Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 2011
gepubliceerd op 31 oktober 2011

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de bepaling van de inwerkingtreding van de ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de oprichting van een fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031533
pub.
31/10/2011
prom.
20/10/2011
ELI
eli/besluit/2011/10/20/2011031533/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 OKTOBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de bepaling van de inwerkingtreding van de ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de oprichting van een fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het artikel 6 van de ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de oprichting van een fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat het, overeenkomstig voornoemde artikel, aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering toekomt om te bepalen wanneer de artikelen van de ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de oprichting van een fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in werking treden;

Op voorstel van de Minister van Financiën behoren, van de Minister van Ruimtelijke Ordening, van de Minister van Leefmilieu en Energie en van de Minister van Openbare Werken en de Mobiliteit;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De artikelen 2, 3, 4 en 5 van de ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de oprichting van een fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest treden in werking op het moment van de oprichting van de fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brussel, 20 oktober 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van Financiën, Begroting en Externe betrekkingen, J.-L. VANRAES

^