Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 2021
gepubliceerd op 01 juli 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bestemming als privédomein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het wegdek afgebakend door de rooilijn van de Etterbeeksesteenweg

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021042533
pub.
01/07/2021
prom.
24/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bestemming als privédomein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het wegdek afgebakend door de rooilijn van de Etterbeeksesteenweg


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, X, 1° ;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, artikel 4;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, artikel 57, § 2;

Gelet op artikel 274 van de gemeentewet, gewijzigd door artikel 34 van de ordonnantie van 17 juli 2003;

Gelet op het Gewestelijk Bestemmingsplan, goedgekeurd bij regeringsbesluit op 3 mei 2001;

Gelet op het Besluit van de Regering van 13 september 2007 houdende bepaling van de definitieve rooilijn van de Etterbeeksesteenweg;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 1991 tot vaststelling van de lijst van de wegen en van hun aanhorigheden overgedragen van de Staat aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 mei 1992;

Overwegende dat de Etterbeeksesteenweg en zijn aanhorigheden een gewestweg is op grond van deze besluiten;

Overwegende dat de grond waarop dit besluit betrekking heeft beschouwd wordt als een aanhorigheid van de Etterbeeksesteenweg Overwegende dat het terrein waarop dit besluit betrekking heeft ingedeeld is als structurerende ruimte door het Gewestelijk Bodembestemmingplan en tot bebouwbare oppervlakte is gemaakt door het besluit van de Regering van 13 september 2007 houdende bepaling van de rooilijn.

Overwegende dat de rooilijn zoals opgenomen in aan dit besluit bijgevoegd plan, heeft toegestaan een overtollig perceel grond van 14.26 m2 vrij te maken.

Overwegende dat door het terrein buiten dienst te stellen het beter benut kan worden en er gevolg wordt gegeven aan het gewestelijk bestemmingsplan ;

Op de voordracht van de minister belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het door die rooilijn vrijgemaakte overschot grond, met een oppervlakte van 14,26 m2, als aangegeven op het plan G3.366, als zijnde innemingen 1, 3 en 4 wordt buiten dienst gesteld en maakt voortaan deel uit van het privédomein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Art. 2.De minister bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 juni 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, E. VAN DEN BRANDT

^