Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 juni 2010
gepubliceerd op 22 juni 2010

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031304
pub.
22/06/2010
prom.
03/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden ervan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 6 november 2003, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 15 januari 1993 tot het aannemen van de statuten van de Haven van Brussel, zoals gewijzigd door de besluiten van 23 juni 1994, 5 oktober 1995, 10 juli 1997 en 7 september 2000, inzonderheid op artikel 36;

Op voordracht van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Openbare Werken, Vervoer en de Haven van Brussel, Besluit :

Artikel 1.Aan Mevr. Ariane De Croo wordt eervol ontslag verleend uit haar functie van bestuurder van de Haven van Brussel.

Art. 2.Mireille Corteville, woonachtig Guillaume Van Haelenlaan 180 te 1190 Vorst, wordt benoemd tot bestuurder van de Haven van Brussel op de Nederlandse taalrol.

Art. 3.De benoeming van de bestuurder wordt van kracht op 1 juli 2010.

Brussel, 3 juni 2010.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke Statistiek, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer en de Haven van Brussel, Mevr. B. GROUWELS

^