Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 december 2023
gepubliceerd op 10 januari 2024

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bevordering van de heer Jeroen WOUTERS tot de graad van eerste attaché bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2023048492
pub.
10/01/2024
prom.
14/12/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bevordering van de heer Jeroen WOUTERS tot de graad van eerste attaché (rang A2) bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt sluiten houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, de artikelen 76 tot en met 90 ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020044105 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de graden van het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en Brussel Openbaar Ambt die eenzelfde trap in de hiërarchie vormen sluiten tot bepaling van de graden van het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en Brussel Openbaar Ambt die eenzelfde trap in de hiërarchie vormen ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 3 december 2020 tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en Brussel Openbaar Ambt ;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 4 mei 2023 ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2023 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt ;

Overwegende dat de bevorderingscommissie, samengesteld door de Directieraad van 8 november 2023, conform de bepalingen van artikel 85 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, de geschiktheid van de kandidaten om de betrekking verbonden aan de bevorderingsgraad uit te oefenen, beoordeeld en vergeleken heeft op basis van het competentieprofiel voor de in te vullen betrekking, als vervat in de functiebeschrijving die bij dit besluit is gevoegd ;

Gelet op de dienstnota die de medewerkers, die kunnen voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden, op de hoogte heeft gebracht van de vacante betrekking binnen het Nederlandse taalkader van eerste attaché (rang A2) coördinator Talent acquisition bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt, krachtens artikel 77 van het bovenvermeld besluit van 21 maart 2018 ;

Overwegende dat één toelaatbare kandidatuur is ontvangen ;

Overwegende dat de bevorderingscommissie de kandidaat heeft geïnterviewd ;

Overwegende dat de bevorderingscommissie een gemotiveerd advies heeft uitgebracht over het uitgevoerde interview en dat ze de heer Jeroen WOUTERS gerangschikt heeft in de groep A " geschikt " ;

Overwegende dat uit de vergelijking, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, blijkt dat de heer Jeroen WOUTERS de meest geschikte kandidaat is om de voor bevordering opengestelde betrekking uit te oefenen en dat het volgende voorstel van rangschikking werd geformuleerd: Eerste plaats: de heer Jeroen WOUTERS (NL) unaniem ;

Overwegende dat dit voorstel van rangschikking aan de directieraad van 13 november 2023 werd voorgelegd en dat die het voorstel van rangschikking van de commissie gevolgd heeft ;

Overwegende dat na de mededeling van de rangschikking van de kandidaten voor het toe te wijzen ambt geen enkel bezwaar werd ingediend bij de voorzitter van de Directieraad en bijgevolg het opgestelde voorstel van rangschikking definitief wordt;

Overwegende dat het definitieve voorstel van rangschikking als volgt uitziet: Eerste plaats: de heer Jeroen WOUTERS (NL) unaniem.

Overwegende dat de heer Jeroen WOUTERS (NL) aan alle voorwaarden voldoet om bevorderd te worden in de graad van eerste attaché (rang A2) ;

Overwegende dat de heer Jeroen WOUTERS tot de Nederlandse taalrol behoort, Besluit :

Artikel 1.De heer Jeroen WOUTERS, attaché, wordt bevorderd, bij verhoging in graad, tot de graad van eerste attaché (rang A2) in het Nederlandse taalkader bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2024.

Art. 3.Een afschrift van dit besluit zal aan de betrokkene worden overgemaakt.

Brussel, 14 december 2023.

De Minister belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, S. GATZ De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT

^