt met de specifieke behoeften van de gehandicapte persoon.

Evenzo kan de vervanging van het materiaal dat in deze bijlage wordt vermeld, worden toegekend voor zover het materiaal niet kan worden hersteld, wat door de leverancier wordt bevestigd, of voor zover de kosten van de herstelling niet in verhouding staan tot die van nieuw en gelijkaardig materiaal.

De vervangingstermijn, die voor bepaalde hulpmiddelen in de bijlage wordt vermeld, wordt bepaald in functie van de facturatiedatum van de vorige prestatie.

Indien de prestatie moet worden vervangen of hersteld ingevolge schade of diefstal, kan de nieuwe tegemoetkoming alleen worden overwogen op voorlegging van het proces-verbaal van de politie. De tegemoetkoming kan alleen betrekking hebben op de eventuele kosten die hoger liggen dan het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt. Derhalve moet de gehandicapte persoon de nodige acties op het gebied van verzekering ondernemen en daarvan het bewijs leveren aan de administratie; bij gebrek daaraan zal de administratie niet in de vervangingskosten tegemoetkomen.

Dit punt is niet van toepassing op punt 5.3 van de bijlage (aanpassing van een voertuig). 1.5. Met het oog op de toepassing van artikel 39 van het besluit van het College preciseert het multidisciplinaire team, in zijn beslissing, of de prestatie het voorwerp van een schenking moet uitmaken, indien het niet meer wordt gebruikt. Het advies van de administratie is nodig om te bepalen welke instelling de schenking krijgt. 1.6. Rekening houdende met de verplichtingen en de doelstellingen van de rusthuizen en de serviceresidenties worden bepaalde prestaties uitgesloten voor de gehandicapte personen in dit soort instelling.

De uitgesloten prestaties zijn de volgende : - onroerende en roerende inrichting zoals bedoeld in punt 7 van deze bijlage; - aanvullende uitrusting zoals bedoeld in punt 8 van deze bijlage (met uitzondering van alle materiaal voor het converteren van geluidssignalen in licht- of trilsignalen); - uitrustingsgoederen zoals bedoeld in punt 9 van deze bijlage (met uitzondering van elektrisch in de hoogte verstelbare bedden en motorisering van relax-leunstoelen); - onderhoud en herstel (voor de voornoemde prestaties). 2. Hulpmiddelen bij de communicatie 2.1. Videoloepen en loepen Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel na optische correctie aan het beste oog een gezichtsscherpte gelijk aan of minder dan 2/10 vertonen; - ofwel een functioneel bilan voorleggen waarvan het model door de dienst is goedgekeurd en dat door een in revalidatie gespecialiseerde oogarts is verwezenlijkt, waarin wordt gepreciseerd dat de aanvrager een visuele beperking vertoont die lezen zonder videoloep onmogelijk maakt.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd;

Algemene voorwaarden Met uitzondering van complexe beroepssituaties mogen draagbare videoloepen niet worden gecumuleerd met een andere soort videoloep.

De systemen voor gebruik in scholen of op het werk moeten door een verklaring van de school of de werkplek worden verantwoord.

De aanvraag voor een scherm dat groter is dan 19 inch, moet behoorlijk gerechtvaardigd zijn op basis van de pathologie.

Vervangingstermijn : 5 jaar 2.1.1. Videoloepen Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Systeem met vast scherm (met of zonder pc-aansluiting (plateau inbegrepen))

4.300 euro

Systeem met dubbele camerafunctie

6.450 euro

Systeem dat op de computer kan worden aangesloten of draagbaar systeem

4.300 euro

Sprekende videoloep

4.500 euro

Supplement voor een scherm dat groter is dan 19 inch

260 euro


2.1.2 Loepen De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Elektronische loep met scherm

1.500 euro

Elektronische zakloep (met of zonder optie beeldopname)

800 euro


2.2. Draadloze geluidszender - FM-apparatuur Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet blijken dat de aanvrager een auditieve beperking vertoont die het gebruik van het materiaal rechtvaardigt en die door een rapport van een dienst voor audiofonologie wordt gestaafd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd;

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Draadloze geluidszender - FM-apparatuur

2.288 euro


2.3. Aangepaste telefoon of telefoonondersteuning De tegemoetkoming dekt in geen geval de aansluiting op het netwerk of de gesprekskosten.

Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel aan het beste oor, zonder apparatuur, een gemiddeld gehoorverlies van ten minste 60 dB vertonen; - ofwel een spraakgebrek vertonen waardoor functioneel spreken niet mogelijk is; - ofwel, na optische correctie aan het beste oog, een gezichtsscherpte gelijk aan of minder dan 2/10 vertonen; ofwel een functioneel bilan voorleggen waarvan het model door de dienst is goedgekeurd en dat door een in revalidatie gespecialiseerde oogarts is verwezenlijkt, waarin wordt gepreciseerd dat de aanvrager een visuele beperking vertoont die het lezen zonder het gebruik van één van onderstaande prestaties onmogelijk maakt.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Indien de handicap het niet mogelijk maakt een telefoontoestel met geluidsversterking te gebruiken, dan kan de toekenning van een faxapparaat worden overwogen. In dat geval dekt de tegemoetkoming alleen de fax van de aanvrager en niet die van de persoon waarmee de aanvrager communiceert.

Administratieve voorwaarden Om de aanvraag te staven, is een bewijsstuk nodig waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Vervangingstermijn : 5 jaar Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Telefoon met geluidsversterking en/of ingebouwde flash (voorziene tussenkomst verlaagd met 50 euro, kosten van een standaardtelefoontoestel)

240 - 50 oftewel 190 euro

Versterker voor een telefoontoestel

112 euro

Gsm-toestel met spraaksynthese (voorziene tussenkomst verlaagd met 50 euro, kosten van een standaard-gsm) of vergrotingssoftware

490 - 50 oftewel 440 euro

Gsm-toestel met spraakfunctie (voorziene tussenkomst verlaagd met 50 euro, kosten van een standaard-gsm)

236 - 50 oftewel 186 euro

Spraaksynthese voor gsm

255 euro

Fax

135 euro


2.4 Brailleschrijfmachine Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager na optische correctie aan elk oog ofwel een gezichtsscherpte gelijk aan of minder dan 1/10 vertonen, ofwel een gezichtsveld kleiner dan 20°.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd en waarin vermeld wordt of de aanvrager braille kent of een opleiding braille volgt.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Mechanische machine (koffer inbegrepen)

900 euro

Elektrische machine (koffer inbegrepen)

1.182 euro


2.5. Computers - printers - schermen Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een aanzienlijke functionele deficiëntie van de bovenste ledematen vertonen (krachtvermindering, spasticiteit, coördinatie- en/of gevoeligheidsstoornissen, gewrichtsaandoeningen, morfologische vervorming,...), waardoor met de hand schrijven moeilijk wordt - ofwel, na optische correctie aan het beste oog, een gezichtsscherpte gelijk aan of minder dan 2/10 vertonen, waardoor met de hand schrijven zeer moeilijk of onmogelijk wordt; en een functioneel bilan voorleggen waarvan het model door de dienst is goedgekeurd en dat door een in revalidatie gespecialiseerde oogarts is verwezenlijkt, waarin wordt gepreciseerd dat de aanvrager een visuele beperking vertoont die het schrijven zonder het gebruik van een computer onmogelijk maakt. - ofwel een zware vorm van dysartrie, een afasie of een andere neurocognitieve stoornis vertonen, die het gebruik van een computer of een ander aangepast communicatiemiddel noodzakelijk maken.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd; - een bewijs dat de aanvrager over voldoende basiskennis beschikt om het informatica-instrument te gebruiken of dat hij daartoe een opleiding volgt.

Algemene voorwaarden Er wordt geen enkele tegemoetkoming toegekend voor de aankoop van informatica-apparatuur voor gebruik in het buitengewoon onderwijs, behalve in het geval van thuisgebruik (oefeningen, taken), op basis van een document dat door het schoolhoofd is opgesteld en waarin de capaciteiten worden gepreciseerd waarover de aanvrager beschikt om de gevraagde informatica-apparatuur te gebruiken.

De tegemoetkoming wordt niet toegekend voor de aankoop van gewone computers en printers die worden gebruikt : - in het kader van bezoldigde beroepsactiviteiten; - in het kader van vrijwilligerswerk; - in het kader van een schoolopleiding of een beroepsopleiding gericht op informatica.

Een aanvraag voor een scherm dat groter is dan 19 inch voor een computerscherm en dat groter is dan 15,4 inch voor een laptop, moet behoorlijk verantwoord zijn op basis van de pathologie.

Vervangingstermijn : De tegemoetkoming voor een gewone computer of printer kan ten vroegste na vier jaar opnieuw worden toegekend.

Onderhoud en herstel Er wordt geen enkele tegemoetkoming toegekend voor het eventuele onderhoud en het herstel van dit materiaal.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Computer met basissoftware, toetsenbord en muis, standaardscherm inbegrepen (17 inch of 19 inch)

673 euro + 260 euro

Computer met basissoftware, toetsenbord en muis, groter scherm dan standaardscherm inbegrepen

673 euro + 400 euro

Draagbare computer met scherm van 15,4 inch

1.000 euro

Draagbare computer met scherm van meer dan 15,4 inch

1.200 euro

Gewone printer

100 euro

Standaardscherm (17 inch of 19 inch)

260 euro

Scherm groter dan standaardscherm

400 euro

Communicatietoestel van het Tellustype

10.000 euro


2.6. Specifiek materiaal voor blinden en slechtzienden Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager, na optische correctie aan het beste oog, een gezichtsscherpte gelijk aan of minder dan 2/10 vertonen, waardoor met de hand schrijven zeer moeilijk of onmogelijk wordt; ofwel een functioneel bilan voorleggen waarvan het model door de dienst is goedgekeurd en dat door een in revalidatie gespecialiseerde oogarts is verwezenlijkt, waarin wordt gepreciseerd dat de aanvrager een visuele beperking vertoont die het schrijven of het lezen zonder het gebruik van één of meer van de onderstaande prestaties onmogelijk maak.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd. In het bijzondere geval dat het materiaal wordt gebruikt voor een schoolopleiding of een beroepsopleiding, moet dit bewijsstuk uitgaan van de directeur van die instelling; - de transcriptie van lessen in brailleschrift, in grote letters of op cd-rom, moet worden verwezenlijkt door een door de overheid erkende instelling.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Brailleleesregel : voor een versie met 40 of 44 braillecellen voor een versie met 66 of 70 braillecellen voor een versie met 80 braillecellen

5.807 euro 10.900 euro 12.109 euro

Elektronische blocnotes met spraaksynthese

8.048 euro

Elektronische blocnotes met spraaksynthese en schermleessoftware

11.053 euro

Sprekende rekenmachine

562 euro

Dictafoon

350 euro

Brailleprinter

3.739 euro

Schermleessoftware - met vocale en braille-output - met vocale en braille-output en vergrotingssoftware

1.936 euro 2.038 euro

Spraaksynthese Spraaksynthese bijkomende taal Meertalige spraaksynthese

500 euro 337 euro 800 euro

Vergrotingssoftware

663 euro

Software voor karakterherkenning Software voor karakterherkenning met scanner Software voor karakterherkenning met meertalige spraaksynthese Scanner

174 euro 367 euro 1.200 euro 193 euro

Daisy-speler

300 euro

Vergrote fotokopieën, per blad

0,20 euro

Transcriptie van lessen (ook scannen en coderen) in braille, in grote letters of op cd-rom, per braillebladzijde

1,56 euro

Cd-opname

30 euro per opname-uur

Leesmachine (niet cumuleerbaar met een software voor karakterherkenning)

2.500 euro

Kleurendetector

205 euro

Etikettenlezer

220 euro


2.7. Uurprestaties voor gebarentaalvertolking of transliteratie Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager een gehoorverlies aantonen dat zijn toelating tot de Brusselse Dienst verantwoordt.

Administratieve voorwaarden De aanvraag moet schriftelijk zijn opgesteld en moet het voorwerp uitmaken van een beslissing waarin een geldigheidsduur wordt vastgelegd. Gedurende de geldigheidsperiode moet de persoon, indien hij niet meer aan de in het reglement gepreciseerde toekenningsvoorwaarden voldoet (doordat hij bijvoorbeeld van het Vlaams Agentschap VAPH afhangt, niet meer in het Brussels Gewest woont of een residentiële instelling voor volwassenen bezoekt), de administratie daarvan verwittigen op straffe van terugbetaling van de prestatie.

Door deze beslissing wordt het aantal uurprestaties beperkt tot 45 uur per jaar.

Wanneer, op het einde van het kalenderjaar, de 45 uurprestaties niet zijn uitgeput, dan kunnen ze naar het volgende jaar worden overgedragen.

Zo is het aantal uurprestaties cumuleerbaar van jaar tot jaar voor zover de geldigheidsperiode van de beslissing niet werd overschreden.

Op het einde van deze geldigheidsperiode gaan de uurprestaties die niet zijn opgebruikt definitief verloren.

Modaliteiten

Het aantal uurprestaties toegekend per kalenderjaar bedraagt 45.

Waarde van de prestatie : 45 euro / uur Eventueel verhoogd met verplaatsingskosten, namelijk 4,52 euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 10,46 euro voor verplaatsingen buiten de zone Brussel.

De uurprestaties worden door een erkende of met tariefafspraak werkende tolkendienst voor doven afgeleverd, op basis van een individuele beslissing van de administratie.

In afwijking van artikel 18, 1ste lid, van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, wordt de tegemoetkoming toegekend aan de tolkendienst voor doven die de prestaties heeft vergoed. 3. Absorberende producten voor incontinente personen Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - een doktersvoorschrift overhandigen ter bevestiging dat hij overdag en/of 's nachts aan urine- en/of fecale incontinentie lijdt als gevolg van neurologische ruggenmergletsels of van aangeboren of opgelopen letsels aan het urine- of darmstelsel, of dat zijn handicap is te wijten aan een psychomotorische, mentale of psychologische ontwikkelingsstoornis; - ten minste 4 jaar oud zijn; - voor een eerste aanvraag moet in het medische verslag worden gepreciseerd of het om een levenslange aandoening gaat, dan wel om een omkeerbare aandoening.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De aanvraag moet schriftelijk worden geformuleerd.

Algemene voorwaarden De tegemoetkoming dekt in geen geval zalven en poeders.

Vervangingstermijn : De termijn waarna een nieuwe aanvraag kan worden ingediend, wordt door het multidisciplinaire team vastgelegd, dat op die manier de geldigheidsduur van de beslissing bepaalt.

Bij afloop van de geldigheid van de beslissing kan deze worden verlengd op basis van de medische gegevens en/of op basis van alle andere gegevens met betrekking tot de toekenningsvoorwaarden.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Per kalenderjaar

Overdag en 's nachts

's Nachts

Kind vanaf 4 jaar tot en met 8 jaar (of tot 30 kg)

595 euro

120 euro

Volwassene en kind ouder dan 8 jaar (of + 30 kg)

930 euro

186 euro


4. Materiaal ter preventie van doorligwonden 4.1. Kussens tegen doorligwonden Een kussen tegen doorligwonden is een prestatie die is opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV. De terugbetaling ervan door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging kan volledig zijn of aanleiding geven tot bijkomende kosten.

De Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden, waarvan de rol zeer klein is, treedt alleen op in het geval van een cumulatie of van een vroegtijdige vervanging.

Medische en administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een kopie van het dossier 'eenheidsloket' dat de volgende elementen bevat : - het bewijs van de weigering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging; - een functioneel medisch verslag om de prestatie en het doorlopend gebruik ervan te motiveren; - een gedetailleerde prijsopgave; - een bewijsstuk betreffende het gebruik van een tweede rolstoel.

Algemene voorwaarden Vervangingstermijn : De vervangingstermijnen van de administratie zijn dezelfde als die welke door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging worden toegepast.

Vervanging : De voorwaarden voor de vervanging van een kussen tegen doorligwonden vóór het einde van de vervangingstermijn zijn dezelfde als die welke door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging worden toegepast : - ofwel moet de aanvrager een door een gespecialiseerde arts gemotiveerd voorschrift voorleggen waarin wordt bevestigd dat de evolutie van de aandoening de aanleiding voor de aanvraag is; - ofwel moet de aanvrager een attest van een door het RIZIV erkende hulpverlener voorleggen waarin wordt bevestigd dat het kussen tegen doorligwonden niet kan worden hersteld en dat de slijtage niet is toe te schrijven aan hardhandig of ongepast gebruik.

Het kussen tegen doorligwonden moet op de lijst staan van de geregistreerde kussens tegen doorligwonden die in aanmerking komen om te worden terugbetaald door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Op straffe van weigering mag de aankoop van het kussen niet voorafgaan aan de beslissing van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

De waarde van een kussen tegen doorligwonden, bepaald door de nomenclatuur van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en volgens de daarbij horende bedragen voor terugbetaling.


4.2. Matrassen tegen doorligwonden 4.2.1. Matrassen (voor de preventie van doorligwonden) Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet blijken dat de aanvrager een risico op doorligwonden vertoont.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd;

Vervangingstermijn : 5 jaar Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Matras type 1 (preventie van doorligwonden)

306 euro


4.2.2. Matrassen (hoog risico op doorligwonden en/of doorligwonden in het verleden) Medische voorwaarden Op basis van gegevens van het medische dossier moet blijken dat de aanvrager een hoog risico op doorligwonden vertoont.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd;

Vervangingstermijn : 5 jaar Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Matras type 2 (hoog risico op doorligwonden)

1.638 euro


5. Mobiliteitshulpmiddelen 5.1. Rolstoelen en aanpassingen De rolstoel (inclusief aanpassingen) is een prestatie die is opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV. De terugbetaling ervan door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging kan volledig zijn of aanleiding geven tot bijkomende kosten.

De Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden, waarvan de rol zeer klein is, treedt alleen op in het geval van een cumulatie of van een vroegtijdige vervanging.

Mogelijkheid tot cumulatie : De administratie komt tegemoet in de kosten van een bijkomende rolstoel naast deze waarover de gehandicapte persoon al beschikt, indien tijdens de vervangingstermijn van de door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging toegekende prestatie, een tweede rolstoel wordt voorgeschreven en gerechtvaardigd vanwege een welbepaald gebruik.

De aanpassingen voor rolstoelen die kunnen worden toegestaan, zijn die welke niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV. Medische en administratieve voorwaarden Voor de aanvraag is een kopie van het dossier 'eenheidsloket' nodig.

Algemene voorwaarden Vervangingstermijn : De vervangingstermijnen van de administratie zijn dezelfde als die welke door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging worden toegepast.

Vervanging : De voorwaarden voor de vervanging van een rolstoel vóór het einde van de vervangingstermijn zijn dezelfde als die welke door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging worden toegepast : - ofwel moet de aanvrager een door een gespecialiseerde arts gemotiveerd voorschrift voorleggen waarin wordt bevestigd dat de evolutie van de aandoening de aanleiding voor de aanvraag is; - ofwel moet de aanvrager een attest van een door het RIZIV erkende hulpverlener voorleggen waarin wordt bevestigd dat de rolstoel niet kan worden hersteld en dat de slijtage niet is toe te schrijven aan hardhandig of ongepast gebruik.

De rolstoel moet op de lijst staan van rolstoelen die in aanmerking komen om te worden terugbetaald door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

De weigering tot tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging kan de aanvrager niet ten laste worden gelegd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

De waarde van de rolstoel, bepaald door de nomenclatuur van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en volgens de daarbij horende bedragen voor terugbetaling.


5.2. Buggy Major Medische voorwaarden Op basis van gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - grote moeilijkheden hebben om te lopen; - ten minste 4 jaar oud zijn.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden Om de aanvraag te staven, is een bewijsstuk nodig waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Buggy Major

360 euro


5.3. Aanpassing van een voertuig Medische voorwaarden Op basis van gegevens van het medische dossier moet blijken dat de aanvrager een handicap vertoont die de aanpassing rechtvaardigt.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd; - een rapport van het Belgische Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) (erkend in het kader van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs); - indien de aanvrager het voertuig zelf bestuurt, een afschrift van zijn aangepaste rijbewijs, met daarin de voorwaarden en/of beperkingen en de aanpassingen; de kandidaat voor een rijbewijs moet een rijgeschiktheidsattest overhandigen.

Algemene voorwaarden Er wordt geen tegemoetkoming verleend voor een bestaande aanpassing aan een tweedehands gekocht voertuig.

Er wordt geen tegemoetkoming verleend voor de standaardafstandsbediening, de centrale vergrendeling van deuren, de elektrische bediening van ruiten en achteruitkijkspiegels en de klimaatregeling van het voertuig.

Indien de aanvrager passagier is, kan de aanvraag slechts betrekking hebben op inrichtingen voor toegang tot het voertuig.

Vervanging : - Zoals vermeld in punt 1.4. van de algemene voorwaarden van deze bijlage, wordt de aanpassing geen tweede keer bekostigd indien het voertuig hersteld of vervangen moet worden ingevolge schade of diefstal. De gehandicapte persoon moet dus de nodige maatregelen op het gebied van verzekeringen treffen; - In het geval van vervanging van het voertuig vóór de termijn vermeld in het volgende punt, is een tegemoetkoming voor een nieuwe aanpassing slechts mogelijk indien de administratie vooraf haar instemming heeft gegeven voor de vervanging van het voertuig ingevolge het intensieve professionele gebruik ervan of een verergering van de handicap.

Vervangingstermijn : - de termijn bedraagt 7 jaar; - deze termijn wordt vastgelegd op 3 jaar voor aanpassingen die worden uitgevoerd op een voertuig dat ten minste 6 jaar oud is.

Onderhoud en herstel : - er wordt geen enkele tegemoetkoming toegekend voor het onderhoud van aanpassingen voor voertuigen vermeld onder punten 5.3.1., 5.3.2. en 5.3.3; - alleen de kosten van de gerichte reparaties (uitgezonderd automatische transmissie) kunnen worden overwogen in de voorwaarden voorzien onder punt 11 van deze bijlage.

Modaliteiten Vanaf een leeftijd van 6 jaar van het voertuig wordt het bedrag van de tegemoetkoming verminderd met 20 % per jaar. De maximale vermindering bedraagt 60 %.

Om de leeftijd van de wagen te bepalen, wordt rekening gehouden met de precieze datum van de eerste inverkeerstelling van het voertuig.

De tegemoetkoming kan slechts worden betaald op voorlegging van een afschrift van het erkenningsattest van het omgevormde voertuig, opgemaakt overeenkomstig de reglementaire richtlijnen ter zake.

De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot : 5.3.1. Aanpassingen betreffende het besturen

Gas en remmen onder het stuur (mechanisch systeem)

1.274 euro

Gas en remmen onder het stuur (pneumatisch systeem)

2.140 euro

Gasbediening en remmen op het stuur (mechanisch systeem)

1.783 euro

Gasbediening en remmen op het stuur (elektronisch systeem)

2.700 euro

Automatische transmissie

878 euro

Halfautomatische transmissie

1.579 euro

Verplaatsing gaspedaal

275 euro

Inklapbaar of demonteerbaar gaspedaal en/of rempedaal

255 euro

Verplaatsing elektrische bediening

1.834 euro

Knop op stuur geschroefd

51 euro

Afscherming pedaal

214 euro


5.3.2. Aanpassingen voor secundaire functies

Elektrische afstelling van bestuurderszitplaats

793 euro

Ergonomische bestuurderszitplaats

1.495 euro

Veiligheidsgordel van het harnastype

225 euro


5.3.3. Verschillende aanpassingen voor toegang van de gehandicapte persoon tot het voertuig Het totaalbedrag van de tegemoetkoming voor de verschillende aanpassingen die de gehandicapte persoon toegang tot het voertuig geven, mag niet hoger zijn dan 8.700 euro.

Toegang tot het voertuig

Draaistoel

1.019 euro

Uitschuifbare draaistoel

1.274 euro

Personenlift voor wagen (niet geschikt voor rolstoel)

2.883 euro


Toegang tot het voertuig met rolstoel

Achter- of zijliftplatform

5.803 euro

Al dan niet uitschuifbare hellende vlakken, bevestigd aan het voertuig

765 euro

Rails en bevestigingskit

968 euro


Aanpassing van de structuur van het voertuig voor een vlottere toegankelijkheid

Verlaging van de achtervloer

7.437 euro

Verhoging van het dak

693 euro

Vlakmaken van de vloer

693 euro


Hulpmiddelen om een rolstoel in de wagen te laden

Laden in kofferbak via manoeuvreerbare arm voor handbewogen, plooibare rolstoel

1.868 euro

Laden in kofferbak via manoeuvreerbare arm voor elektrische rolstoel

3.006 euro

Laden in cabine via manoeuvreerbare arm + aanpassing portier

5.603 euro


5.3.4 Technische controle van de voertuigen na de installatie van de aanpassing

Technische controle van de voertuigen verbonden aan het installeren van de aanpassing

33 euro


5.4. Specifieke rijlessen of specifieke lessen ter beoordeling van de rijgeschiktheid Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een handicap vertonen die bijkomende rijlessen voor een motorvoertuig rechtvaardigt; - ofwel een handicap vertonen die de aanpassing van het voertuig rechtvaardigt en waarbij specifieke rijlessen voor het besturen van dit voertuig nodig zijn.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een rapport van het Belgische Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) (erkend in het kader van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs); - een met redenen omkleed attest van een gespecialiseerde arts; - een attest van een erkende rijschool waarin het benodigde aantal bijkomende lesuren is vermeld. Indien de forfaitaire basistegemoetkoming (6 uur) moet worden overschreden, motiveert de rijschool waarom dat het geval is.

Algemene voorwaarden De lessen moeten gericht zijn op het bepalen van de rijgeschiktheid of op het leren besturen van een motorvoertuig.

Modaliteiten Het maximale aantal uren bedraagt 15 uur voor de rijlessen en 15 uur voor het vaststellen van de rijgeschiktheid. De aanvraag kan niet worden vernieuwd.

Forfaitaire basistegemoetkoming (6 uur)

252 euro

Per bijkomend uur dat eventueel nodig blijkt, zonder het totale aantal van 15 uur te overschrijden

42 euro


5.5. Wandelstokken - krukken Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet blijken dat de aanvrager een bewegingshandicap vertoont die het permanente gebruik van wandelstokken rechtvaardigt.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden Om de aanvraag te staven, is een bewijsstuk nodig waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Wandelstok

17 euro

Wandelstok met elleboogsteun

25 euro

Wandelstok met voorarmsteun

77 euro

Driepotige wandelstok

37 euro

Vierpotige wandelstok

43 euro

Kruk met okselsteun (per paar)

64 euro


5.6. Geleidehond Medische voorwaarden Op basis van gegevens van het medische dossier moet de aanvrager, na optische correctie aan elk oog, ofwel een gezichtsscherpte gelijk aan of minder dan 1/10 vertonen, ofwel een gezichtsveld kleiner dan 20°.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd; - een rapport van een instelling die de integratie van blinde personen tot doel heeft en die door de overheid is erkend, waarin wordt verzekerd dat de hond bestemd voor de aanvrager goed is afgericht en dat de aanvrager over de juiste vaardigheden beschikt.

Modaliteiten De tegemoetkoming dekt alle aankoopkosten van de hond (in het bijzonder de aankoop van het dier, de personeels-, onderhouds- en africhtingskosten, diverse kosten zoals die van verzekering en dierenarts, eventueel verblijfkosten van de gehandicapte persoon).

De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Geleidehond

5.000 euro


5.7. Aanleren van oriëntatie- en mobiliteitstechnieken Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - een visuele beperking van ten minste 60 % vertonen; - of een voorschrift van een in revalidatie erkende oogarts voorleggen.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd; - een garantie dat de opleiding wordt gegeven door een instelling die erkend werd in het kader van de wetgeving betreffende de integratie van gehandicapte personen en dat ze zich richt tot personen met een visuele beperking.

Algemene voorwaarden Het lesprogramma mag niet meer dan 100 lesuren bevatten voor cursussen voor volwassenen en niet meer dan 200 uur voor minderjarigen.

In geval van een grote en duurzame wijziging in de verplaatsingsgewoonten kan een aanvullende opleiding van maximaal 20 lesuren ten laste worden genomen.

Aan het eind van het lesprogramma moet de instelling aan de administratie een evaluatieverslag van de opleiding overhandigen.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Per opleidingsuur :

33 euro


5.8. Witte stok Medische voorwaarden Op basis van gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - een visuele beperking van ten minste 60 % vertonen; - of een voorschrift van een in revalidatie erkende oogarts voorleggen.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd; - een bewijsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager de verplaatsingstechnieken beheerst of daartoe lessen volgt.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Witte stok

96 euro


6. Pedagogische begeleiding Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een visuele beperking vertonen, - ofwel een auditieve beperking vertonen, - ofwel een beschadiging van het centrale zenuwstelsel vertonen, - ofwel autistisch zijn, - ofwel een lichte verstandelijke beperking vertonen, - ofwel een andere beperking met lage prevalentie vertonen waarvoor, op basis van een gedetailleerd multidisciplinair verslag, is vastgesteld dat pedagogische begeleiding onontbeerlijk is. Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Op initiatief van de administratie kan een psycho-pedagogisch onderzoek van de vaardigheden van de aanvrager worden gevraagd.

Administratieve voorwaarden De aanvrager moet : - ofwel hogere, al dan niet universitaire studies volgen, erkend door één van de drie Gemeenschappen; - ofwel een door de Belgische overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde beroepsopleiding volgen.

De aanvraag moet de steun hebben van een daartoe door het College van de Franse Gemeenschapscommissie of door het Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées erkende dienst.

Modaliteiten De tegemoetkoming heeft betrekking op : - de specifieke pedagogische hulp voor studenten of stagiairs; - de tolkprestaties in gebarentaal of transliteratie; - de coördinatie, het zoeken van begeleiders en hun omkadering.

Het jaarlijkse maximum bedraagt : - 450 uur voor personen met een visuele beperking; - 600 uur voor personen met een auditieve beperking; - 250 uur voor de andere beperkingen die onder de hierboven vermelde medische voorwaarden vallen.

Wanneer de duur van het onderwijs of de opleiding geen volledig voltijds uurrooster beslaat, wordt het maximumaantal in aanmerking genomen uren verhoudingsgewijs verminderd.

Dit aantal uren wordt vermeerderd met maximaal 20 uur per schooljaar en per gehandicapte persoon die ten minste 20 uurprestaties heeft gebruikt, om de gepresteerde uren die werden besteed aan de coördinatie, het zoeken van begeleiders en hun omkadering, te compenseren.

In afwijking van artikel 18, 1ste lid, van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de individuele bepalingen voor de inschakeling van gehandicapte personen in het arbeidsproces, wordt de tegemoetkoming toegekend aan de erkende pedagogische begeleidingsdienst die de prestaties heeft uitgevoerd.

De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Per uur

33 euro


7. Inrichting roerend en onroerend goed 7.1. Bouw of verbouwing van woning Medische voorwaarden Op basis van gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een bewegingshandicap vertonen waarvan de ernst het verzoek rechtvaardigt; - ofwel een neurologische stoornis vertonen waarvan de ernst de gevraagde inrichting rechtvaardigt; - ofwel een hart-longaandoening vertonen waarvan de ernst het verzoek rechtvaardigt.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd; - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - indien de gehandicapte persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger eigenaar van de woning is, een bewijs van eigendom; - indien de gehandicapte persoon huurder is, bepaalde garanties van de eigenaar met betrekking tot de duurzaamheid van de huur : - een geregistreerd huurcontract, met een duur die in verhouding staat tot de omvang van de mogelijke tegemoetkoming door de administratie (één jaar per schijf van 533,59 euro + btw), zonder dat die duur langer moet zijn dan 9 jaar; - indien de eigenaar bloed- of aanverwant in de eerste of de tweede graad is, volstaat een schriftelijke verbintenis; - bovendien moet de eigenaar zich schriftelijk akkoord verklaren met de geplande aanpassingen.

Algemene voorwaarden De werkzaamheden moeten in de woning van de aanvrager worden verricht.

De voorschriften inzake stedenbouw evenals de door het Brussels Gewest voorgeschreven technische normen op het gebied van toegankelijkheid van woningen voor gehandicapte personen moeten worden nageleefd.

Er wordt geen tegemoetkoming toegekend voor de aanleg van terrassen.

Er wordt geen tegemoetkoming toegekend indien de werkzaamheden voor collectieve woningen zijn bestemd.

Vervanging : De maximale tegemoetkoming wordt slechts een keer toegekend. Indien de aanvrager echter de ouderlijke woning, waar aanpassingswerken werden uitgevoerd, verlaat, om zelfstandig te gaan leven, dan kan er opnieuw een maximaal bedrag worden toegekend.

Onderhoud en herstel Er wordt geen enkele tegemoetkoming toegekend voor het onderhoud en het herstel van de bouw- of verbouwingswerken.

Modaliteiten De tegemoetkoming kan worden opgesplitst, maar kan in totaal nooit meer bedragen dan het maximumbedrag bepaald per aanvrager.

De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Bouw of verbouwing

12.000 euro


7.2. Toestellen om niveauverschillen te overbruggen Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een ernstige bewegingshandicap vertonen; - ofwel een ernstige neurologische stoornis vertonen; - ofwel een ernstige hart-longaandoening vertonen.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een rapport waarin de keuze en de plaatsing van het toestel in het licht van de configuratie van de woning van de aanvrager wordt gerechtvaardigd; - indien de gehandicapte persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger eigenaar van de woning is, een bewijs van eigendom; - indien de gehandicapte persoon huurder is, bepaalde garanties van de eigenaar met betrekking tot de duurzaamheid van de huur : - een geregistreerd huurcontract, met een duur die in verhouding staat tot de omvang van de mogelijke tegemoetkoming door de administratie (één jaar per schijf van 534 euro + btw), zonder dat die duur langer moet zijn dan 9 jaar; - indien de eigenaar bloed- of aanverwant in de eerste of de tweede graad is, volstaat een schriftelijke verbintenis; - bovendien moet de eigenaar zich schriftelijk akkoord verklaren met de geplande aanpassingen. - een verklaring van een erkende controle-instantie waarin de naleving van de geldende veiligheids- en conformiteitsnormen wordt bevestigd.

Daartoe moet het toestel : - voorzien zijn van een CE-markering; - vergezeld gaan van een EG-verklaring van overeenstemming, opgesteld door de fabrikant. 7.2.1. Liften of hefplateaus Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Systemen met X-vormig onderstel om kleine hoogteverschillen te overbruggen

3.597 euro

Systemen om hoogteverschillen tot 3 m te overbruggen

12.374 euro

Lift of systemen om hoogteverschillen van meer dan 3 m te overbruggen

17.789 euro

Inrichtingswerken verbonden aan de plaatsing van het hefplateau of de lift

1.768 euro


7.2.2. Trapliften Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Traplift met stoel voor een verdieping (recht of met een of twee bochten)

7.640 euro

Traplift met stoel voor meer dan een verdieping

11.206 euro

Traplift met platform voor rolstoel

13.639 euro


7.2.3. Vervoerbare trapliften voor rolstoelen Het toestel moet voornamelijk dienen om in de woning van de aanvrager te worden gebruikt.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Vervoerbare traplift voor rolstoel

5.181 euro


7.2.4. Verplaatsbare hellende vlakken Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Verplaatsbare hellende vlakken

884 euro


7.3. Toestellen voor het openen en sluiten van deuren Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een ernstige bewegingshandicap vertonen; - ofwel een ernstige neurologische stoornis vertonen; - ofwel een ernstige hart-longaandoening vertonen.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd. 7.3.1 Afstandsbediening voor het openen en sluiten van de garagepoort Algemene voorwaarden De gehandicapte persoon moet bestuurder van een voertuig zijn. Zo niet, dan moet de garage voor hem de enige toegangsweg tot de woning zijn.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Afstandsbediening voor het openen en sluiten van de garagepoort

710 euro


7.3.2. Afstandsbediening voor het openen en sluiten van de voordeur Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Openen van de deur met parlofoon

710 euro

Motorisering met elektronische bediening en vergrendeling

2.058 euro


8. Aanvullende uitrusting Algemene voorwaarden Het moet gaan om materialen, apparaten of aanpassingen van meubels, met uitzondering van werken aan onroerende goederen. Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet blijken dat de aanvrager een handicap vertoont waarvan de aard en de ernst de uitrusting verantwoorden.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming kan worden opgesplitst, maar kan in totaal nooit meer bedragen dan het maximumbedrag bepaald per aanvrager.

De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Totaalbedrag van tegemoetkomingen voor verschillende uitrustingen

2.065 euro


9. Uitrustingsgoederen 9.1. Elektrisch in de hoogte verstelbare bedden en veringen Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een ernstige neurologische stoornis vertonen die hem belet zich alleen op te richten of op te staan; - ofwel een rolstoelgebruiker zijn.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Elektrisch verstelbaar bed (hekken inbegrepen)

1.200 euro


9.2. Personenlift Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een ernstige neurologische stoornis vertonen die hem belet zich alleen op te richten of op te staan; - ofwel een rolstoelgebruiker zijn.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot : 9.2.1. Statische personenlift (papegaaitype)

Op voet

204 euro

Aan het bed bevestigd

112 euro


9.2.2. Elektrische personenlift De in aanmerking genomen kosten omvatten de plaatsingswerken.

Materiaal op wieltjes

2.824 euro

Materiaal opgehangen aan rails in een vertrek

4.779 euro

Materiaal opgehangen aan rails in meerdere vertrekken

6.329 euro


9.2.3. Badlift, werkend door druk van water of lucht of op batterijen

Badlift, werkend door druk van water of lucht of op batterijen (rotatieschijf inbegrepen)

1.050 euro

Badlift van het hangmattype met hoofdsteun en riemen

1.470 euro


9.3 Stoelen 9.3.1 Toiletstoel Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een ernstige neurologische stoornis vertonen die hem belet zich alleen op te richten of op te staan; - ofwel een rolstoelgebruiker zijn.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Toiletstoel zonder wieltjes

153 euro

Toiletstoel met wieltjes

250 euro

Toiletstoel met speciale zitting, hoofdsteun, riemen,...

902 euro


9.3.2 Douchestoel Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet blijken dat de aanvrager een ernstige bewegingshandicap vertoont waardoor het moeilijk of onmogelijk is om zonder steun rechtop te blijven staan.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Douchestoel aan de wand

279 euro

Douchestoel met 4 wieltjes, verwijderbare armsteunen, al dan niet met opening in de zitting

442 euro

Douchestoel met speciale zitting (riemen en hoofdsteun inbegrepen)

765 euro

Douchestoel met speciale zitting en met steun of mobiel kader met blokkeerbare wieltjes

1.360 euro


9.3.3 Badstoel Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet blijken dat de aanvrager ernstige moeilijkheden vertoont om te kunnen blijven zitten.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Badstoel

199 euro

Badstoel met relaxzitje, riemen en hoofdsteun of polyvalente orthopedische toiletbril

1.250 euro


9.3.4 Brancard voor douche of bad Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet blijken dat de aanvrager een ernstige handicap vertoont die het gebruik van de douche of het bad bemoeilijkt of onmogelijk maakt zonder het gevraagde hulpmiddel.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Brancard zonder hoogteregeling

1.377 euro

Brancard met hoogteregeling

2.403 euro


9.3.5 Ergonomische werkstoel Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een ernstige neurologische stoornis vertonen die hem belet zich alleen op te richten of op te staan; - ofwel een rolstoelgebruiker zijn.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Model met gasvijzel

1.038 euro

Elektrisch en verstelbaar model

2.179 euro


9.3.6 Motoriseringssysteem voor elektrische relaxfauteuil Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet de aanvrager : - ofwel een ernstige neurologische stoornis vertonen die hem belet zich alleen op te richten of op te staan; - ofwel een rolstoelgebruiker zijn.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden De gegevens die nodig zijn om de aanvraag te staven, zijn de volgende : - een gedetailleerde prijsopgave (indien het bedrag van de prijsopgave hoger is dan 500 euro, dan behoudt de administratie zich het recht voor een of meer offertes van verschillende leveranciers te vragen); - een bewijsstuk waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten Tegemoetkoming enkel voor de motorisering van de fauteuil De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Motorisering van de relaxfauteuil

530 euro


10. Kleine uitrustingen Algemene voorwaarden Het moet gaan om kleine uitrustingen die de gehandicapte persoon een grotere autonomie in het dagelijks leven bezorgen. Medische voorwaarden Op basis van de gegevens van het medische dossier moet blijken dat de aanvrager ernstige functionele beperkingen vertoont die uit zijn handicap voortvloeien en die hem beletten bepaalde activiteiten uit te voeren zonder het gevraagde technische hulpmiddel.

Indien onvoldoende medische gegevens aan de arts van de administratie worden voorgelegd, wordt een medisch rapport gevraagd.

Administratieve voorwaarden Om de aanvraag te staven, is een bewijsstuk nodig waarin het gebruik van de gevraagde prestatie wordt gepreciseerd.

Modaliteiten Tegemoetkoming in de eenheidsprijs of in de toeslag ten opzichte van het basisproduct dat door een valide persoon kan worden gebruikt.

De tegemoetkoming in de kosten is beperkt tot :

Eenheidsprijs of toeslag ten opzichte van basisproduct moet lager zijn dan

142 euro

Per aanvrager bedraagt het totaalbedrag van tegemoetkomingen voor kleine uitrustingen niet meer dan

600 euro


11. Onderhoud en herstel van bepaalde hulpmiddelen Algemene voorwaarden Het moet gaan om een prestatie die in aanmerking komt of kan komen om te worden betaald door de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden, met uitzondering van : - punt 7.1 : bouw of verbouwing; - in punt 2.5 : gewone computers en printers; - in punt 5.3.1 : automatische transmissie.

Voor punt 5.3 (aanpassing voertuig) wordt geen enkel onderhoud in aanmerking genomen. 11.1. Onderhoud Modaliteiten Jaarlijkse tegemoetkoming in de onderhoudskosten beperkt tot :

Onderhoud

10 % van de waarde van de tegemoetkoming bij aankoop


11.2. Herstel Modaliteiten De tegemoetkoming in de herstelkosten is beperkt tot :

Herstel

40 % van de waarde van de tegemoetkoming bij aankoop, berekend over de totale gebruiksduur van het hulpmiddel


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit 2012/472 van het Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 99/262/A van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces.

Voor het College : Het Collegelid bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen met een Handicap, Mevr. E. HUYTEBROECK

^