Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juni 2010
gepubliceerd op 29 juni 2010

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van inrichtingen van klasse I.B, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999 tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031314
pub.
29/06/2010
prom.
17/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/17/2010031314/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JUNI 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen sluiten tot vaststelling van de lijst van inrichtingen van klasse I.B, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2010031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2010031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp sluiten tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/05/1999 pub. 18/08/1999 numac 1999031285 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen sluiten tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen


Commentaar bij de artikelen

Artikel 1.Dit artikel verwijst naar Richtlijn 85/337, zoals gewijzigd, waarvan het ontwerpbesluit de omzetting vervolledigt.

Art. 2.Via dit artikel wordt er herhaald dat, tijdens de opstelling van de lijst van inrichtingen van klasse I.B, II, IC en III, de criteria waarmee er rekening gehouden werd voor het onderscheid tussen de projecten die aan een effecten-beoordeling (inrichtingen van klasse IB) onderworpen zijn en de overige projecten (inrichtingen van klasse II, IC en III), die zijn die opgesomd worden in bijlage III van Richtlijn 85/337. Voor zover het niet expliciet uit de lezing van de betrokken teksten blijkt en met het oog op verduidelijking, zijn de criteria van bijlage III expliciet geïdentificeerd in artikel 4 van de OMV, zoals wordt opgelegd door Richtlijn 85/337.

Art. 3.Dit artikel wijzigt artikel 13, § 2, van de OMV om tegemoet te komen aan een klacht van de Commissie betreffende de slechte omzetting van de bepalingen van Richtlijn 85/337 betreffende de grensoverschrijdende effecten van de projecten. Het huidige artikel 13, § 2, werd ingegeven door de omzetting van de eerste « Seveso »-Richtlijn 96/82 van 9 december 1996. Dit artikel moet nu in overeenstemming gebracht worden met Richtlijn 85/337 zoals gewijzigd in 1997 en in 2003 op basis van de vereisten van de Overeenkomst van Aarhus die op 25 juni 1998 ondertekend werd.

Gelet op de ingesloten ligging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, behoren tot de « grensoverschrijdende » effecten zowel de effecten ten opzichte van een andere lidstaat als die ten opzichte van een ander gewest. Deze verduidelijking is ook in de bepaling aangebracht.

Bovendien moet er opgemerkt worden dat de overige gewesten (1) dezelfde regeling voorzien hebben in geval van « transregionale » effecten van een project (b.v. effecten op Brussel van een project waarvoor de vergunning in het Vlaams Gewest gevraagd werd) en dat hetzelfde principe ook opgelegd wordt in de bepalingen betreffende de planning van het BWRO (art. 18, § 6) én in de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's (art. 13).

In navolging van de regelgeving die in de overige gewesten van kracht is, voorziet deze bepaling ook in de tegemoetkoming aan de Overeenkomst van Espoo over de evaluatie van de milieueffecten in een grensoverschrijdende context, waaraan er in een ordonnantie van 27 april 1995 goedkeuring verleend werd.

Het laatste lid van het ontworpen artikel 13, § 2, behoudt het principe van de machtiging aan de Regering om de procedures voor de informatie-uitwisseling op te stellen in het geval van grensoverschrijdende projecteffecten, met bijzondere aandacht voor de uitvoering van de raadplegingen van de betrokkenen.

Art. 4.Artikel 26 van de OMV wordt gewijzigd zodat de informatie die gevraagd wordt in het kader van de effectenstudie van een project aangevuld wordt. Om overeenstemming te bereiken met artikel 5.3 en bijlage IV.2 van de genoemde Richtlijn 85/337, wordt er verduidelijkt dat de effectenstudie de belangrijkste redenen voor de keuze van de vergunningsaanvrager moet weergeven.

Art. 5.Artikel 37, lid 2 van de OMV wordt gewijzigd zodat de informatie die gevraagd wordt in het kader van het effectenrapport van een project aangevuld wordt. Om overeenstemming te bereiken met artikel 5.3 en bijlage IV.2 van de genoemde Richtlijn 85/337, wordt er verduidelijkt dat het effectenrapport de belangrijkste redenen voor de keuze van de vergunningsaanvrager moet weergeven.

Art. 6.Dit artikel zorgt voor de vervanging van bepaalde rubrieken van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen sluiten tot vaststelling van de lijst van inrichtingen van klasse I.B, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen ter voltooiing van de overeenstemming en de afstemming van de lijst van ingedeelde inrichtingen op de lijst van projecten zoals bedoeld in bijlage II van Richtlijn 85/337.

In de mate van het mogelijke zijn de bestaande rubrieken zo dus aangevuld, wat aanleiding heeft kunnen geven tot een verduidelijking zoals het geval is voor rubriek 55 (uitsluiting van fotovoltaïsche zonnepanelen en opname van de subcategorieën betreffende windenergie).

Wij verwijzen naar de concordantietabel voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen en de toevoegingen in de rubrieken van de ingedeelde inrichtingen.

Art. 7.Dit artikel zorgt voor de toevoeging van bepaalde rubrieken van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen sluiten tot vaststelling van de lijst van inrichtingen van klasse I.B, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen ter aanvulling van de afstemming van de lijst van ingedeelde inrichtingen op de lijst van projecten zoals bedoeld in bijlage II van Richtlijn 85/337.

Deze nieuwe ingedeelde inrichtingen behoren allemaal tot klasse 1.B, voor zoverre de betrokken activiteiten vanwege hun aard niet voortgezet kunnen worden op ambachtelijk niveau, zodat zij onderworpen moeten worden aan een voorafgaand effectenrapport in overeenstemming met de OMV.

Art. 8.Dit artikel beoogt de vervanging van rubriek 37 van bijvoegsel I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2010031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2010031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp sluiten tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten, om die lijst aan te vullen met het industrieel briketteren van steenkool en bruinkool, wat risico's voor de bodem inhoudt.

Het betreft een aanpassing ingegeven door de wijziging bedoeld in artikel 6 voor wat rubriek 37 betreft.

Art. 9.Dit artikel beoogt de toevoeging van 4 rubrieken aan bijvoegsel I bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2010031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2010031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp sluiten tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten. Het betreft die rubrieken van de 10 nieuwe rubrieken die in artikel 7 beoogd worden die een risico voor de bodem zouden kunnen inhouden.

Art. 10.Dit artikel zorgt voor de vervanging van bepaalde rubrieken van bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/05/1999 pub. 18/08/1999 numac 1999031285 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen sluiten tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen ter aanvulling van de afstemming van de lijst van ingedeelde inrichtingen op bijlage II van Richtlijn 85/337.

Het betreft een aanpassing ingevolge de in artikel 6 bedoelde wijzigingen.

Art. 11.Dit artikel zorgt voor de toevoeging van bepaalde rubrieken van bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/05/1999 pub. 18/08/1999 numac 1999031285 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen sluiten tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen ter aanvulling van de afstemming van de lijst van ingedeelde inrichtingen op bijlage II van Richtlijn 85/337.

Deze toevoegingen van nieuwe rubrieken weerspiegelen de rubrieken die gecreëerd zijn door artikel 7, aangezien, zoals hierboven uitgelegd, de beoogde activiteiten risico's kunnen inhouden waarvoor het advies van de DBDMH vereist is (met uitzondering van de activiteit van intensieve aquacultuur van vis).

Art. 12.Dit artikel beoogt de afschaffing van het besluit van 30 mei 1996 tot uitvoering van artikel 45 van de ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de voorafgaande effectenbeoordeling van bepaalde projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat verouderd is.

Concordantietabel (rubrieken van Richtlijn 85/337/equivalent in de Brusselse lijst van ingedeelde inrichtingen)

Bijlage Richtlijn Annexe Directive 85/337

Benaming/Dénomination

Rubr. RBC/BHG

1 f)

intensieve aquacultuur van vis

pisciculture intensive

163

2 c)

winning van mineralen

extraction de minéraux

164

3 f)

industrieel briketteren van steenkool en bruinkool

agglomération industrielle de houille et de lignite

37

3 h)

installaties voor de productie van hydro-elektrische energie

installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique

55

3 i)

installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie

installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne

55

4 c)

smelterijen van ferrometalen

fonderies de métaux ferreux

102

4 d)

installaties voor het smelten

installations de fusion

102

4 e)

installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal

installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques

97 + 93

4 f)

automobielfabrieken en -assemblagebedrijven

construction et assemblage de véhicules automobiles

165

4 g)

scheepswerven

chantiers navals

165

4 h)

installaties voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen

installations pour la construction et la réparation d'aéronefs

165

4 i)

spoorwegmaterieelfabrieken

construction de matériel ferroviaire

165

4 j)

uitstampen door middel van springstoffen

emboutissage de fonds par explosifs

166

4 k)

installaties voor het roosten en sinteren van ertsen

installations de calcination et de frittage de minerais métalliques

103

5 e)

installaties voor het smelten van minerale stoffen

installations destinées à la fusion de matières minérales

157

5 f)

céramiques par cuisson

Fabrication de produits

43

6 a)

behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën

chimie : traitement de produits intermédiaires

130

7 b)

conservenfabrieken voor dierlijke en plantaardige producten

conserverie de produits animaux et végétaux

119 + 87

7 e)

suikerwaren- en siroopfabrieken

fabrication de confiseries et de sirops

65

7 h)

vismeel- en visoliefabrieken

usines de farine de poisson et l'huile de poisson

117

8 d)

installaties voor het produceren en bewerken van celstof

installations de production et de traitement de la cellulose

168

10 m)

projecten voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden

ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques

169

11 f)

testbanken voor motoren, turbines of reactoren

bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs

170

11 g)

installaties voor de vervaardiging van kunstmatige minerale vezels

Installations destinées à la fabrication de fibres minérales artificielles

157

11 h)

installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen

installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives

167

11 i)

vilderijen

ateliers d'équarrissage

171

12 e)

themaparken

parcs d'attraction à theme

172


17 JUNI 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen sluiten tot vaststelling van de lijst van de inrichtingen van klasse I.B, II en III en in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/05/1999 pub. 18/08/1999 numac 1999031285 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen sluiten waarin het advies van de Dienst Brandbestrijding, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2010031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2010031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp sluiten tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Dringende Medische Hulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgelegd voor bepaalde ingedeelde inrichtingen De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de evaluatie van de effecten van bepaalde overheids- en privéprojecten op het milieu, zoals gewijzigd door de Richtlijn 97/11/EC en de Richtlijn 2003/35;

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, meer bepaald artikelen 4, 13, § 1 en 101;

Gelet op de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, artikelen 3, 3° en 68;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen sluiten tot vaststelling van de lijst van de inrichtingen van klasse I.B, II en III en in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/05/1999 pub. 18/08/1999 numac 1999031285 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen sluiten waarin het advies van de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgelegd voor bepaalde ingedeelde inrichtingen;

Gelet op het advies van de Milieuraad, gegeven op 8 april 2009;

Gelet op het advies van de Economische en sociale raad, gegeven op 23 april 2009;

Gelet op het advies 47.592/3 van de Raad van State, gegeven op 5 januari 2010, in toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;

Overwegende dat, ingevolge de ingebrekestelling van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 2006, het gemotiveerd advies van 16 oktober 2008 en het beroep dat de Commissie bij het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft ingediend op 27 oktober 2009, het van belang is snel over te gaan tot de afwerking van de omzetting van Richtlijn 85/337/EEC van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de effectenbeoordeling van bepaalde overheids- en privéprojecten op het milieu, meer bepaald door de aanpassing van de nomenclatuur van de ingedeelde inrichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Op voorstel van de Minister van Leefmilieu, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Met dit besluit wordt het voltooien beoogd van de omzetting van de bepalingen van de Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1958 betreffende de evaluatie van de effecten van bepaalde overheids- en privéprojecten op het milieu, zoals gewijzigd door de Richtlijn 97/11/EC en de Richtlijn 2003/35. HOOFDSTUK II. - Wijzigende bepalingen Afdeling 1. - Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de

milieuvergunningen

Art. 2.In artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, wordt het volgende lid tussen het lid 3 en het lid 4 toegevoegd : « De lijst van de inrichtingen van klasse I.B, II, IC en III wordt vastgelegd rekening houdend met hun aard, hun afmetingen of hun ligging evenals met de volgende relevante selectiecriteria : 1° Kenmerken van de inrichtingen.Deze kenmerken worden beschouwd ten opzichte van : a) de afmetingen van de inrichting;b) de samenvoeging met andere inrichtingen;c) het gebruik van natuurlijke rijkdommen;d) de productie van afval;e) verontreiniging en hinder;f) ongevalrisico's, ten opzichte van gebruikte stoffen of technologie.2° Ligging van de inrichtingen.De milieugevoeligheid van de geografische zones die door de inrichtingen geraakt kunnen worden moet in beschouwing worden genomen rekening houdend met : a) het bestaande grondgebruik;b) de betrekkelijke rijkdom, de kwaliteit en de capaciteit van herstel van de natuurlijke rijkdommen van de zone;c) de belastingscapaciteit van de natuurlijke omgeving, met bijzondere aandacht voor volgende zones : - vochtige zones; - kustzones; - berg- en woudzones; - natuurreservaten en natuurparken; - zones die ingedeeld of beschermd zijn door de wetgeving en de reglementering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - bijzondere beschermingszones aangewezen door de wetgeving en de reglementering van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - zones waarin de door de wetgeving van de Gemeenschap milieukwaliteits-normen al overschreden zijn; - zones met hoge bevolkingsdichtheid; - historisch, cultureel en archeologisch waardevolle landschappen. 3° Kenmerken van de potentiële impact.De aanzienlijke effecten die een inrichting zou kunnen hebben dienen beschouwd te worden aan de hand van de bij 1° en 2° opgesomde criteria, meer bepaald ten opzichte van : - de omvang van de impact (geografische zone en omvang van de geraakte bevolking); - de grensoverschrijdende aard van de impact; - de omvang en de complexiteit van de impact; - de probabiliteit van de impact; - de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van de impact. ».

Art. 3.Artikel 13, § 2, van deze ordonnantie wordt door volgende tekst vervangen : « Wanneer de bevoegde overheid vaststelt dat een project aanzienlijke impact zou kunnen hebben op het milieu van een ander Gewest, een andere lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat die partij is bij het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, of wanneer een met impact bedreigd ander Gewest, andere Lidstaat of andere Staat van het genoemde verdrag erom vraagt, dan zorgt de bevoegde overheid voor het overmaken aan de bevoegde instantie van het mogelijk bedreigde Gewest of de mogelijk bedreigde Staat, uiterlijk op het ogenblik waarop de openbare onderzoeken geregeld door de ordonnantie in de artikelen 30, 40 en 50 aanvangen, van alle beschikbare informatie over het project en zijn eventuele grensoverschrijdende effecten, alsook de aard van de beslissing die genomen zou kunnen worden. De bevoegde overheid verleent aan de bestemmeling van deze informatie een redelijke termijn om aan te geven of er een wens is aan de beslissingsprocedure deel te nemen.

In dit geval, overhandigt de bevoegde overheid bovendien zo spoedig mogelijk het volgende, met opdracht de participatie van het bedoelde publiek te organiseren : a) de relevante inhoud van het aanvraagdossier in verband met het project;b) de gegevens van de overheid waarbij relevante inlichtingen kunnen worden verkregen en waaraan opmerkingen kunnen worden gericht;c) de juiste modaliteiten van de participatie van het publiek;d) de termijn waarbinnen de beslissing dient te worden genomen. De bevoegde overheid houdt rekening met de bemerkingen die tijdens deze procedure worden geformuleerd en maakt haar beslissing bekend aan de instantie die aan het beslissingsproces heeft deelgenomen.

Wanneer een project dat gelegen is op een grondgebied van een ander Gewest, een andere lidstaat of een andere Staat die deel uitmaakt van het genoemde verdrag, aanzienlijke effecten op het leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou kunnen hebben, dan wordt, in de optiek van wederkerigheid, het project, samen met de documenten over de evaluatie van de effecten die aan de bevoegde instanties van dit andere Gewest of van deze andere Staat werden overgemaakt, ter beschikking gesteld van het publiek volgens de regels die van toepassing zijn op het gebied van openbare enquête. Het Instituut centraliseert de opmerkingen van het publiek en maakt ze over aan de bevoegde instantie van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

De Regering bepaalt de procedure van deze uitwisseling van gegevens, en zorgt ervoor dat de raadpleging van het betroffen publiek in aanmerking wordt genomen voordat de bevoegde overheid haar beslissing vastlegt. »

Art. 4.Artikel 26, eerste lid, 7° van dezelfde ordonnantie wordt als volgt aangevuld : « en de voornaamste redenen van de keuze van de aanvrager aan ».

Art. 5.In artikel 37, tweede lid, 2° van dezelfde ordonnantie, worden de volgende woorden ingevoegd tussen de woorden « door de aanvrage » en de woorden « gelet op het leefmilieu » : « evenals de voornaamste redenen van deze keuze ». Afdeling 2. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4

maart 1999 tot vaststelling van de lijst van de inrichtingen van klasse I.B, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende milieuvergunningen

Art. 6.De rubrieken nr. 37, nr. 55, nr. 87, nr. 93, nr. 102, nr. 103, nr. 106, nr. 117, nr. 130 en nr. 157 van het bijvoegsel van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen sluiten tot vaststelling van de lijst van de inrichtingen van klasse IB, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen worden respectievelijk door volgende rubrieken vervangen :

37

- Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice :

- Inrichtingen voor de verwerking en mechanische omzetting van vaste brandstoffen, met een drijfkracht :

Combustibles solides (traitement)/ Vaste brandstoffen (verwerking)

a) comprise entre 2 et 20 kw et qui occupent moins de 7 personnes

a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen

2


b) de plus de 20 kw ou qui occupent 7 personnes et plus

b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen

1B


- Agglomération industrielle de houille et de lignite

- Industrieel briketteren van steenkool en bruinkool

1B


55

55-1 Générateurs (à l'exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d'une puissance nominale :

55-1 Generatoren (met uitzondering van zonnecelpanelen), ontvangers met een nominaal vermogen :

Electricité/ Elektriciteit

a) de 100 à 250 kVA

a) van 100 tot en met 250 kVA

3


b) de plus de 250 à 1000 kVA

b) groter dan 250 tot en met 1000 kVA

2


c) de plus de 1000 kVA

c) groter dan 1000 kVA

1B


55-2 Installations et parcs éoliens destinés à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie :

55-2 Inrichtingen en windturbineparken voor de winning van windenergie voor de energieproductie :


a) de 1 à 250 kW

a) van 1 tot en met 250 kW

1C


b) de plus de 250 kW à 1MW

b) groter dan 250 kW tot en met 1 MW

1B


55-3 Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique

55-3 Inrichtingen voor de productie van hydro-elektrische energie

1B


87

Ateliers pour la préparation, la mise en conserve, le traitement de légumes et autres produits végétaux non visés par la rubrique 65 dont la force motrice est :

Werkplaatsen voor het bereiden, het inleggen, het bewerken van groenten en andere plantaardige producten niet gedekt door rubriek 65 met een drijfkracht :

Légumes (conserveries)/ Groenten (geconserveerd)

a) comprise entre 2 et 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes


a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerk stellen

2


b) supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus

b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerk stellen

1B


93

- Ateliers pour le façonnage du caoutchouc, de matières synthétiques, dont la force motrice totale est :

- Werkplaatsen voor de bewerking van rubber, kunststoffen, met een totale drijfkracht :

Matières synthétiques (traitement)/ Kunststof (verwerking)

a) inférieure ou égale à 20 kW

a) kleiner dan of gelijk aan 20 kW

2


b) supérieure à 20 kW

b) groter dan 20 kW

1B


- Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique dont les bains ont une contenance totale :

- Installaties voor oppervlakte-behandeling van plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé in kuipen met een totale inhoud:


a) de 10 à 100 litres

a) van 10 tot en met 100 liter

2


b) de plus de 100 litres

b) van meer dan 100 liter

1B


102

- Fonderies de métaux ferreux à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries

- Smelterijen van ferrometalen met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en horend bij juwelenzaken

1B

Métaux (fonderies de)/ Metalen (gieterijen)

- Installation de fusion y compris l'alliage, de métaux non ferreux, à l'exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) et à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries

- Installaties voor het smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, met uitzondering van edele metalen, inclusief terugwin-ningsproducten (affineren, vormgieten, enz.) met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en horend bij juwelenzaken


103

- Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerais ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques ou électro-lytiques et dont la capacité est inférieure ou égale à 100 000 t/an de métaux bruts non ferreux

- Inrichtingen voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, ertsconcentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische of elektrolytische processen met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 100 000 t/jaar ruwe non-ferrometalen

1B

Minerais (traitement)/ Erts (bewerking)

Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques

Installaties voor het roosten en sinteren van ertsen

1B


106

Dépôts d'os, de déchets d'origine animale, de sous-produits animaux ou de sous-produits de l'abattage :

Opslagplaatsen voor beenderen, afvalstoffen van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten of bijproducten van het slachten:

Os, déchets d'origine animale (dépôts)/ Beenderen afvalstoffen van dierlijke oorsprong

a) de 25 à 500 kg de déchets d'origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 3

a) van 25 tot 500 kg afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke bijproducten van categorie 3

2


b) jusqu'à 500 kg de déchets d'origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 1 et 2, à l'exception de cadavres animaux

b) tot 500 kg afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke bijproducten van categorie 1 en 2, met uitzondering van dierenkadavers

2


c) de plus de 500 kg de déchets d'origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 1, 2, 3, à l'exception de cadavres d'animaux

c) van meer dan 500 kg afvalstoffen van dierlijke oorsprong of dierlijke bijproducten van categorie 1, 2, 3, met uitzondering van dierenkadavers

1B


d) de 250 à 1 000 kg de cadavres animaux

d) van 250 tot 1 000 kg dierenkada-vers

2


e) de plus de 1 000 kg de cadavres d'animaux

e) van meer dan 1 000 kg dierenkada-vers

1B


Les catégories sont à entendre au sens du Règlement CE 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. De categorieën worden verstaan in de zin van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.


117

a) - Poissonneries (vente au détail)

a) - Viswinkels (kleinhandel)

2

Poisson/Vis

- Dépôts de produits de la mer ou d'eau douce

- Opslagplaatsen voor zee- of zoetwaterproducten


- Ateliers pour la préparation, la conservation du poisson ou des produits à base de poisson ou d'autres produits de la mer ou d'eau douce, dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes

- Werkplaatsen voor de bereiding, de bewaring van vis of visproducten of andere producten uit de zee of zoetwater met een drijfkracht kleiner dan of gelijk aan 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen


b) Ateliers pour la préparation, la conservation du poisson ou des produits à base de poisson ou d'autres produits de la mer ou d'eau douce, dont la force motrice est supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus

b) Werkplaatsen voor de bereiding, de bewaring van vis of visproducten of andere zee- of zoetwaterproducten, met een drijfkracht groter dan 20 kW en die 7 of meer mensen tewerkstellen

1B


c) Usines de farine de poisson et d'huile de poisson

c) Vismeel- en visoliefabrieken

1B


130

Installations industrielles non reprises à d'autres rubriques, pour la production, la transformation ou le traitement de produits chimiques et intermédiaires organiques ou inorganiques notamment au moyen des procédés :

Niet in een andere rubriek vermelde industriële inrichtingen voor de productie, omzetting of verwerking van organische of anorganische chemische producten en tussenproducten waarbij met name gebruik wordt gemaakt van :

1B

Produits chimiques (préparation)/ Scheikundige producten (productie)

- d'alcoylation - d'amination à l'amoniac - de condensation - de deshydrogenation - d'esterification - d'halogenation et de fabrication d'halogènes - d'hydrogenation - d'hydrolyse - d'oxydation - de polymerisation - de desulfuration, synthèse et transformation de compose sulfures - de nitration et synthèse de composes azotes - de synthèse de composes phosphores - de distillation - d'extraction - de solvatation - de mixtion

- alkylering - aminering met ammoniak - condensatie - dehydrogenering - verestering - halogenering en fabricage van halogenen - hydrogenering - hydrolyse - oxidatie - polymerisatie - ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen - nitratie en synthese van stikstofhoudende verbindingen - synthese van fosforhoudende verbindingen - distillatie - extractie - solvatatie - menging


157

Verreries et cristalleries, fabrication et fonderie de glaces, fibres de verre, laine de verre, fibres minérales artificielles et autres

Glasblazerijen en kristalfabrieken, fabricage en smelting van spiegelglas, glasvezels, glaswol, kunstmatige minerale vezels, en andere. 1B

Verreries/Glasfabricage


Art. 7.Aan het bijvoegsel van hetzelfde besluit worden volgende rubrieken toegevoegd :

163

Pisciculture intensive

Intensieve aquacultuur van vis

1B

Pisciculture/Aquacultuur van vis

164

Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial

Winning van mineralen door uitbaggering van de zee- of rivierbodem

1B

Minéraux/Mineralen

165

Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci Chantiers navals Installations pour la construction et la réparation d'aéronefs Construction de matériel ferroviaire

Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren Scheepswerven Inrichtingen voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen Spoorwegmaterieelfabrieken

1B

Construction métalique/ Metaalverwerkende nijverheid

166

Emboutissage de fonds par explosifs

Uitstampen door middel van springstoffen

1B

Explosifs/Springstoffen

167

Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives

Installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen

1B

Explosifs/Springstoffen

168

Installation de production et de traitement de la cellulose

Installaties voor het produceren en bewerken van celstof

1B

Cellulose/Celstof

169

Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques

Projecten voor de overbrenging van water

1B

Eau/Water

170

Bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs

Testbanken voor motoren, turbines of reactoren

1B

Moteurs/Motoren

171

Ateliers d'équarrissage

Vilderijen

1B

Déchets/Afvalstoffen

172

Parcs d'attraction à thème

Themaparken

1B

Loisirs/Recreatie


Afdeling 3. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17

december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten

Art. 8.De rubriek nr. 37 van het bijvoegsel I bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 08/01/2010 numac 2010031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2010031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp sluiten tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten wordt vervangen door de volgende rubriek :

37

Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice :

Inrichtingen voor de verwerking en mechanische omzetting van vaste brandstoffen, met een drijfkracht :

Combustibles solides (traitement)/Vaste brandstoffen (verwerking)

a) comprise entre 2 et 20 kw et qui occupent moins de 7 personnes b) de plus de 20 kw ou qui occupent 7 personnes et plus Agglomération industrielle de houille et de lignite

a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen Industrieel briketteren van steenkool en bruinkool

2 1B 1B


Art.9. Aan het bijvoegsel I van hetzelfde besluit worden de volgende rubrieken toegevoegd :

93

Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique

Installaties voor oppervlaktebehan-deling van plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé

1B

Matières synthétiques (traitement)/ Kunststof (verwerking)

165

- Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci - Chantiers navals Installations pour la construction et la réparation d'aéronefs - Construction de matériel ferroviaire

- Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren - Scheepswerven Inrichtingen voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen - Spoorwegmaterieelfabrieken

1B

Construction métalique/ Metaalverwerkende nijverheid

167

Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives

Installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen

1B

Explosifs/Springstoffen

168

Installation de production et de traitement de la cellulose

Installaties voor het produceren en bewerken van celstof

1B

Cellulose/Celstof


Afdeling 4. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20

mei 1999 waarin het advies van de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgelegd voor bepaalde ingedeelde inrichtingen

Art. 10.De rubrieken nr. 37, nr. 55, nr. 93, nr. 102, nr. 103, nr. 130 en nr. 157 van het bijvoegsel bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/05/1999 pub. 18/08/1999 numac 1999031285 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen sluiten waarin het advies van de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgelegd voor bepaalde ingedeelde inrichtingen worden respectievelijk vervangen door volgende rubrieken :

37

- Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice :

- Inrichtingen voor de verwerking en mechanische omzetting van vaste brandstoffen, met een drijfkracht :

Combustibles solides (traitement)/ Vaste brandstoffen (verwerking)

a) comprise entre 2 et 20 kw et qui occupent moins de 7 personnes

a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerkstellen

2


b) de plus de 20 kw ou qui occupent 7 personnes et plus

b) groter dan 20 kW of die 7 of meer mensen tewerkstellen

1B


- Agglomération industrielle de houille et de lignite

- Industrieel briketteren van steenkool en bruinkool

1B


55

55-1 Générateurs (à l'exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d'une puissance nominale :

55-1 Generatoren (met uitzondering van zonnecelpanelen), ontvangers met een nominaal vermogen :

Electricité/Elektriciteit

a) de plus de 250 à 1000 kVA

a) groter dan 250 tot en met 1000 kVA

2


b) de plus de 1000 kVA

b) groter dan 1000 kVA

1B


55-2 Installations et parcs éoliens destinés à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie :

55-2 Inrichtingen en windturbineparken voor de winning van windenergie voor de energieproductie :


a) de plus de 250 kW à 1MW

a) groter dan 250 kW tot en met 1 MW

1B


b) de plus de 1MW

b) groter dan 1 MW

1A


55-3 Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique

55-3 Inrichtingen voor de productie van hydro-elektrische energie

1B


93

- Ateliers pour le façonnage du caoutchouc, de matières synthétiques, dont la force motrice totale est :

- Werkplaatsen voor de bewerking van rubber, kunststoffen, met een totale drijfkracht :

Matières synthétiques (traitement)/ Kunststof (verwerking)

a) supérieure à 20 kW

a) groter dan 20 kW

1B


- Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique

- Installaties voor oppervlaktebehan-deling van plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé

1B


102

- Fonderies de métaux ferreux à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries - Installation de fusion y compris l'alliage, de métaux non ferreux, à l'exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) et à l'exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries

- Smelterijen van ferrometalen met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en horend bij juwelenzaken - Installaties voor het smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, met uitzondering van edele metalen, inclusief terugwin-ningsproducten (affineren, vormgieten, enz.) met uitzondering van werkplaatsen met minder dan 3 mensen en horend bij juwelenzaken

1B

Métaux (fonderies de)/ Metalen (gieterijen)

103

Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerais ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques ou électrolytiques et dont la capacité est inférieure ou égale à 100 000 t/an de métaux bruts non ferreux Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques

Inrichtingen voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, ertsconcentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische of elektrolytische processen met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 100 000 t/jaar ruwe non-ferrometalen Installaties voor het roosten en sinteren van ertsen

1B

Minerais (traitement)/Erts (bewerking)

130

Installations industrielles non reprises a d'autres rubriques, pour la production, la transformation ou le traitement de produits chimiques et intermédiaires organiques ou inorganiques notamment au moyen des procédés :

Niet in een andere rubriek vermelde industriële inrichtingen voor de productie, omzetting of verwerking van organische of anorganische chemische producten en tussenproducten waarbij met name gebruik wordt gemaakt van :

1B

Produits chimiques (préparation)/ Scheikundige producten (productie)

d'alcoylation d'amination à l'amoniac de condensation de deshydrogenation d'esterification d'halogenation et de fabrication d'halogènes d'hydrogenation d'hydrolyse d'oxydation de polymerisation de desulfuration, synthèse et transformation de compose sulfures de nitration et synthèse de composes azotes de synthèse de composes phosphores de distillation d'extraction de solvatation de mixtion

alkylering aminering met ammoniak condensatie dehydrogenering verestering halogenering en fabricage van halogenen hydrogenering hydrolyse oxidatie polymerisatie ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen nitratie en synthese van stikstofhoudende verbindingen synthese van fosforhoudende verbindingen distillatie extractie solvatatie menging


157

Verreries et cristalleries, fabrication et fonderie de glaces, de fibres de verre, laine de verre, fibres minérales artificielles et autres

Glasblazerijen en kristalfabrieken, fabricage en smelting van spiegelglas, van glasvezels, glaswol, kunstmatige minerale vezels, en andere.

1B

Verreries/Glasfabricage


Art. 11.Aan het bijvoegsel I van hetzelfde besluit worden de volgende rubrieken toegevoegd : HOOFDSTUK III. - Slotbepaling

164

Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial

Winning van mineralen door uitbaggering van de zee- of rivierbodem

1B

Minéraux/Mineralen

165

Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci Chantiers navals Installations pour la construction et la réparation d'aéronefs Construction de matériel ferroviaire

Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren Scheepswerven Inrichtingen voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen Spoorwegmaterieelfabrieken

1B

Construction métalique/ Metaalverwerkende nijverheid

166

Emboutissage de fonds par explosifs

Uitstampen door middel van springstoffen

1B

Explosifs/Springstoffen

167

Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives

Installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen

1B

Explosifs/Springstoffen

168

Installation de production et de traitement de la cellulose

Installaties voor het produceren en bewerken van celstof

1B

Cellulose/Celstof

169

Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques

Projecten voor de overbrenging van water

1B

Eau/Water

170

Bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs

Testbanken voor motoren, turbines of reactoren

1B

Moteurs/Motoren

171

Ateliers d'équarrissage

Vilderijen

1B

Déchets/Afvalstoffen

172

Parcs d'attraction à thème

Themaparken

1B

Loisirs/Recreatie

Art. 12.Het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30 mei 1996 tot uitvoering van artikel 45 van de ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de voorafgaande effectenbeoordeling van bepaalde projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.

Art. 13.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juni 2010.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu, Mevr. E. HUYTEBROECK _______ Nota (1) Voor het Vlaams Gewest : art.4.3.3, § 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; Voor het Waals Gewest : Boek I van het Milieuwetboek, artikelen D.29-11 en R.41-9.

^