Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 april 2004

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004022274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

arrest

type arrest prom. 15/04/2004 pub. 25/05/2004 numac 2004031194 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit betreffende het beheer van afgedankte voertuigen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/04/2004 pub. 05/05/2004 numac 2004031198 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/04/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004031242 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan gelokaliseerd en benoemd « Kruispunt Bergense steenweg - Aristide Briandlaan », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 april 1970 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/04/2004 pub. 24/05/2004 numac 2004031290 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitbreiding van het stelsel van de intraregionale mobiliteit evenals het stelsel van toekenning van mandaten tot het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/04/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004031326 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/04/2004 pub. 20/10/2004 numac 2004031485 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 2004 van ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn en de modaliteiten van de betaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004201510 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een lid van de Selectiecommissie voor radioprojecten waarvoor het Steunfonds voor Radiocreatie een tegemoetkoming kan verlenen

erratum

type erratum prom. 15/04/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004031256 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen. - Erratum

document

type document prom. 15/04/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004000188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de hoofdbureaus bij de verkiezingen van het Europese Parlement, van de Vlaamse Raad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Brusselse leden van de Vlaamse Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 15/04/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus met traditionele stemming en de stemopnemingsbureaus type document prom. 15/04/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004000226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Administratieve onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus met geautomatiseerde stemming type document prom. 15/04/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004000261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Administratieve onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus met geautomatiseerde stemming. - Duitse vertaling
^