Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 08 december 2016
gepubliceerd op 16 december 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de overheveling van het personeel naar het Brussels Planningsbureau

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031818
pub.
16/12/2016
prom.
08/12/2016
ELI
eli/besluit/2016/12/08/2016031818/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de overheveling van het personeel naar het Brussels Planningsbureau


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 29 juli 2015 houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau, en inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van 25 februari 2016 houdende het administatief statuut en de bezoldigingsregeling van het personeel van het Brussels Planningsbureau;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 mei 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juni 2015;

Gelet op het protocol nr. 2015/23 van het Sectorcomité XV van 31 augustus 2015;

Gelet op het advies 58.265/2 van de Raad van State gegeven op 28 oktober 2015, in toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de gendertest van 7 mei 2015;

Op de voordracht van de Minister-President, bevoegd voor het openbaar ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de GOB : de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;2° het BISA : het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, dat geldt als de directie "Analyse en Statistiek" binnen het bestuur "Brussel Gewestelijke Coördinatie" van de GOB;3° de DSP : de directie "Studies en Planning" binnen het Bestuur "Brussel Stedelijke Ontwikkeling" van de GOB;4° de observatoria : het Overzicht van de Handel, het Overzicht van het Kantorenpark, het Overzicht van de Productieactiviteiten en het Overzicht van de Huisvestingsvergunningen, die horen onder het Bestuur "Brussel Stedelijke Ontwikkeling" van de GOB;5° het ATO : de vereniging zonder winstoogmerk Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling;6° de personeelsleden : de vastbenoemde ambtenaren en het contractueel personeel van het BISA, van de DSP, van de observatoria en van het ATO;7° het BPB : het Brussels Planningsbureau;8° cel van de BMA : de administratie van de Bouwmeester-Maître Architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen "Brussel Gewestelijke Coördinatie";9° de Brusselse referentiepersoon voor huisvesting : personeelslid als dusdanig aangesteld bij besluit van 7 mei 2015 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Art. 2.§ 1. De personeelsleden waarvan de lijst als bijlage is toegevoegd, worden ambtshalve overgeheveld met behoud van hun hoedanigheid en graad of in een gelijkwaardige graad bij de diensten van het BPB. Zij behouden tenminste de bezoldiging of de wedde en de anciënniteit die zij hadden of verkregen zouden hebben indien zij op het ogenblik van hun overheveling hun functie verder hadden uitgeoefend in hun dienst van herkomst.

Ze behouden eveneens toelagen, vergoedingen, premies en andere voordelen die zij genoten vóór hun overheveling, overeenkomstig de regelgeving die op hen van toepassing was, voor zover bij het BPB nog steeds is voldaan aan de daaraan verbonden toekenningsvoorwaarden. § 2. Voor de toepassing van de eerste paragraaf worden de personeelsleden die bij arbeidsovereenkomst zijn aangeworven, aanzien als houder van de graad die overeenstemt met de betrekking waarvoor zij zijn aangeworven of, indien de overeenkomst hierover geen uitsluitsel geeft, van de graad waaraan de weddeschaal is verbonden waarin hun bezoldiging is vastgesteld. § 3. Voor de personeelsleden bedoeld in de eerste paragraaf die belast zijn met de uitoefening van een hogere functie wordt voor de overheveling enkel rekening gehouden met hun statutaire graad. Als zij bij het BPB vanaf de datum van hun overheveling en zonder onderbreking opnieuw zijn belast met de uitoefening van dezelfde hogere functie die zij uitoefenden in hun dienst van oorsprong, worden zij geacht de uitoefening van deze hogere functie voort te zetten.

Art. 3.Voor de personeelsleden die beschikken over een arbeidsovereenkomst is de overdracht onderworpen aan hun uitdrukkelijke goedkeuring en aan het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst of een bijvoegsel bij hun oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.

Art. 4.De overgehevelde personeelsleden zijn onderworpen aan alle bepalingen van het administatief statuut en de bezoldigingsregeling die gelden voor het BPB.

Art. 5.De overgehevelde personeelsleden behouden de recentste beoordeling die hen is toegekend. Deze beoordeling blijft van toepassing tot hen een nieuwe beoordeling wordt toegekend. Indien het personeelslid, op de datum van zijn overheveling krachtens dit besluit, beroep had aangetekend tegen zijn beoordeling, wordt de procedure bij het BPB voortgezet.

Art. 6.De personeelsleden die vóór hun overheveling naar het BPB voldeden aan de voorwaarden om deel te nemen aan een vergelijkend examen voor overgang naar het hogere niveau of aan een bevorderingsproef aangekondigd door de GOB op de datum van de overheveling behouden het recht om deel te nemen aan het vergelijkend examen of aan de proef.

De personeelsleden die voorafgaand aan hun overheveling naar het BPB geslaagd waren in een vergelijkend examen voor overgang naar het hogere niveau of een bevorderingsproef of aan een deel van een dergelijk vergelijkend examen of proef behouden de daaraan verbonden voordelen. Voor hun rangschikking worden de laureaten geacht deze examens en selecties afgelegd te hebben bij het BPB.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 8.De Minister bevoegd voor het Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 december 2016.

Voor Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President, bevoegd voor het openbaar ambt, R. VERVOORT

^