Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2019
gepubliceerd op 16 april 2019

Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019011031
pub.
16/04/2019
prom.
21/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/21/2019011031/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2019. - Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, zijn artikel 4, derde lid gewijzigd bij de ordonnantie van 19 juli 2007 en bij de ordonnantie van 3 april 2014;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;

Gelet op de "gendertest" van 5 augustus 2015, zoals vereist door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 18 juni 2015;

Gelet op advies nr. 58.342/1 van de Raad van State, gegeven op 19 november 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat bepaalde rubrieken aan de Europese terminologie en metname aan de richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) moeten worden aangepast en dat de lijst van ingedeelde inrichtingen in het belang van burgers en het bestuur administratief moet worden vereenvoudigd;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit strekt tot wijziging van de bijlage "inrichtingsklassen" van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC ID II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. HOOFDSTUK 1. - Schrapping van rubrieken en termen

Art. 2.Schrapping van rubrieken De volgende rubrieken worden geschrapt: 2, 4 A, 5 A, 6 A, 8 A, 9, 11, 24, 35 A, 35 B, 36 A, 36 B, 43 A, 43 B, 61 A, 61 B, 69 A, 69 B, 84, 95 A, 95 B, 99 B, 106 E, 118, 124 A, 124 B, 128 A, 128 B, 129 A, 129 B, 129 C, 131, 139, 141 A, 141 B, 144 A, 144 B, 152A, 152B, 154 A en 154 B.

Art. 3.Schrapping van termen De volgende termen worden geschrapt: 1° in rubriek 1, de termen "(openbare en particuliere) voor gevogelte en andere kleine dieren, voor slachtdieren en andere grote dieren";2° in de rubrieken 37 A, 65 A, 82 A, 86 A, 87 A, 117 A, 119 A, 127 A, 137 A, de termen "en die minder dan 7 personen tewerkstellen";3° in de rubrieken 37 B, 65 B, 82 B, 86 B, 87 B, 117 B, 119 B, 127 B, 137 B, de termen "of die 7 of meer mensen tewerkstellen";4° in de rubriek 55 2 B, de termen "tot en met 1 MW";5° in de rubrieken 66 A en 66 B, de termen "meststoffen, met inbegrip van uitsluitend chemische meststoffen";6° in de rubriek 109 A, de termen "of voor de productie van voorwerpen uit papier of karton";7° in rubriek 130, de termen "waarbij met name gebruik wordt gemaakt van: - alkylering - aminering met ammoniak - condensatie - dehydrogenering - verestering - halogenering en fabricage van halogenen - hydrogenering - hydrolyse - oxidatie - polymerisatie - ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen - nitratie en synthese van stikstofhoudende verbindingen - synthese van fosforhoudende verbindingen - distillatie - extractie - solvatatie - menging";8° in rubriek 157, de termen "en smelting van spiegelglas". HOOFDSTUK 2. - Toevoeging van rubrieken

Art. 4.De volgende rubrieken worden toegevoegd:

N° Rub.

Dénomination

Cl.

Rub. Nr.

Omschrijving

Kl.

71 C

Stations de compression de gaz (à l'exception des compresseurs d'air et des installations reprises en rubrique 70)

1B

71 C

Gassamenpersingsstations (met uitzondering van luchtcompressoren en inrichtingen opgenomen in rubriek 70)

1B

Stations de détente de gaz (à l'exception des postes de détente ne nécessitant pas le réchauffage du gaz).

Gasuitzettingsstations (met uitzondering van uitzettingsposten waarvoor het gas niet verwarmd hoeft te worden)


71 D

Installations industrielles pour la séparation, le traitement par des procédés physiques de gaz

1B

71 D

Industriele inrichtingen voor gasscheiding, fysische gasverwerking

1B

97 C

Installations non reprises sous une autre rubrique, destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvants supérieure à 150 kg par heure ou supérieure à 200 tonnes par an

1B

97 C

Niet in een andere rubriek vermelde inrichtingen voor het bewerken van materiaal-oppervlakken, voorwerpen of producten met behulp van organische solventen, met name voor de aanmaak, het bedrukken, het bekleden, het ontvetten, het waterdichtmaken, het lijmen, het verven, het reinigen of impregneren, met een solventenverbruik van meer dan 150 kg per uur of meer dan 200 ton per jaar

1B

105 A

Ateliers de dégraissage des textiles (nettoyage à sec) à l'aide de solvants organiques non inflammables : ne comportant qu'une machine

1C

105 A

Werkplaatsen voor textielontvetting (chemisch reinigen) met behulp van niet-ontvlambare organische solventen, waarbij slechts één machine wordt gebruikt.

1C

105 B

Atelier de dégraissage des textiles (nettoyage à sec) à l'aide de solvants organiques inflammables.

1B

105 B

Werkplaatsen voor textielontvetting (chemisch reinigen) met behulp van ontvlambare organische solventen.

1B

Atelier de dégraissage des textiles (nettoyage à sec) à l'aide de solvants organiques : comportant plus d'une machine

Werkplaatsen voor textielontvetting (chemisch reinigen) met behulp van organische solventen: waarbij meer dan één machine wordt gebruikt

109 C

Ateliers pour la fabrication d'objets en papier ou composés de carton dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW

2

109 C

Werkplaatsen voor de productie van voorwerpen uit papier of karton met een drijfkracht: van 2 tot en met 20 kW

2

109 D

Ateliers pour la fabrication d'objets en papier ou composés de carton dont la force motrice est : supérieure à 20 kW

1B

109 D

Werkplaatsen voor de productie van voorwerpen uit papier of karton met een drijfkracht: van meer dan 20 kW

1B

176

Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation

1B

176

Fabricage van koolstof (harde gebrande steenkool) of elektrografiet door verbranding of grafitisering

1B


HOOFDSTUK 3. - Vervanging van benaming van rubrieken en/of van de klasse

Art. 5.De benaming en de klasse van de volgende rubrieken vervangt deze van de rubrieken met hetzelfde nummer:

N° Rub

Dénomination

Cl.

Rub. Nr.

Omschrijving

Kl.

3

Batteries stationnaires d'accumulateurs et unités UPS (UPS = Uninterruptible Power Supply) reliées à un même circuit et dont le produit de la capacité, exprimée en Ah, et de la tension aux bornes, exprimée en V, dépasse 10.000

3

3

Stationaire batterijen van accumulatoren en UPS-eenheden (UPS = Uniterruptible Power Supply), verbonden met eenzelfde circuit en waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, en de spanning van de klemmen, uitgedrukt in V, hoger is dan 10.000

3

10 A

Elevage, accueil, garde ou détention d'animaux à l'exception des oiseaux repris en rubrique 115, des ruches reprises en rubrique 133 et des poissons :

3

10 A

De kweek, de opvang, het hoeden of het houden van dieren met uitzondering van de vogels die zijn opgenomen in rubriek 115, de bijenkorven waarvan sprake is in rubriek 133 en de vissen:

3

- de 6 à 30 petits sujets (chiens, chats, lapins, chinchillas, cochons vietnamien, visons, moutons, chèvres et chèvres naines, serpents, volailles, ...) ou,

- van 6 tot en met 30 kleine dieren (honden, katten, konijnen, chinchilla's, hangbuikzwijnen, nertsen, schapen, geiten en dwerggeiten, slangen, pluimvee, ...) of

- un grand sujet (chevaux, poneys, ânes, vaches, daims, porcs, truies, ...)

- 1 groot dier (paarden, pony's, ezels, koeien, damherten, varkens, zeugen, ...)

10 B

Elevage, accueil, garde ou détention d'animaux à l'exception des oiseaux repris en rubrique 115, des ruches reprises en rubrique 133 et des poissons :

2

10 B

De kweek, de opvang, het hoeden of het houden van dieren met uitzondering van de vogels die zijn opgenomen in rubriek 115, de bijenkorven waarvan sprake is in rubriek 133 en de vissen:

2

- de 31 à 300 petits sujets (chiens, chats, lapins, Chinchillas, cochons vietnamien, visons, moutons, chèvres et chèvres naines, serpents, volailles, ...) ou,

- van 31 tot en met 300 kleine dieren (honden, katten, konijnen, chinchilla's, hangbuikzwijnen, nertsen, schapen, geiten en dwerggeiten, slangen, pluimvee, ...) of,

- de 2 à 30 grands sujets (chevaux, poneys, ânes, vaches, daims, porcs, truies, ...)

- van 2 tot en met 30 grote dieren (paarden, pony's, ezels, koeien, damherten, varkens, zeugen, ...)

10 C

Elevage, accueil, garde ou détention d'animaux à l'exception des oiseaux repris en rubrique 115, des ruches reprises en rubrique 133 et des poissons :

1B

10 C

De kweek, de opvang, het hoeden of het houden van dieren met uitzondering van de vogels die zijn opgenomen in rubriek 115, de bijenkorven waarvan sprake is in rubriek 133 en de vissen:

1B

- de plus de 300 petits sujets (chiens, chats, lapins, chinchillas, cochons vietnamien, visons, moutons, chèvres et chèvres naines, serpents, volailles, ...) ou,

- van meer dan 300 kleine dieren (honden, katten, konijnen, chinchilla's, hangbuikzwijnen, nertsen, schapen, geiten en dwerggeiten, slangen, pluimvee, ...) of,

- de plus de 30 grands sujets (chevaux, poneys, ânes, vaches, daims, porcs, truies, ...) mais,

- van meer dan 30 grote dieren (paarden, pony's, ezels, koeien, damherten, varkens, zeugen, ...), maar,

- moins de 900 truies ou de 3.000 porcs de production de plus de 30 kg

- minder dan 900 zeugen of dan 3.000 opfokvarkens van meer dan 30 kg

13 A

Ateliers de placement d'accessoires mécaniques, électriques ou électroniques (toits ouvrants, alarmes, air-conditionné, hi-fi,...) sur véhicules à moteur; ateliers d'entretien (vidange-graissage, réglage du moteur, réglage de la géométrie, remplacement de pneus, d'amortisseurs, de vitrages...), d'essai, de réparation de véhicules à moteurs (à l'exception des travaux de peinture), dont la force motrice est : inférieure ou égale à 20 kW

2

13 A

Werkplaatsen voor het plaatsen van mechanische, elektrische of elektronische hulpstukken (open daken, alarmsystemen, airconditioning, hifi, ...) op motorvoertuigen; werkplaatsen voor het onderhoud (olieverversing, afstellen van de motor, afstellen van de stuurgeometrie, vervangen van banden, schokdempers, ruiten, ...), voor het testen en het herstellen van motorvoertuigen (met uitzondering van lakwerk), met een drijfkracht: kleiner dan of gelijk aan 20 kW

2

13 B

Ateliers de placement d'accessoires mécaniques, électriques ou électroniques (toits ouvrants, alarmes, air-conditionné, hi-fi,...) sur véhicules à moteur; ateliers d'entretien (vidange-graissage, réglage du moteur, réglage de la géométrie, remplacement de pneus, d'amortisseurs, de vitrages...), d'essai, de réparation de véhicules à moteurs (à l'exception des travaux de peinture), dont la force motrice est : supérieure à 20 kW

1B

13 B

Werkplaatsen voor het plaatsen van mechanische, elektrische of elektronische hulpstukken (open daken, alarmsystemen, airconditioning, hifi, ...) op motorvoertuigen; werkplaatsen voor het onderhoud (olieverversing, afstellen van de motor, afstellen van de stuurgeometrie, vervangen van banden, schokdempers, ruiten, ...), voor het testen en het herstellen van motorvoertuigen (met uitzondering van lakwerk), met een drijfkracht groter dan 20 kW

1B

14 A

Bassins de natation et autres bains (à l'exception des piscines et bains à usage exclusivement domestique) dont la surface du bassin est inférieure ou égale à 200 m2

2

14 A

Zwembaden en andere baden (met uitzondering van zwembaden en baden uitsluitend voor privégebruik) met een kuipoppervlakte van minder dan of gelijk aan 200 m2

2

Autres établissements de bains

Andere badinrichtingen

16 A

Fabriques de blocs, carreaux, dalles, tuyaux, briques, etc., en béton ou en ciment; installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines,

2

16 A

Fabrieken van blokken, tegels, platen, buizen, bakstenen, enz., uit beton of cement; inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen (gewone of vuurvaste), tegels, aardewerk of porselein,

2

dont la force motrice est : comprise entre 2 et 20 kW

met een drijfkracht: van 2 tot en met 20 kW

16 B

Fabriques de blocs, carreaux, dalles, tuyaux, briques, etc., en béton ou en ciment ; installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines, dont la force motrice : est supérieure à 20 kW

1B

16 B

Fabrieken van blokken, tegels, platen, buizen, bakstenen, enz., uit beton of cement;.inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen (gewone of vuurvaste), tegels, aardewerk of porselein, met een drijfkracht: groter dan 20 kW

1B

18 A

Ateliers pour le travail du bois et la fabrication d'articles en bois ou en bois reconstitué, avec une force motrice : de 2 à 20 kW

2

18 A

Werkplaatsen voor houtbewerking en voor de fabricage van artikelen uit hout of gerestaureerd hout, met een drijfkracht: van 2 tot en met 20 kW

2

21 A

Ateliers de préparation, conditionnement de boissons, brasseries, malteries, distilleries et ateliers abritant des activités connexes, dont la force motrice : est inférieure ou égale à 20 kW

2

21 A

Werkplaatsen voor de bereiding en de conditionering van dranken, bierbrouwerijen, mouterijen, stokerijen en werkplaatsen waar bijbehorende activiteiten plaatsvinden, met een drijfkracht: kleiner dan of gelijk aan 20 kW

2

21 B

Ateliers de préparation, conditionnement de boissons, brasseries, malteries, distilleries et ateliers abritant des activités connexes, dont la force motrice est : supérieure à 20 kW

1B

21 B

Werkplaatsen voor de bereiding en de conditionering van dranken, bierbrouwerijen, mouterijen, stokerijen en werkplaatsen waar bijbehorende activiteiten plaatsvinden, met een drijfkracht: groter dan 20 kW

1B

25 A

Blanchisseries, salons lavoirs dont la puissance électrique totale est : comprise entre 10 et 100 kW

2

25 A

Wasserijen, wassalon met het totaal elektrisch vermogen : van 10 tot en met 100 kW

2

Détachages manuels à l'aide de solvants

Manuele ontvlekking met oplosmiddelen

25 B

Blanchisseries, salons lavoirs dont la puissance électrique totale est : supérieure à 100 kW

1B

25 B

Wasserijen, wassalons met het totaal elektrisch vermogen: van meer dan 100 kW

1B

31

Production de ciment et de chaux (fours à chaux, à ciment)

1B

31

Productie van cement en kalk (kalk-, cementovens)

1B

Production d'oxyde de magnésium dans des fours

Productie van magnesiumoxide in ovens

52

Installations fixes pour le déparasitage et la désinfection à l'aide de cyanures, d'acide cyanhydrique ou d'autres produits toxiques

1B

52

Vaste inrichtingen voor het verwijderen van parasieten en het ontsmetten met behulp van cyanide, cyaanzuur of andere giftige producten

1B

56 A

Systèmes d'épuration des eaux usées (fosses septiques, mini-station, lagunages, station d'épuration, ...), systèmes de dispersion d'eaux usées ou d'effluents dans le milieu naturel (rejet en surface, drains, puits perdus, ...), d'une capacité :

2

56 A

Afvalwaterzuiveringsstations (septische putten, ministation, waterbekkens, zuiveringsstation, ...), systemen voor het verspreiden van afvalwater of effluenten in het milieu (lozing in oppervlakte, draineerbuizen, zinkputten, ...), met een capaciteit:

2

inférieure à 2.000 équivalents-habitants

kleiner dan 2.000 inwonersequivalenten

56 B

Systèmes d'épuration des eaux usées (fosses septiques, mini-station, lagunages, station d'épuration, ...), systèmes de dispersion d'eaux usées ou d'effluents dans le milieu naturel, d'une capacité :

1B

56 B

Afvalwaterzuiveringsstations (septische putten, ministation, waterbekkens, zuiveringsstation, ...), systemen voor het verspreiden van afvalwater of effluenten in het milieu, met een capaciteit:

1B

comprise entre 2.000 et 30.000 équivalents-habitants

van 2.000 tot en met 30.000 inwonersequivalenten

64 A

Fours électriques d'une puissance nominale comprise entre 20 et 200 kW

3

64 A

Elektrische ovens met een nominaal vermogen van 20 tot en met 200 kW

3

64 B

Fours électriques d'une puissance nominale supérieure à 200 kW

2

64 B

Elektrische ovens met een nominaal vermogen groter dan 200 kW

2

68 A

Parcs de stationnement couverts et/ou non couverts, situés en dehors de la voie publique, pour véhicules à moteur (motos, voitures, camionnettes, camions, bus,...) ou remorques, comptant de 10 à 50 emplacements

2

68 A

Parkings al dan niet overdekt, gelegen buiten de openbare weg, voor motorvoertuigen (motorfietsen, personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, ...) of aanhangwagens, van 10 tot en met 50 parkeerplaatsen

2

68 B

Parcs de stationnement couverts et/ou non couverts, situés en dehors de la voie publique, pour véhicules à moteur (motos, voitures, camionnettes, camions, bus,...) ou remorques, comptant de 51 à 400 emplacements

1B

68 B

Parkings al dan niet overdekt, gelegen buiten de openbare weg, voor motorvoertuigen (motorfietsen, personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, ...) of aanhangwagens, van 51 tot en met 400 parkeerplaatsen

1B

70 A

Installations et compresseurs destinés à remplir des récipients mobiles quelconques de gaz comprimés liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1kg/cm2 (à l'exception des compresseurs d'air et des installations de remplissage des systèmes d'air-co de véhicules) : de 2 à 20 kW

2

70 A

Inrichtingen en compressoren voor het vullen van verplaatsbare recipiënten, van welke aard ook, met samengeperst vloeibaar gemaakt of onder een druk hoger dan 1 kg/cm2 opgelost gehouden gas (met uitzondering van luchtcompressoren en inrichtingen voor het vullen van airconditioningsystemen van voertuigen): van 2 tot en met 20 kW

2

70 B

Installations et compresseurs destinés à remplir des récipients mobiles quelconques de gaz comprimés liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1kg/cm2 (à l'exception des compresseurs d'air et des installations de remplissage des systèmes d'air-co de véhicules) : de plus de 20 kW

1B

70 B

Inrichtingen en compressoren voor het vullen van verplaatsbare recipiënten, van welke aard ook, met samengeperst vloeibaar gemaakt of onder een druk hoger dan 1 kg/cm2 opgelost gehouden gas (met uitzondering van luchtcompressoren en inrichtingen voor het vullen van airconditioningsystemen van voertuigen): van meer dan 20 kW

1B

71 A

Compresseurs d'air d'une puissance comprise entre 2 et 10 kW

3

71 A

Luchtcompressoren met een vermogen van 2 tot en met 10 kW

3

71 B

Compresseurs d'air d'une puissance supérieure à 10 kW

2

71 B

Luchtcompressoren met een hoger vermogen dan 10 kW

2

78 A

Savonneries artisanales dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW

2

78 A

Artisanale zeepziederijen met een drijfkracht kleiner dan of gelijk aan 20 kW

2

78 B

Industries des corps gras animaux et végétaux, savonneries dont la force motrice est supérieure à 20 kW

1B

78 B

Vervaardiging van dierlijke en plantaardige oliën en vetten, zeepziederijen met een drijfkracht groter dan 20 kW

1B

85 A

Installations (laboratoires, unités de production) exerçant une quelconque activité dans le domaine biologique ou chimique notamment aux fins de recherches, expériences, analyses, applications ou développement de produits, contrôles de qualité de produits notamment dans un but didactique ou diagnostique et qui ne sont pas visées par la législation en vigueur relative à l'utilisation confinée d'OGM et/ou de pathogènes

2

85 A

Inrichtingen (laboratoria of productie-eenheden) die biologisch of scheikundig werk van welke aard ook uitvoeren, in het bijzonder onderzoeken, experimenten, analyses, toepassingen of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole van producten voor didactische of diagnostische doeleinden, en die niet genoemd worden in de van toepassing zijnde wetgeving inzake het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen en/of pathogene organismen

2

85 B

Installations (laboratoires, unités de production) exerçant une quelconque activité dans le domaine biologique ou chimique notamment aux fins de recherches, expériences, analyses, applications ou développement de produits, contrôles de qualité de produits notamment dans un but didactique ou diagnostique et qui sont visées par la législation en vigueur relative à l'utilisation confinée d'OGM et/ou de pathogènes

1B

85 B

Inrichtingen (laboratoria of productie-eenheden) die biologisch of scheikundig werk van welke aard ook uitvoeren, in het bijzonder onderzoeken, experimenten, analyses, toepassingen of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole van producten voor didactische of diagnostische doeleinden, en die genoemd worden in de van toepassing zijnde wetgeving inzake het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen en/of pathogene organismen

1B

88 1° A

Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21° C :

2

88 1° A

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 21 ° C:

2

- dépôts jusqu'à 500 l lorsque le réservoir est enfoui,

- opslagplaatsen tot en met 500 lr bij ingegraven tank,

- dépôts dont la capacité totale sur le site est de 50 à 500 l dans les autres cas

- opslagplaatsen met een totale capaciteit op de site van 50 tot en met 500 l in de andere gevallen

88 1 B

Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21° C : dépôts dont la capacité totale sur le site est supérieure à 500 l

1B

88 1 B

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 21 ° C: opslagplaatsen met een totale capaciteit op de site groter is dan 500 l

1B

88 2 A

Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21° C mais ne dépasse pas 55° C :

3

88 2 A

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 21 ° C maar niet hoger dan 55 ° C:

3

- dépôts jusqu'à 500 l lorsque le réservoir est enfoui,

- opslagplaatsen tot en met 500 l bij ingegraven tank,

- dépôts dont la capacité totale sur le site est de 100 à 500 l dans les autres cas

- opslagplaatsen met een totale capaciteit op de site van 100 tot en met 500 l in de andere gevallen

88 2 B

Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21° C mais ne dépasse pas 55° C : dépôts dont la capacité totale sur le site est supérieure à 500 l jusqu'à 10.000 l

2

88 2 B

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 21 ° C maar niet hoger dan 55 ° C: opslagplaatsen met een totale capaciteit op de site van meer dan 500 l tot en met 10.000 l

2

88 2° C

Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21° C mais ne dépasse pas 55° C : dépôts dont la capacité totale sur le site est supérieure à 10.000 l

1B

88 2° C

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 21 ° C maar niet hoger dan 55 ° C: opslagplaatsen met een totale capaciteit op de site van meer dan 10.000 l

1B

88 3° A

Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55° C mais ne dépasse pas 100° C :

3

88 3° A

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55 ° C maar niet hoger dan 100 ° C:

3

- dépôts dont la capacité totale sur le site est inférieure ou égale à 10.000 l lorsqu'il s'agit de réservoirs enfouis ou destinés à l'approvisionnement de véhicules,

- opslagplaatsen met een totale capaciteit op de site kleiner dan of gelijk aan 10.000 l bij ingegraven tanks of tanks bestemd voor de bevoorrading van voertuigen,

- dépôts dont la capacité totale sur le site est comprise entre 3.000 et 10.000 l dans les autres cas

- opslagplaatsen met een totale capaciteit op de site van 3.000 tot en met 10.000 l in de andere gevallen

88 3° B

Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55° C mais ne dépasse pas 100° C : dépôts dont la capacité totale sur le site est comprise entre 10.000 et 50.000 l

2

88 3° B

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55 ° C maar niet hoger dan 100 ° C: opslagplaatsen met een totale capaciteit op de site van 10.000 tot en met 50.000 l

2

88 3 C

Dépôts de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55° C mais ne dépasse 100° C : dépôts dont la capacité totale sur le site est supérieure à 50.000 l

1B

88 3 C

Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55 ° C maar niet hoger dan 100 ° C: opslagplaatsen met een totale capaciteit op de site groter dan 50.000 l

1B

88 4° A

Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 ou équivalent, de plus de 100° C :

3

88 4° A

Opslagplaatsen voor zware stookolie, minerale of synthetische olie en voor gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt in een volgens de norm NBN 52017 of gelijkwaardig gesloten recipiënt van meer dan 100 ° C:

3

- dépôts jusqu'à 10.000 l lorsqu'il s'agit de réservoirs enfouis ou destinés à l'approvisionnement de véhicules,

- opslagplaatsen tot en met 10 000 l bij ingegraven tank of tanks die bestemd zijn voor de bevoorrading van voertuigen,

- dépôts dont la capacité totale sur le site est comprise entre 3.000 et 10.000 l dans les autres cas

- opslagplaatsen met een totale capaciteit op de site van 3.000 tot en met 10.000 l bedraagt in de andere gevallen

88 4° B

Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 ou équivalent de plus de 100° C : dépôts dont la capacité totale sur le site est supérieure à 10.000 l jusqu'à 100.000 l

2

88 4° B

Opslagplaatsen voor zware stookolie, minerale of synthetische olie en voor gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt in een volgens de norm NBN 52017 of gelijkwaardig gesloten recipiënt van meer dan 100 ° C: opslagplaatsen met een totale capaciteit op de site van 10.000 l tot en met 100.000 l

2

88 4° C

Dépôts de fuel lourd, huiles minérales ou synthétiques et liquides analogues ayant un point d'éclair déterminé en vase fermé d'après la norme NBN 52017 ou équivalent de plus de 100° C : dépôts dont la capacité totale sur le site est supérieure à 100.000 l

1B

88 4° C

Opslagplaatsen voor zware stookolie, minerale of synthetische olie en voor gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt in een volgens de norm NBN 52017 of gelijkwaardig gesloten recipiënt van meer dan 100 ° C: opslagplaatsen met een totale capaciteit op de site groter dan 100.000 l

1B

89

Etablissements de jeux de hasard (casinos, salles de jeux automatiques comportant plus de 10 jeux automatiques) à l'exception des attractions foraines ou des fêtes philanthropiques

2

89

Kansspelinrichtingen (casino's, speelzalen met meer dan 10 speelautomaten) met uitzondering van kermisattracties of inrichtingen op liefdadigheidsfeesten

2

93 A

Ateliers pour la synthèse, la fabrication, la vulcanisation, le façonnage de matières synthétiques, de plastique, de caoutchouc, ou autres matières similaires dont la force motrice totale est : inférieure ou égale à 20 kW

2

93 A

Werkplaatsen voor de synthese, de productie, de vulkanisering, de bewerking van synthetische materialen, kunststof, rubber of soortgelijke materialen, met een drijfkracht: kleiner dan of gelijk aan 20 kW

2

93 B

Ateliers pour la synthèse, la fabrication, la vulcanisation, le façonnage de matières synthétiques, de plastique, de caoutchouc, ou autres matières similaires, dont la force motrice totale est : supérieure à 20 kW

1B

93 B

Werkplaatsen voor de synthese, de productie, de vulkanisering, de bewerking van synthetische materialen, kunststof, rubber of soortgelijke materialen, met een drijfkracht: groter dan 20 kW

1B

94 A

Dépôts de matières synthétiques, de plastique, de caoutchouc (pneus, ...) ou autres matières similaires dont la surface totale sur le site destinée au stockage est comprise entre 100 et 2.000 m2

2

94 A

Opslagplaatsen voor synthetische materialen, kunststof, rubber (banden,...) of soortgelijke materialen, met een totale voor opslag bestemde oppervlakte op de site van 100 tot en met 2.000 m2

2

94 B

Dépôts de matières synthétiques, de plastique, de caoutchouc (pneus, ...) ou autres matières similaires dont la surface totale sur le site destinée au stockage est supérieure à 2.000 m2

1B

94 B

Opslagplaatsen voor synthetische materialen, kunststof, rubber (banden,...) of soortgelijke materialen, met een totale voor opslag bestemde oppervlakte op de site van meer dan 2.000 m2

1B

97 A

Installations de traitement de surface par immersion de métaux ou de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique, chimique ou physique dont les bains ont une contenance totale comprise entre 10 et 200 l

2

97 A

Inrichtingen voor oppervlaktebehandeling door onderdompeling van metalen of kunststoffen door middel van een elektrolytisch, chemisch of fysisch procedé in kuipen met een totale inhoud van 10 tot en met 200 l

2

97 B

Installations de traitement de surface par immersion de métaux ou de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique, chimique ou physique dont les bains ont une contenance totale supérieure à 200 l

1B

97 B

Inrichtingen voor oppervlaktebehandeling door onderdompeling van metalen of kunststoffen door middel van een elektrolytisch, chemisch of fysisch procedé in kuipen met een totale inhoud groter dan 200 l

1B

98 A

Ateliers de soudure et/ou de découpe comportant plus de 5 postes à souder ou chalumeaux

2

98 A

Las- en/of snijbrandwerkplaatsen met meer dan 5 las- of snijbrandersposten

2

98 B

Ateliers pour le traitement thermique des métaux et autres matériaux (à l'exclusion des forges industrielles)

1B

98 B

Werkplaatsen voor het thermisch bewerken van metalen en andere materialen (met uitzondering van industriële smeltovens)

1B

Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré

Roosten en sinteren van ertsen, inclusief zwazelhoudende ertsen

99

Installations de dégraissage de métaux et de matières plastiques par aspersion

2

99

Inrichtingen voor het ontvetten van metalen en kunststoffen door besproeiing

2

102

Installations de fusion de métaux, à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 postes de travail et attenant aux bijouteries

1B

102

Inrichtingen voor het smelten van metalen, met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 werkposten en horend bij juwelenzaken

1B

103

Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais ou de concentrés de minerais ou autre matériau (à l'exception des déchets) selon des procédés métallurgiques, électrolytiques ou chimique et dont la capacité est inférieure ou égale à 100.000 t/an de métaux bruts non ferreux ;

1B

103

Inrichtingen voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts of ertsconcentraat of een ander materiaal (met uitzondering van afvalstoffen) met metallurgische, elektrolytische of chemisch processen met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 100.000 t/jaar ruwe non-ferrometalen;

1B

Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques

Inrichtingen voor het roosten en sinteren van ertsen

106 A

Dépôts de déchets d'origine animale de catégorie 3 (à l'exclusion des déchets de cuisine et de table) : de 25 à 1000 kg

2

106 A

Opslagplaatsen voor afvalstoffen van dierlijke oorsprong van categorie 3 (met uitzondering van keukenafval en etensresten): van 25 tot en met 1.000 kg

2

106 B

Dépôts de déchets d'origine animale de catégorie 1 et 2 (à l'exception des dépôts de cadavres d'animaux) : jusqu'à 1000 kg

2

106 B

Opslagplaatsen voor afvalstoffen van dierlijke oorsprong van categorie 1 en 2 (met uitzondering van dierenkadavers): tot en met 1.000 kg

2

106 C

Dépôts de cadavres d'animaux : de 250 à 1000 kg

2

106 C

Opslagplaatsen voor dierenkadavers: van 250 tot en met 1.000 kg

2

106 D

Dépôts de déchets d'origine animale de catégorie 1, 2 et 3 : de plus de 1000 kg

1B

106 D

Opslagplaatsen voor afvalstoffen van dierlijke oorsprong van categorie 1, 2 of 3: meer dan 1.000 kg

1B

108

Dépôts de papier ou carton d'une superficie totale de plus de 1000 m2

2

108

Opslagplaatsen voor papier of karton met een totale oppervlakte van meer dan 1.000 m2

2

109 B

Installations destinées à la fabrication de papier ou de carton ou pour le traitement de papier ou carton et dont la force motrice est supérieure à 20 kW mais d'une capacité de production inférieure à 200 tonnes par jour pour les installations destinées à la fabrication de papier ou de carton

1B

109 B

Inrichtingen bestemd voor de productie van papier of karton of voor de verwerking van papier of karton met een drijfkracht groter dan 20 kW maar een productiecapaciteit van minder dan 200 ton per dag voor de inrichtingen bestemd voor de productie van papier of karton

1B

112 A

Dépôts de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) dont la capacité totale est :

2

112 A

Opslagplaatsen van gewasbeschermingsmiddelen (in de zin van artikel 3, 4°, a, van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) met een totale capaciteit:

2

- inférieure ou égale à 100 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ;

- kleiner dan of gelijk aan 100 kg voor gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik;

- comprise entre 100 et 1.000 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel

- tussen 100 en 1.000 kg voor gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik

112 B

Dépôts de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale) dont la capacité totale est :

1B

112 B

Opslagplaatsen van gewasbeschermingsmiddelen (in de zin van artikel 3, 4°, a, van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) met een totale capaciteit:

1B

- supérieure à 100 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ;

- groter dan 100 kg voor gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik;

- supérieure à 1.000 kg pour les produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel.

- groter dan 1.000 kg voor gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik

113

Usines, ateliers pour la production, la formulation, le conditionnement de produits phytopharmaceutiques (au sens de l'article 3, 4°, a, de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale)

1B

113

Fabrieken, werkplaatsen voor de productie, het formuleren, het conditioneren van gewasbeschermingsmiddelen (in de zin van artikel 3, 4°, a, van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

1B

114

Ateliers où sont développées ou traitées des émulsions photosensibles (à l'exclusion des cabines automatiques de photographie d'identité ou de développement photo instantané)

3

114

Werkplaatsen voor het ontwikkelen of bewerken van lichtgevoelige emulsies (met uitzondering van automatische fotocabines voor pasfoto's of voor instantontwikkeling)

3

121 A

Dépôts de substances ou préparations dangereuses (caractérisées par une mention de danger H) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité totale sur le site est :

3

121 A

Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen of bereidingen (voorzien van een gevarenaanduiding H) die niet in een andere rubriek zijn opgenomen, met een totale capaciteit op de site:

3

- comprise entre 300 et 1.000 kg pour les substances ou préparations n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d)

- van 300 tot en met 1.000 kg voor als ontvlambaar, schadelijk of irriterend beschouwde stoffen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld

- comprise entre 100 et 300 kg pour les autres substances ou préparations à l'exception de celles reprises en d)

- van 100 tot en met 300 kg voor andere stoffen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld

121 B

Dépôts de substances ou préparations dangereuses (caractérisées par une mention de danger H) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité totale sur le site est :

2

121 B

Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen of bereidingen (voorzien van een gevarenaanduiding H) die niet in een andere rubriek zijn opgenomen, met een totale capaciteit op de site:

2

- de plus de 1.000 à 5.000 kg pour les substances ou préparations n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d)

- van meer dan 1.000 tot en met 5.000 kg voor als ontvlambaar, schadelijk of irriterend beschouwde stoffen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld

- de plus de 300 à 1.000 kg pour les autres substances ou préparations à l'exception de celles reprises en d)

- van meer dan 300 tot en met 1.000 kg voor andere stoffen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld

121 C

Dépôts de substances ou préparations dangereuses (caractérisées par une mention de danger H) non repris sous une autre rubrique et dont la capacité totale sur le site est :

1B

121 C

Opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen of bereidingen (voorzien van een gevarenaanduiding H) die niet in een andere rubriek zijn opgenomen, met een totale capaciteit op de site:

1B

- de plus de 5.000 kg pour les substances ou préparations n'étant considérées que comme inflammables, nocives ou irritantes à l'exception de celles reprises en d)

- van meer dan 5.000 kg voor als ontvlambaar, schadelijk of irriterend beschouwde stoffen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld

- de plus de 1.000 kg pour les autres substances ou préparations à l'exception de celles reprises en d)

- van meer dan 1.000 kg voor andere stoffen of bereidingen met uitzondering van die welke sub d) staan vermeld

121 D

Dépôts dont la capacité totale sur le site est de plus de : 100 kg de trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux ou ses sels, 10 kg de 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente, 150 kg d'isocyanate de méthyle, 300 kg de dichlorure de carbonyle (phosgène), 200 kg de trihydrure d'arsenic (arsine), 200 kg de trihydrure de phosphore (phosphine), 1 kg de polychloro-dibenzofuranes et polychloro-dibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD 1 kg des carcinogènes suivants: 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, chlorure de diméthyl-carbamoyl, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthyl-phosphorique, 2-naphtylamine et/ou ses sels et 1,3-propanesultone 4-nitrodi-phényle

1B

121 D

Opslagplaatsen met een totale capaciteit op de site van meer dan: 100 kg arseentrioxide, arseen (III) zuur of de zouten daarvan, 10 kg poedervormige 4,4-methyleen-bis (2-chlooraniline) en/of de zouten daarvan, 150 kg methylisocyanaat, 300 kg kooloxychloride (fosgeen), 200 kg arseentrihydride (arsine), 200 kg fosfortrihydride (fosfine), 1 kg polychloordiben-zofuranen en polychloordiben-zodioxinen (met inbegrip van TCDD, uitgedrukt in TCDD-equivalent), 1 kg van de volgende carcinogenen: 4-aminobifenyl en/of de zouten daarvan, benzidine en/of de zouten daarvan, di(chloormethyl)-ether, chloormethyleter en methyleter, dimethylcarbamoylchloride, dimethylnitrosamine, hexamethylfosforzuurtriamide 2-naftylamine en/of de zouten daarvan en 1,3-propaansultan 4-nitrodi-fenyl

1B

123 A

Dépôts de produits minéraux bruts (excepté l'amiante), de minerais non énergétiques dont la surface totale sur le site destinée au stockage est : comprise entre 100 et 1.000 m2

2

123 A

Opslagplaatsen voor ruwe minerale producten (met uitzondering van asbest), niet-energetische mineralen, met een totale voor opslag bestemde capaciteit op de site: van 100 tot en met 1.000 m2

2

123 B

Dépôts de produits minéraux bruts (excepté l'amiante), de minerais non énergétiques dont la surface totale sur le site destinée au stockage est : supérieure à 1.000 m2

1B

123 B

Opslagplaatsen voor ruwe minerale producten (met uitzondering van asbest), niet-energetische mineralen, met een totale voor opslag bestemde capaciteit op de site: groter dan 1.000 m2

1B

126 A

Ateliers pour la préparation, le conditionnement ou la formulation de produits pharmaceutiques ou de produits cosmétiques (à l'exclusion des pharmacies) avec une force motrice : comprise entre 2 et 20 kW

2

126 A

Werkplaatsen voor de bereiding, het conditioneren of het formuleren van farmaceutische producten of cosmetica (met uitzondering van apotheken) met een drijfkracht: van 2 tot en met 20 kW

2

126 B

Ateliers pour la préparation, le conditionnement ou la formulation de produits pharmaceutiques ou de produits cosmétiques (à l'exclusion des pharmacies) avec une force motrice : supérieure à 20 kW

1B

126 B

Werkplaatsen voor de bereiding, het conditioneren of het formuleren van farmaceutische producten of cosmetica (met uitzondering van apotheken) met een drijfkracht: groter dan 20 kW

1B

133 A

Ruchers de 3 à 4 colonies d'abeilles productives

3

133 A

Bijenkorven voor 3 tot 4 productieve bijenkolonies

3

133 B

Ruchers de 5 à 15 colonies d'abeilles productives

2

133 B

Bijenkorven voor 5 tot 15 productieve bijenkolonies

2

133 C

Ruchers de plus de 15 colonies d'abeilles productives

1B

133 C

Bijenkorven voor meer dan 15 productieve bijenkolonies

1B

138 A

Ateliers pour l'application électrostatique de revêtement

2

138 A

Werkplaatsen voor elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen

2

Ateliers pour l'application mécanique de revêtement

Werkplaatsen voor mechanisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen

Ateliers pour l'application de revêtement à l'aide de bonbonnes d'aérosol

Werkplaatsen voor aanbrengen van bedekkingsmiddelen met spuitbussen

138 B

Ateliers pour l'application pneumatique de revêtement (à l'exception des bonbonnes d'aérosol)

1B

138 B

Werkplaatsen voor pneumatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen (met uitzondering van spuitbussen)

1B

146 B

Stands et aires de tir pour armes à feu (y compris les tirs aux claies)

1B

146 B

Schietstanden en -terreinen voor vuurwapens (inclusief kleiduifschieten)

1B

149

Installations industrielles destinées à la production de vapeur et d'eau chaude (au sens de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement) non classées sous une autre rubrique

1B

149

Industriële inrichtingen bestemd voor de productie van stoom en warm water (in de zin van richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten), die niet in een andere rubriek opgenomen zijn

1B

150 A

Salles d'exposition, dépôts couverts ou non de véhicules neufs à moteurs (motos, voitures, camionnettes, camions, bus, ...), à l'exclusion des parkings couverts ou non, comptant : de 3 à 10 emplacements

3

150 A

Tentoonstellingsruimten, al dan niet overdekte opslagplaatsen voor nieuwe motorvoertuigen (motorfietsen, personenwagen, bestelwagen, vrachtwagen, autobussen, ...) met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen, met: 3 tot en met 10 parkeerplaatsen

3

150 B

Salles d'exposition, dépôts couverts ou non de véhicules neufs à moteurs (motos, voitures, camionnettes, camions, bus, ...), à l'exclusion des parkings couverts ou non, comptant : de 11 à 50 emplacements

2

150 B

Tentoonstellingsruimten, al dan niet overdekte opslagplaatsen voor nieuwe motorvoertuigen (motorfietsen, personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, ...) met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen met: 11 tot en met 50 parkeerplaatsen

2

150 C

Salles d'exposition, dépôts couverts ou non de véhicules neufs à moteurs (motos, voitures, camionnettes, camions, bus, ...), à l'exclusion des parkings couverts ou non, comptant : plus de 50 emplacements

1B

150 C

Tentoonstellingsruimten, al dan niet overdekte opslagplaatsen voor nieuwe motorvoertuigen (motorfietsen, personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, ...), met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen, met: meer dan 50 parkeerplaatsen

1B

151 A

Salles d'exposition, dépôts couverts ou non de véhicules à moteur usagés et hors d'usage (motos, voitures, camionnettes, camions, bus, ...), à l'exclusion des parkings couverts ou non, comptant : de 3 à 50 emplacements

2

151 A

Tentoonstellingsruimten, al dan niet overdekte opslagplaatsen voor gebruikte en afgedankte motorvoertuigen (motorfietsen, personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, ...), met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen, met: 3 tot en met 50 parkeerplaatsen

2

151 B

Salles d'exposition, dépôts couverts ou non de véhicules à moteur usagés et hors d'usage (motos, voitures, camionnettes, camions, bus, ...), à l'exclusion des parkings couverts ou non, comptant : plus de 50 emplacements

1B

151 B

Tentoonstellingsruimten, al dan niet overdekte opslagplaatsen voor gebruikte en afgedankte motorvoertuigen (motorfietsen, personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, ...), met uitzondering van al dan niet overdekte parkeerterreinen, met: meer dan 50 parkeerplaatsen

1B

156

Ateliers pour le travail mécanique du verre ou des objets en verre (polissage, biseautage, gravure, dépolissage, matage) dont la force motrice est supérieure à 20 kW

2

156

Werkplaatsen voor de industriele mechanische bewerking van glas of glazen voorwerpen (polijsten, schuinslijpen, graveren, ontglazen, matslijpen), met een aandrijfkracht groter dan 20 kW

2

Opérations où il est fait usage de jet de sable sous pression ou de l'acide fluorhydrique sur le verre

Bewerkingen waarbij het onder druk zandstralen of fluorzuur wordt gebruikt

160 A

Aérodromes : sites (comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériel) destinés à être utilisés, en totalité ou en partie, pour l'arrivée et le départ d'aéronefs : générant un nombre de mouvements hebdomadaires toujours inférieur ou égal à 20

1C

160 A

Luchtvaartterreinen: plaatsen (desgevallend met inbegrip van gebouwen, inrichtingen en uitrusting) die bestemd zijn om, geheel of gedeeltelijk, te worden gebruikt voor de aankomst en het vertrek van luchtvaartuigen: waarop het aantal wekelijkse bewegingen steeds lager ligt dan of gelijk is aan 20

1C


HOOFDSTUK 4. - Invoeren van termen in de rubrieken

Art. 6.De volgende termen worden ingevoegd in de aangegeven rubrieken: 1° in rubriek 12 A worden vóór het woord "voertuigen" het woord "motor" en na het woord "voertuigen" de woorden "(met uitzondering van boten)" ingevoegd. In dezelfde rubriek worden na het woord "hogedrukreiniger" de woorden "en het droog wassen" ingevoegd. 2° In rubriek 12 B worden vóór het woord "voertuigen" het woord "motor" en na het woord "voertuigen" de woorden "(met uitzondering van boten)" ingevoegd.3° In de rubrieken 17 A en 17 B worden na het woord "asfalt" de woorden "met een totale capaciteit op de site van:" ingevoegd.4° In rubriek 20 B worden na het woord "hout" de woorden "en van hout afgeleide producten" ingevoegd.5° In rubriek 67 wordt na het woord "funeraria," het woord "mortuaria," ingevoegd.6° In de rubrieken 75 A, 75 B, 122 A, 122 B worden voor het woord "capaciteit" het woord "totale" en na het woord "capaciteit" de woorden "op de site" ingevoegd.7° In de rubrieken 77 A en 77 B worden na het woord "stoffen" de woorden "met een totale capaciteit op de site" ingevoegd.8° In de rubrieken 111 A en 111 B worden voor het woord "oppervlakte" het woord "totale" en na het woord "oppervlakte" de woorden: "op de site" ingevoegd.9° In de rubrieken 125 A en 125 B worden na het woord "cosmetica" de woorden "of farmaceutische producten (met uitzondering van apothekersopslagplaatsen)" ingevoegd.10° In de rubrieken 143 A en 143 B worden vóór het woord "Fabricage" de woorden "Werkplaatsen voor de" ingevoegd.De hoofdletter van het woord "Fabricage" wordt vervangen door een kleine letter.

In dezelfde rubrieken worden na het woord "enz." de woorden "Werkplaatsen voor het mechanisch bewerken van textiel, spinnerijen, weverijen" ingevoegd. 11° In rubriek 146 A worden na het woord "kermiskramen" de woorden "en schietstanden voor boog of kruisboog" ingevoegd.12° In rubriek 153 A worden na het woord "debiet" de woorden "per ventilator" ingevoegd.13° In rubriek 153 B worden na de woorden "(door extractie en pulsie)" de woorden "met uitzondering van ventilatoren die uitsluitend bestemd zijn voor het wegblazen van rook bij een brand" ingevoegd. In dezelfde rubriek worden na het woord "debiet" de woorden "per ventilator" ingevoegd. 14° In de rubrieken 155 A en 155 B wordt na het woord "verf," het woord "lijmen," ingevoegd.

Art. 7.De volgende referentienoten worden toegevoegd aan de volgende rubrieken: 1° (1) aan rubriek 12;2° (2) aan rubriek 12B;3° (3) aan rubriek 13 A en B;4° (4) aan rubriek 14;5° (5) aan rubriek 18 A en B;6° (6) aan rubriek 25 A en B;7° (7) aan rubriek 68 A en B;8° (8) aan de rubrieken 106 A, 106 B, 106 C en 106 D;9° (9) aan rubriek 133;10° (10) aan rubriek 150;11° (11) aan rubriek 151;12° (12) aan rubriek 172;

Art. 8.De volgende punten worden toegevoegd aan het vervolg van de tabel van bijlage van het besluit van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen; (1) Voor de toepassing van rubriek 12 worden onder motorvoertuigen verstaan: motorfietsen, personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, trams, metro's en treinen.Deze rubriek is niet van toepassing op boten. (2) Voor de toepassing van rubriek 12B wordt de reiniging (aan de binnenzijde) van de koelbakken van voertuigen voor de levering van levensmiddelen niet als een carwash-inrichting beschouwd.(3) Voor de toepassing van rubrieken 13 A en 13 B worden onder motorvoertuigen verstaan: motorfietsen, personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's, autobussen, trams, metro's en treinen (locomotieven en wagons) alsook tractoren en zelftrekkende grasmaaiers.(4) Voor de toepassing van rubriek 14 wordt onder "andere baden" verstaan: koude baden, jacuzzi's of bubbelbaden en alle soortgelijke andere baden waarin men kan baden.Rubriek 14 is daarentegen niet van toepassing op sauna's en hamams. (5) Voor de toepassing van de rubrieken 18 A en 18 B worden handgereedschappen zoals elektrische schroevendraaiers, boren, boormachines enz.niet in aanmerking genomen bij de berekening van de drijfkracht van de werkplaats. Luchtcompressoren zijn eveneens uitgesloten aangezien zij opgenomen zijn in rubriek 71. (6) Voor de toepassing van rubrieken 25 A en 25 B wordt onder wasserij verstaan: een inrichting waarin wasgoed wordt gewassen.(7) Voor de toepassing van de rubrieken 68 A en 68 B: - om de drempel te berekenen: worden alle parkeerplaatsen voor motorvoertuigen op de site (ongeacht hun afmetingen) als parkeerplaatsen beschouwd .Voorbeeld: 1 plaats voor een autobus, een vrachtwagen, een personenwagen, een motorfiets ... wordt dus steeds als één parkeerplaats beschouwd; - worden bromfietsen (< 50 cc) en elektrische fietsen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de drempel voor deze rubriek; - wordt een autobewaarplaats als een opslagplaats (rubriek 151) beschouwd en niet als een parkeerterrein. (8) Voor de rubrieken 106 A, 106 B, 106 C en 106 D, worden de categorieën verstaan in de zin van Verordening (EG) nr.1069/2009 van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en van Verordening (EU) nr. 142/2011 van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009. (9) Voor de toepassing van rubriek 133 hebben de hierna opgesomde termen de volgende betekenis: - productieve kolonie: een kolonie die een bijenkorf bewoont; - tijdelijke kolonie: een kolonie die ontstaan is uit de splitsing van een productieve kolonie en die tijdelijk een "afleggerkast" bewoont.

Een tijdelijke kolonie kan enkel aanwezig zijn van mei tot maart het volgende jaar. Er kan maximaal één afleggerkast per productieve kolonie zijn; - kweekkolonie: een kolonie die een bevruchtingskastje bewoont (mini-plus, apidea of soortgelijk) en die alleen bestaat uit de koningin en enkele honderden bijen.

Alleen de productieve kolonies worden in aanmerking genomen bij de berekening van de drempel. Een bijenstal met 2 korven en 1 of 2 afleggerkasten wordt dus niet ingedeeld. (10) Voor de toepassing van rubriek 150: - om de drempel te berekenen: worden alle parkeerplaatsen voor motorvoertuigen (ongeacht hun afmetingen) als parkeerplaatsen beschouwd.Een plaats voor een autobus, een vrachtwagen, een personenwagen, een motorfiets ... wordt dus steeds als één parkeerplaats beschouwd; - worden plaatsen die uitsluitend voor bromfietsen (< 50 cc) en elektrische fietsen bestemd zijn, uitgesloten van rubriek 150 en worden zij dus niet in aanmerking genomen bij de berekening van de drempel. (11) Voor de toepassing van rubriek 151: - om de drempel te berekenen: worden alle parkeerplaatsen voor een motorvoertuig (ongeacht hun afmetingen) als parkeerplaatsen beschouwd. Een plaats voor een autobus, een vrachtauto, een personenauto, een motorfiets ... wordt dus steeds als één parkeerplaats beschouwd; - worden plaatsen die uitsluitend voor bromfietsen (< 50 cc), elektrische fietsen bestemd zijn en remises (parkings) voor treinen, trams en metro's, niet in aanmerking genomen bij de berekening van de drempel voor deze rubriek; - wordt een autobewaarplaats als een opslagplaats voor gebruikte voertuigen beschouwd en niet als een parkeerterrein. (12) Voor de toepassing van rubriek 172: - De golfterreinen, sportstadia, stadsparken, speelpleinen, dierentuinen en musea zijn uitgesloten van de rubriek 172. - De thematische tentoonstellingen, kermissen, jaarmarkten, circussen en andere attracties die zich tijdelijk vestigen op een site die niet specifiek voor dit doeleinde bestemd is, zijn uitgesloten van de rubriek 172. - De inrichtingen waarvan de oppervlakte kleiner is dan 1 ha zijn uitgesloten van de rubriek 172.

Art. 9.Onderhavig besluit treedt in werking op 20 april 2019.

Art. 10.Alle aanvragen voor milieuattesten, milieuvergunningen, verlenging en vernieuwing van milieuvergunning en alle aangiften die een ingedeelde inrichting betreffen waarvan de klasse gewijzigd is krachtens onderhavig besluit en die ten laatste op 19 april 2019 zijn ingediend, worden geldig onderzocht en de beslissing wordt geldig door de overheid genomen die op het moment van de indiening van de genaamde aanvraag of genaamde aangifte bevoegd was.

Art. 11.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 februari 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT

^