Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2001
gepubliceerd op 15 november 2001

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vervanging van een lid van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031443
pub.
15/11/2001
prom.
29/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vervanging van een lid van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 22 november 1990 houdende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van 30 maart 2000 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel;

Gelet op de statuten van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel, zoals goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 december 1990, inzonderheid op artikel 12;

Overwegende dat de heer Jean-François Vaes, bestuurder, zijn ontslag heeft ingediend op 19 maart 2001;

Op voorstel van de Minister bevoegd voor Vervoer, Besluit :

Artikel 1.De heer Vincent Carton de Tournai, wonende Van Becelaerelaan 131, te 1170 Brussel, wordt benoemd tot bestuurder, ter vervanging van de heer Jean-François Vaes, aan wie eervol ontslag wordt toegekend.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 maart 2001.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Vervoer is belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 29 maart 2001.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, F.-X. de DONNEA De Minister van Openbare Werken en Vervoer, J. CHABERT

^