Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2008
gepubliceerd op 29 augustus 2008

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2007 tot toekenning van toelagen aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de renovatie van gemeentelijke infrastructuren bestemd voor de kinderkribbes - begroting 2007

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031426
pub.
29/08/2008
prom.
17/07/2008
ELI
eli/besluit/2008/07/17/2008031426/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JULI 2008. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2007 tot toekenning van toelagen aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de renovatie van gemeentelijke infrastructuren bestemd voor de kinderkribbes - begroting 2007


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, VIII, 9° en 10°, vervangen bij de wet van 13 juli 2001;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij de wetten van 5 mei 1993 en 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van toelagen aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de renovatie van gemeentelijke infrastructuren bestemd voor de kinderkribbes - begroting 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting;

Gelet op de dringende noodzaak;

Overwegende dat het van belang is om bij de beoordeling van de naleving van de formaliteiten en het wettelijk kader die door voornoemd besluit worden opgelegd, rekening te kunnen houden met bijzondere aanbestedingsprocedures die de aanvrager beletten alle vereiste documenten tijdig in te dienen;

Overwegende dat de aanpassingen die met dit besluit worden doorgevoerd op dusdanig tijdstip in werking moeten treden dat het mogelijk is aanvragen in aanmerking te nemen die ressorteren onder het toepassingsgebied van deze bijzondere aanbestedingsprocedures; dat het bijgevolg noodzakelijk is dat de doorgevoerde wijziging onverwijld bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad om te vermijden dat de lopende procedures vervallen;

Overwegende dat de doorgevoerde wijziging het algemeen belang dient omdat een feitelijke toestand geregulariseerd wordt met inachtneming van de vereisten van de rechtszekerheid;

Op de voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2007 tot toekenning van toelagen aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de renovatie van gemeentelijke infrastructuren bestemd voor de kinderkribbes - begroting 2007, wordt het als volgt luidende artikel 5bis ingevoegd : « Ingeval het project van die aard is dat de op grond van artikel 3, 1°, 3°, 4° en 5°, vereiste documenten door de aanvrager niet overgelegd kunnen worden vóór het verstrijken van in artikel 5 bepaalde termijn, kan de Minister kennis geven van de toekenning van de subsidie onder voorbehoud van overlegging van voornoemde documenten vóór de aanvang van de werken.

De werken mogen pas aanvangen nadat de Minister kennis heeft gegeven van de aanvaarding van het volledige dossier.

Bij niet-naleving van deze bepaling wordt geen subsidie toegekend. »

Art. 2.De bedragen bedoeld in artikel 1 zijn ten laste van begrotingsallocatie 10.004.27.03.43.21 van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2008 en worden overgemaakt op de financiële rekeningen van de in artikel 1 vermelde begunstigde gemeenten.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 juni 2007.

Brussel, 17 juli 2008.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting en Openbare Netheid, Ch. PICQUE Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Gewestelijke Informatica, G. VANHENGEL

^