Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juni 2013
gepubliceerd op 26 juni 2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031532
pub.
26/06/2013
prom.
20/06/2013
ELI
eli/besluit/2013/06/20/2013031532/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 JUNI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels Instituut voor Milieubeheer


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, laatst gewijzigd door de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, en van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204229 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204203 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft sluiten;

Gelet op artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 15 februari 2001 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008031068 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juni 2013;

Gelet op de raadpleging van de erkende syndicale organisaties verplicht door artikel 54, tweede lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966, en de antwoorden van die organisaties;

Gelet op het advies nr. 45.025/I/P van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 7 juni 2013;

Overwegende het arrest van de Raad van State nr 216.841 van 13 december 2011 waarbij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels Instituut voor Milieubeheer werd vernietigd;

Op voorstel van de Minister van Leefmilieu, Besluit :

Artikel 1.Op de eerste, tweede en derde trappen van de hiërarchie zijn de betrekkingen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer volgens de volgende taalkaders ingedeeld :

Degrés de la hiérarchie Trappen van de hiërarchie

Cadre néerlandais Pourcentage d'emplois Nederlands kader Percentage betrekkingen

Cadre français Pourcentage d'emplois Frans kader Percentage betrekkingen

Cadre bilingue - Tweetalig kader

Réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais Voorbehouden aan de ambtenaren van de Nederlandse taalrol

Réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique français Voorbehouden aan de ambtenaren van de Franse taalrol

1

40 %

40 %

10 %

10 %

2

40 %

40 %

10 %

10 %

3

40 %

40 %

10 %

10 %


Art. 2.Van de vierde tot de dertiende trap van de hiërarchie worden de betrekkingen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer ingedeeld in de volgende taalkaders :

Degrés de la hiérarchie Trappen van de hiërarchie

Cadre néerlandais Pourcentage d'emplois - Nederlands kader Percentage betrekkingen

Cadre français Pourcentage d'emplois - Frans kader Percentage betrekkingen

4

27,07 %

72,93 %

5

27,07 %

72,93 %

6

27,07 %

72,93 %

7

27,07 %

72,93 %

8

27,07 %

72,93 %

9

27,07 %

72,93 %

10

27,07 %

72,93 %

11

27,07 %

72,93 %

12

27,07 %

72,93 %

13

27,07 %

72,93 %


Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Leefmilieu wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 juni 2013.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Mevr. E. HUYTEBROECK

^