Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 oktober 2019
gepubliceerd op 13 november 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oproep tot de kandidaturen van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de social-profitsector en de werknemers met het oog op de hernieuwing van de mandaten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019042372
pub.
13/11/2019
prom.
03/10/2019
ELI
eli/besluit/2019/10/03/2019042372/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oproep tot de kandidaturen van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de social-profitsector en de werknemers met het oog op de hernieuwing van de mandaten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 3, § 1, 2 en 3;

Gelet op de wet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's sluiten betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de KMO;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015031491 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonder-heid op artikel 5;

Gelet op het besluit van 25 april 2019 tot verlenging van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op de artikelen 1 en 2;

Overwegende dat de procedure voor de hernieuwing van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden opgestart alvorens deze mandaten aflopen, Besluit :

Artikel 1.Met het oog op de hernieuwing van de mandaten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan elke representatieve organisatie van de werkgevers, de midden-stand, de social-profitsector en de werknemers bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar kandidatuur indienen, binnen een termijn van 4 weken te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig besluit in het Belgisch Staatsblad.

De in vorig lid bedoelde kandidaturen moeten naar de Minister van Economie worden gestuurd.

De verschillende kandidaturen zullen door de Minister van Economie worden onderzocht teneinde hun conformiteit met de in artikel 3, § 2, lid 8 e.v. van de ordonnantie van 8 september 1994 na te gaan.

De Minister van Economie zal aan de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de lijst bezorgen van de organisaties die aan deze voorwaarden voldoen.

De na de in het eerste lid bedoelde termijn van vier weken ontvangen kandidaturen zullen onontvankelijk worden verklaard.

Art. 2.De middenstandsorganisaties, die zich kandidaat stellen, moeten aantonen dat zij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een zetel beschikken en moeten een verslag voorleggen waaruit blijkt dat zij effectief deelnemen aan de vertegenwoordiging en verdediging van de zelfstandigen en kleine ondernemingen.

Teneinde aan te tonen dat zij aan de in artikel 3, § 2, lid 8, 1° gestelde voorwaarde voldoen, moeten de middenstandsorganisaties, die zich kandidaat stellen, bovendien een attest voorleggen dat is afgeleverd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO die is opgericht door de wet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's sluiten betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de KMO. Dit attest toont aan dat voornoemde organisaties op de dag van de bekendmaking van onderhavig besluit in het Belgisch Staatsblad aan de voorwaarden voor hun erkenning door de Minister van Zelfstandigen en KMO voldoen.

Teneinde aan te tonen dat zij aan de in artikel 3, § 2, lid 8, 2° gestelde voorwaarden voldoen, moeten de middenstandsorganisaties, die zich kandidaat stellen, bovendien het activiteitenverslag van de vijf laatste jaren voorleggen, evenals een attest van een gerechtsdeurwaarder dat aantoont dat zij tenminste 1 000 rechtstreeks aangesloten leden vertegenwoordigen die een jaarlijkse bijdrage van minstens 50 euro betalen, hun beroepsactiviteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitoefenen en tot de sfeer van de kleine ondernemingen en de middenstand behoren.

De kandidaturen, waarin een van de in vorige alinea's gepreciseerde elementen ontbreken, zullen onontvankelijk worden verklaard.

De Minister van Economie behoudt zich het recht voor om alle nodige controle-maatregelen te nemen.

Art. 3.De representatieve werknemersorganisaties, enerzijds, en de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de social-profitsector, anderzijds, beschikken over een termijn van drie maanden om een consensus te bereiken over de organisaties die zullen kunnen worden vertegenwoordigd, evenals over het aantal leden dat aan elk van hen wordt toegewezen.

Deze termijn gaat in op de dag van de verschijning van onderhavig besluit in het Belgisch Staatsblad.

Indien aan het einde van deze termijn geen enkele consensus kon worden bereikt, dan zal de Regering bepalen welke organisaties zullen vertegenwoordigd zijn, evenals het aantal leden dat aan elk van hen wordt toegewezen.

De representatieve organisaties worden aangeduid met een besluit van de Regering.

Art. 4.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2015031001 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oproep tot de kandidaturen van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de socialprofitsector en de werknemers met het oog op de hernieuwing van de mandaten van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende oproep tot de kandidaturen van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de social-profitsector en de werknemers met het oog op de hernieuwing van de mandaten van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt ingetrokken.

Art. 5.Onderhavig besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

De Minister van Economie is belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 3 oktober 2019.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, A. MARON

^