Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juni 2013
gepubliceerd op 28 juni 2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijn 1999/35/EG van de Raad en Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031558
pub.
28/06/2013
prom.
20/06/2013
ELI
eli/besluit/2013/06/20/2013031558/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 JUNI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijn 1999/35/EG van de Raad en Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op artikel 1 van de wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg;

Gelet op de dringende noodzaak wegens de omstandigheid dat het de omzetting van een Europese richtlijn betreft waarvan de omzettingstermijn op 17 juni 2011 verstreek;

Overwegende dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijgevolg verplicht is om die richtlijn onmiddellijk om te zetten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 oktober 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 oktober 2012;

Gelet op het advies nr. 52.330/4 van de Raad van State gegeven op 3 december 2012 op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het voorstel van de Raad van bestuur van de vennootschap Haven van Brussel van 29 juni 2012;

Op voordracht van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Openbare Werken, Vervoer, Haven van Brussel en Informaticabeleid;

Na beraadslaging, Besluit : Voorwerp

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijn 1999/35/EG van de Raad en Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Definities

Art. 2.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1. « bevoegde onderzoeksinstantie » : een onderzoeksinstantie van een lidstaat van de Europees Economische Ruimte die is aangeduid als onderzoeksinstantie in uitvoering van artikel 8 van de Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijn 1999/35/EG van de Raad en Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad;2. « MIK » : het Maritiem Informatiekruispunt bedoeld in artikel 3, 7°, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest van 8 juli 2005 betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur kustwacht;3. « IMO » : de Internationale Maritieme Organisatie; 4. « IMO-code voor onderzoek naar ongevallen en incidenten op zee » : de meest actuele versie van de code voor onderzoek naar ongevallen en incidenten op zee van de IMO (IMO-code for the Investigation of Marine Casualties and Incidents), die is gehecht aan Resolutie A.849(20) van 27 november 1997 van de algemene vergadering van de IMO; 5. « IMO-code voor internationale standaarden en aanbevolen praktijken voor een veiligheidsonderzoek naar ongevallen en incidenten op zee » : de meest actuele versie van de code voor internationale standaarden en aanbevolen praktijken voor een veiligheidsonderzoek naar ongevallen en incidenten op zee van de IMO (Code of the International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident), die is gehecht aan Resolutie MSC.255(84) van 16 mei 2008 van het Maritieme Veiligheidscomité; 6. « Belgische zeewateren » : de territoriale zee, de havens van de kust en de Beneden-Zeeschelde waarvan de grenzen door de Koning worden vastgesteld, de haven van Gent waarvan de grenzen door de Koning worden vastgesteld, het Belgische gedeelte van het kanaal van Terneuzen naar Gent, de havens gelegen aan het Belgische gedeelte van het kanaal van Terneuzen naar Gent waarvan de grenzen door de Koning worden vastgesteld en de kanalen Zeebrugge-Brugge en Oostende-Brugge;7. « maritieme zones » : de Belgische zeewateren, de exclusieve economische zone zoals bepaald en afgebakend in de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee sluiten betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee en het continentaal plat zoals bepaald en afgebakend in de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat;8. « binnenwateren » : de binnenwaterwegen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;9. « vaartuig » : een schip of een binnenschip;10. « schip » : elk vaartuig dat op zee personen of zaken vervoert, de visvangst bedrijft, sleepverrichtingen, baggerwerken of enige andere winstgevende verrichting van scheepvaart uitvoert, of dat ertoe bestemd is;11. « binnenschip » : elk vaartuig dat wegens zijn constructie uitsluitend of in hoofdzaak gebruikt wordt of geschikt is om te worden gebruikt op de binnenwateren;12. « ro-ro-veerboot » : een zeegaand passagiersschip dat de nodige voorzieningen heeft om weg- of spoorvoertuigen het schip op en af te laten rijden en dat meer dan twaalf passagiers vervoert;13. « hogesnelheidspassagiersvaartuig » : een vaartuig dat bestemd is voor het vervoer van meer dan twaalf passagiers, dat een maximale snelheid kan bereiken, in meter per seconde (m/s), gelijk of hoger dan 3,7 [delta]0,1667, waarbij « [delta] » gelijk is aan het volume van verplaatsing dat overeenstemt met de verwachte waterlijn (m3), met uitsluiting van vaartuigen waarvan de romp in staat van exploitatie zonder diepgang volledig wordt gedragen boven het wateroppervlak door aerodynamische krachten die worden verwekt door het grondeffect;14. « scheepvaartongeval » : een gebeurtenis of een opeenvolging van gebeurtenissen, die met zich meegebracht heeft een van de volgende gebeurtenissen, die rechtstreeks heeft plaatsgevonden in verband met de activiteiten van een schip : a) de dood of ernstige verwondingen van een persoon ten gevolge van de exploitatie van een schip of in verband daarmee, of b) het overboord slaan van een persoon veroorzaakt door de bewegingen van het schip of dat in verband staat met deze bewegingen, of c) het verlies, het verondersteld verlies of het verlaten van een schip, of d) materiële schade geleden door een schip, of e) de stranding van een schip, de beschadiging ervan of zijn betrokkenheid bij een aanvaring, of f) materiële schade veroorzaakt door de exploitatie van een schip of die verband houdt met deze exploitatie, of g) milieuschade die voortvloeit uit de schade aan één of meer schepen welke is veroorzaakt door de exploitatie van één of meer schepen;1) « ernstig scheepvaartongeval » : cheepvaartongevallen die niet als een zeer ernstig scheepvaartongeval worden beschouwd en welke ten gevolge van een brand, een ontploffing, een aanvaring, een stranding, een contact, schade door zwaar weer, ijsschade, een scheur of vermoedelijke schade aan de romp of een andere gebeurtenis met zich meegebracht heeft : a) structurele schade die het schip onzeewaardig maakt, of b) vervuiling, ongeacht de omvang ervan, of c) een defect waardoor het schip moet gesleept worden of waardoor er bijstand van de wal nodig is;2) « zeer ernstig scheepvaartongeval » : een scheepvaartongeval dat met zich meegebracht heeft : a) het volledig verlies van het schip, of b) het verlies van mensenlevens, of c) zware vervuiling;15. « incident » : een voorval veroorzaakt door de exploitatie van een schip of in verband daarmee zodat het schip of een persoon in gevaar wordt gebracht of waardoor ernstige schade zou kunnen worden toegebracht hetzij aan het schip of zijn constructie, hetzij aan het leefmilieu;16. « veiligheidsonderzoek » : een onderzoek, bij een scheepvaartongeval of incident, verricht met de doelstelling van het voorkomen van ongevallen en incidenten met een schip in de toekomst, met inbegrip van het verzamelen en het analyseren van gegevens, het identificeren van de oorzakelijke factoren en het maken van de nodige veiligheidsaanbevelingen;17. « de voor het veiligheidsonderzoek verantwoordelijke staat » : de staat die de verantwoordelijkheid voor het veiligheidsonderzoek opneemt in overeenstemming met het onderling akkoord tussen de staten die een aanzienlijk belang hebben;18. « ernstige verwondingen » : verwondingen van een persoon opgelopen in de loop van een scheepvaartongeval die een werkonbekwaamheid van 72 uur meebrengen;deze werkonbekwaamheid vangt aan binnen zeven dagen volgend op de dag waarop de verwondingen veroorzaakt zijn; 19. « staat die een aanzienlijk belang heeft » : een staat : a) die de vlaggenstaat is van het schip dat het voorwerp van het onderzoek uitmaakt, of b) in wiens binnenwateren of territoriale zee een scheepvaartongeval heeft plaatsgevonden, of c) waar een scheepvaartongeval ernstige schade toegebracht heeft of gedreigd heeft toe te brengen aan het leefmilieu van de staat of aan de zeegebieden waarover hij krachtens internationaal recht rechtsbevoegdheid heeft, of d) waar de gevolgen van een scheepvaartongeval ernstige schade aangebracht hebben of gedreigd hebben toe te brengen hetzij aan de staat zelf hetzij aan de kunstmatige eilanden, installaties of werken waarover hij rechtsrechtsbevoegdheid heeft, of e) waarvan een scheepvaartongeval het leven gekost heeft of ernstige verwondingen heeft toegebracht aan onderdanen van deze staat, of f) die over belangrijke informatie beschikt die nuttig kan zijn voor het onderzoek, of g) die laatst werd aangedaan door een ro-roveerboot of een hogesnelheidspassagiersvaartuig, betrokken bij een scheepvaartongeval of incident buiten de territoriale wateren van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte h) die, om welke andere reden ook, belangen doet gelden die belangrijk worden geacht door de voor het veiligheidsonderzoek verantwoordelijke staat; 20. « IMO-richtsnoeren betreffende de billijke behandeling van zeelieden bij ongevallen op zee » : de richtsnoeren in de bijlage bij Resolutie LEG.3(91) van de juridische commissie van de IMO van 27 april 2006 zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van de Internationale Arbeidsorganisatie in zijn 296ste zitting van 12 tot 16 juni 2006, getiteld : »IMO guidelines on the fair treatment of seafarers in the event of a maritime accident »; 21. « Reisgegevensrecorder » of « VDR » : een reisgegevensrecorder die voldoet aan de prestatienormen van resolutie A.861 (20) van de algemene vergadering van de IMO van 27november 1997, Resolutie MSC.163(78) van de maritieme veiligheidscommissie van de IMO en aan de keuringsnormen van IEC-norm nr. 61996; 22. « veiligheidsaanbeveling » : een voorstel, ook ten behoeve van registratie en controle : a) hetzij van de bevoegde onderzoeksinstantie die het veiligheidsonderzoek verricht of leidt, dat gebaseerd is op uit dat onderzoek verkregen informatie;of, in voorkomend geval, b) van de Europese Commissie op basis van een abstracte gegevensanalyse en de resultaten van uitgevoerde veiligheidsonderzoeken;23. « EMCIP-databank » : de Europese elektronische databank die door de Europese Commissie wordt opgezet onder de naam Europees Informatieplatform voor scheepvaartongevallen (European Maritiem Casualty Information Platform);24. « Belgisch schip » : een schip dat gerechtigd is de Belgische vlag te voeren;25. « FOSO » : de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen, opgericht bij wet van 2 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen sluiten betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen;26. « haven van Brussel » : het geografisch gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met daarin de toerusting en de installaties om in hoofdzaak schepen te ontvangen, met inbegrip van vissersboten en recreatieboten, waarvan het beheer, de exploitatie en de ontwikkeling toevertrouwd zijn aan de vennootschap Haven van Brussel;27. « vennootschap van de Haven van Brussel » : de publiekrechtelijke gewestelijke vennootschap Haven van Brussel, opgericht krachtens de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden ervan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en waarvan de statuten door een besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 15 januari 1993 goedgekeurd werden. Toepassingsgebied

Art. 3.Dit besluit is van toepassing op scheepvaartongevallen en incidenten die zich voordoen in wateren van de haven van Brussel en waarbij schepen betrokken zijn.

Dit besluit is niet van toepassing op scheepvaartongevallen en incidenten waarbij uitsluitend zijn betrokken : a) oorlogsschepen, troepenschepen of andere schepen in eigendom van of geëxploiteerd door een staat welke uitsluitend worden gebruikt voor een niet-commerciële overheidsdienst;b) schepen die niet mechanisch worden voortgestuwd, houten schepen van eenvoudige bouw, en niet voor handel gebruikte plezierjachten en -schepen, tenzij deze voor commerciële doeleinden worden of zullen worden bemand en gebruikt voor het vervoer van meer dan 12 passagiers;c) binnenschepen die op de binnenwateren worden geëxploiteerd;d) visserschepen met een lengte van minder dan 15 meter. Rapportage

Art. 4.Indien het kennis krijgt van een scheepvaartongeval of incident, meldt de vennootschap van de Haven van Brussel dit onverwijld aan de FOSO en bezorgt haar alle relevante informatie en, in voorkomend geval, een kopie van de processen-verbaal en van alle andere relevante documenten, volgens de modaliteiten voorzien door de wet van 2 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen sluiten en haar uitvoeringsbesluiten.

Samenwerking

Art. 5.De vennootschap van de Haven van Brussel werkt samen met de onderzoekers van de FOSO. Billijke behandeling van zeelieden

Art. 6.Overeenkomstig de vigerende wetgeving wordt in het geval van een scheepvaartongeval of incident rekening gehouden met de relevante bepalingen van de IMO-richtsnoeren betreffende de billijke behandeling van zeelieden bij ongevallen op zee.

Inwerkingtreding

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Uitvoering

Art. 8.De Minister bevoegd voor Openbare Werken, Vervoer, Haven van Brussel en Informatica is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 juni 2013.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke Statistiek, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Werken, Vervoer, Haven van Brussel en Informatica, Mevr. B. GROUWELS

^