Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2004
gepubliceerd op 15 juli 2004

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan gelokaliseerd en benoemd « Kruispunt Bergense steenweg - Aristide Briandlaan », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 april 1970

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031242
pub.
15/07/2004
prom.
15/04/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


15 APRIL 2004. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan gelokaliseerd en benoemd « Kruispunt Bergense steenweg - Aristide Briandlaan », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 april 1970


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 65bis tot 65quinquies;

Gelet op het gewestelijk bestemmingsplan goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001;

Gelet op het gewestelijk ontwikkelingsplan goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2002;

Gelet op het bijzonder bestemmingsplan van de Gemeente Anderlecht, gelokaliseerd en benoemd « Kruispunt Bergense steenweg - Aristide Briandlaan », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 april 1970;

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 29 april 2003 waarbij de Gemeente Anderlecht haar goedkeuring hecht aan een ontwerpbeslissing om het bijzonder bestemmingsplan « Kruispunt Bergense steenweg - Aristide Briandlaan » op te heffen;

Gelet op het verslag dat het ontwerp vergezelt, waarin de opheffing van het plan wordt gerechtvaardigd in plaats van de wijziging ervan;

Gelet op het advies van de Overlegcommissie uitgebracht tijdens de zitting van 3 september 2003;

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 23 oktober 2003 waarbij de Gemeente Anderlecht de beslissing tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Kruispunt Bergense steenweg - Aristide Briandlaan » definitief goedkeurt;

Overwegende dat uit het bij deze beraadslaging gevoegde dossier blijkt dat de formaliteiten voorgeschreven door de artikelen 65ter en 65quater van de ordonnantie van 29 augustus 1991, gewijzigd, vervuld zijn;

Overwegende dat de voornaamste bestemmingsobjectieven, die tot de goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan geleid hebben, tegenwoordig niet meer van toepassing zijn, met name dat de voetgangersbrug over de Bergense steenweg door de heraanleg van het kruispunt is vervangen;

Overwegende dat de opheffing van het bijzonder bestemmingsplan gerechtvaardigd is in plaats van de wijziging ervan;

Overwegende dat de mogelijke bestemmingsproblemen geregeld zullen worden door de bepalingen van de hogere plannen en dat deze aangaande de inplanting, het bouwprofiel en de esthetische aard zullen moeten voldoen aan de voorschriften van de gewestelijke en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, alsmede aan de regels inzake de goede plaatselijke aanleg, Besluit : Enig artikel. Wordt goedgekeurd de beslissing van de Gemeente Anderlecht tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan gelokaliseerd en benoemd « Kruispunt Bergense steenweg - Aristide Briandlaan », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 april 1970.

Brussel, De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, J. SIMONET De Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personen, W. DRAPS

^