Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 11 maart 1999
gepubliceerd op 08 september 1999

Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, en met de Slotakte, opgemaakt te Brussel op 8 december 1997

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031128
pub.
08/09/1999
prom.
11/03/1999
ELI
eli/ordonnantie/1999/03/11/1999031128/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 MAART 1999. - Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, en met de Slotakte, opgemaakt te Brussel op 8 december 1997 (1)


De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij, Regering bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet

Art. 2.De Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, en de Slotakte, opgemaakt te Brussel op 8 december 1997, zullen wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, volkomen uitwerking hebben.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 11 maart 1999.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen C. PICQUE De Minister van Economie, Financiën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen, J. CHABERT De Minister van Ruimtelijke Ordening Openbare Werken en Vervoer H. HASQUIN De Minister van Openbaar Ambt Buitenlandse Handel, Wetenschappelij Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, R. GRIJP De Minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid D. GOSUIN _______ Nota (1) Gewone zitting 1997-1998 Document van de Raad : Ontwerp van ordonnantie : A-268/1 Gewone zitting 1998-1999 Verslag : A-268/2 Volledig verslag Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 26 februari 1999.

^