Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07 april 2011
gepubliceerd op 08 juli 2011

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 1 oktober 2009 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031341
pub.
08/07/2011
prom.
07/04/2011
ELI
eli/besluit/2011/04/07/2011031341/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 APRIL 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 1 oktober 2009 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 4 september 2008 met betrekking tot de subsidiëring van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikelen 4 tweede lid, 5 tweede en vierde lid, 6 zesde lid en 8 vierde lid;

Gelet op het besluit van 1 oktober 2009 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad, gegeven op 21 september 2010;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op 8 september 2010;

Gelet op het advies nr. 49131/3 van de Raad van State, gegeven op 1 februari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, lid 1, van het besluit van 1 oktober 2009 betreffende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gewijzigd als volgt : 1° De punten 2 en 4 worden opgeheven;2° Punt 3 « Overlegorganen » (is 2 geworden) wordt vervangen door wat volgt : « 2.Adviesorganen : één of meerdere organen die belast zijn met een adviesbevoegdheid in de belangrijkste activiteitensector van de vereniging en die aangeduid zijn door de Minister, de Economische en Sociale Raad, de Raad voor het Leefmilieu, de Hoge Raad voor de Natuur, de Adviesraad voor Huisvesting, de Gewestelijke Mobiliteitscommissie of bij gebrek aan een dergelijk adviesorgaan, het bevoegde bestuur; ».

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° Paragraaf 1 wordt aangevuld als volgt : « of Staatssecretaris bevoegd in de belangrijkste activiteitensector van de betrokken vereniging.»; 2° Paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2 De erkenningsaanvraag wordt elk jaar tussen 1 en 31 oktober met gebruikmaking van het ad hoc-formulier per aangetekend schrijven en per elektronische post en vergezeld van de volgende documenten aan het bestuur gericht dat bevoegd is in de belangrijkste activiteitensector van de betrokken vereniging : 1.de laatste versie van de in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerde statuten; 2. de lijst met de namen van de bestuurders die bij de griffie van de rechtbank van koophandel ingediend werd;3. het recentste beschikbare activiteitenverslag;4. de jaarrekeningen van het recentste beschikbare jaar;5. de omschrijving van de basisopdrachten;6. het meerjarige gedetailleerde activiteitenprogramma;7. de meer jarige gedetailleerde begrotingsraming;8. het verzekeringsbewijs bedoeld in artikel 4, 6°, van de ordonnantie;9. Het bewijs dat de vereniging in orde is met de sociale wetgeving inzake de rechten van de werknemers.»; 3° Er wordt een lid ingevoegd luidende als volgt : « De minister bepaalt het model van het ad hoc formulier voor het indienen van een erkenningsaanvraag.» 4° In paragraaf 3, lid 2, worden de woorden « per aangetekend schrijven » ingevoegd na het woord « in » op het einde van de zin.5° Er wordt een paragraaf 4bis ingevoegd luidende als volgt : « § 4bis.Om te kunnen worden erkend moet de vereniging : 1. aantonen dat haar maatschappelijk doel en activiteiten strekken tot de verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat;2. aantonen dat haar basisopdrachten een duurzaam karakter hebben;3. een recurrente actie voeren op lange termijn en een volume aan activiteiten hebben die gepaard gaan met werkings- en personeelsuitgaven waarvoor de toekenning van een subsidie voor de basisopdrachten gerechtvaardigd is.6° Paragraaf 5, lid 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 5.Op basis van de elementen aangeleverd door de vereniging, overeenkomstig § 2 en § 4bis, en het advies bedoeld in § 4, beslist de Regering over de toekenning of de weigering van de erkenning. Zij betekent haar beslissing uiterlijk op 15 maart. ».

Art. 3.De titel van hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende titel : « HOOFDSTUK III Subsidies aan de verenigingen voor hun basisopdrachten »

Art. 4.In artikel 3 worden de woorden « of de staatssecretaris bevoegd in de belangrijkste activiteitensector van de betrokken vereniging » ingevoegd tussen de woorden « elke minister » en de woorden « , en in toepassing van ».

Art. 5.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° Paragraaf 1, lid 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.De subsidieaanvragen worden met gebruikmaking van het ad hoc formulier per aangetekend schrijven en per elektronische post aan het bestuur bevoegd in de belangrijkste activiteitensector van de betrokken vereniging gericht. »; 2° Er wordt een lid ingevoegd luidende als volgt : « De minister bepaalt het model van het ad hoc formulier voor het indienen van een erkenningsaanvraag.» 3° In de paragraaf 1, lid 2, 1°, worden de woorden « de rekeningen en de balans » vervangen door « de jaarrekeningen » 4° In de paragraaf 1, lid 2 wordt een 1°/1 ingevoegd luidende als volgt : « 1°/1 het recentste beschikbare activiteitenverslag;»; 5° In dezelfde paragraaf 1, lid 2, 4° worden de woorden « Raad van Bestuur van de » ingevoegd tussen de woorden « één bij de » en de woorden « VZW »;6° Paragraaf 1, lid 2 wordt aangevuld met een punt 5° luidende als volgt : « 5° de statuten, indien zij gewijzigd werden.»; 7° In paragraaf 4 worden de woorden « geactualiseerd en » ingevoegd tussen de woorden « door de vereniging » en de woorden « aan het bestuur ».

Art. 6.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden « basissubsidie » vervangen door de woorden « subsidie voor de basisopdrachten ».

Art. 7.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « Er wordt een overeenkomst met de vereniging ondertekend waarin het meerjarig gedetailleerd aktiviteitenprogramma, de doelstellingen en de nadere regels voor de jaarlijkse beoordeling worden vermeld. ».

Art. 8.De titel van hoofdstuk IV van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende titel : « HOOFDSTUK IV. - Meerjarige subsidie voor projecten »

Art. 9.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden « of staatssecretaris » ingevoegd tussen de woorden « elke minister » en « en in toepassing van ».

Art. 10.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° In paragraaf 1, lid 1 worden de woorden « met gebruikmaking van het bijgevoegde formulier » ingevoegd tussen de woorden « worden » en « per aangetekend schrijven »;2° In dezelfde paragraaf, lid 1, worden de woorden « en per elektronische post » ingevoegd tussen de woorden « per aangetekend schrijven » en « bij het bestuur »;3° In dezelfde paragraaf 1, lid 2, 3°, worden de woorden « de rekeningen en de balans » vervangen door de woorden « De jaarrekeningen;» 4° In dezelfde paragraaf wordt lid 2 aangevuld met de punten 4 en 5, luidende als volgt : « 4.het recentste beschikbare activiteitenverslag; 4. de laatste versie van de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde statuten.»; 5° In paragraaf 3 worden de woorden « twee maanden » vervangen door de woorden « drie maanden »;6° In paragraaf 4 worden de woorden « geactualiseerd en » ingevoegd tussen de woorden « door de vereniging » en de woorden « aan het bestuur ».

Art. 11.In artikel 9, lid 2 van hetzelfde besluit worden de woorden « de meting en opvolging van deze doelstellingen » opgeheven.

Art. 12.De titel van hoofdstuk V van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende titel : « HOOFDSTUK V Controle, intrekking en opschorting van de erkenning en van de subsidies »

Art. 13.In artikel 10, paragraaf 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « of staatssecretaris » ingevoegd tussen de woorden « de minister » en « vaststelt ».

Art. 14.In artikel 11 wordt paragraaf 2 van hetzelfde besluit vervangen door « Overeenkomstig de Ordonnantie met bettrekking tot het subsidiëren van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 10, tweede alinea, zijn de verenigingen onderworpen aan de verplichtingen die gedefinieerd zijn in de artikelen 92 tot 95 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, inzonderheid wat de intrekking, de opschorting en de terugbetaling van de subsidies betreft. »

Art. 15.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden « of staatssecretaris » ingevoegd tussen de woorden « elke minister » en « is gemachtigd ».

Art. 16.Elke minister is gemachtigd, voor wat hem of haar betreft, om de naleving van dit besluit te controleren.

Brussel, 7 april 2011.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VAN RAES De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, en Stadsvernieuwing, Mevr. E. HUYTEBROECK Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Gelijkekansenbeleid, Mevr. B. GROUWELS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE

^