Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 01 juni 2011
gepubliceerd op 12 juli 2011

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031348
pub.
12/07/2011
prom.
01/06/2011
ELI
eli/besluit/2011/06/01/2011031348/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 JUNI 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, artikel 68 en 70;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, artikel 240, § 4;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 2001, 29 november 2001, 30 maart 2006, 15 juni 2006, 13 juli 2006, 19 oktober 2006, 19 juli 2007 en 22 mei 2008 en 22 december 2010, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/06/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010031329 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor werken tot behoud van klein erfgoed sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor werken tot behoud van klein erfgoed;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën op16 mei 2011;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting op 24 juni 2011;

Op voorstel van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5, 17° van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering wordt het eerste lid vervangen als volgt : « toekenning van subsidies voor werken tot behoud van klein erfgoed ».

Art. 2.Dit besluit wordt van kracht met ingang van zijn ondertekening.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Monumenten en Landschappen, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, op 1 juni 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

^