Etaamb.openjustice.be
Beschikking van 08 december 2016
gepubliceerd op 20 december 2016

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling met het oog op de verwezenlijking van de Zesde Staatshervorming en de wijziging van de naam van deze dienst

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031821
pub.
20/12/2016
prom.
08/12/2016
ELI
eli/ordonnantie/2016/12/08/2016031821/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2016. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling met het oog op de verwezenlijking van de Zesde Staatshervorming en de wijziging van de naam van deze dienst


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingsbepalingen van de ordonnantie van 18 januari

2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

Art. 2.In het opschrift van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling worden de woorden « van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling » vervangen door de woorden « van Actiris ».

Artikel 2, 2., van dezelfde ordonnantie wordt als volgt vervangen : « Actiris : instelling opgericht bij artikel 16, § 1, van de wetten betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991 ».

In de artikelen 3, § 1; 3, § 2; 3, § 3; 4, eerste lid; 4, tweede lid; 5, eerste lid; 5, tweede lid; 6; 7, § 1, eerste lid; 7bis, § 1 (tweemaal); 7bis, § 2, 1° en 3° ; 7bis, § 4, tweede en derde lid; 8, eerste lid; 13, § 1, tweede lid; 27, eerste lid; 29, § 1; 29, § 2; 29, § 3, eerste lid; 29, § 3, tweede lid; 30, § 1; 30, § 2; 31, tweede lid, 32, tweede lid; 33; 36; 36bis, eerste lid, 1° en 2°, van dezelfde ordonnantie worden de woorden « de Dienst », « de dienst » of « de BGDA » vervangen door het woord « Actiris ».

In de artikelen 3, § 3; 7, § 1, tweede lid; 7bis, § 2, 3° en 5° ; 12, § 1; 14; 18, eerste lid; 20; 22, tweede lid; 23, eerste lid; 27, eerste lid; 29, § 4; 31, eerste lid; 32, eerste lid; 34, §§ 1 en 2; 36bis, eerste lid; 38, eerste lid (tweemaal), van dezelfde ordon- nantie, worden de woorden « van de Dienst » of « van de BGDA » vervangen door de woorden « van Actiris ».

In artikel 7bis, § 2, 2°, van dezelfde ordonnantie, worden de woorden « die de Dienst » vervangen door de woorden « die Actiris ».

In artikel 18, eerste lid, van dezelfde ordonnantie, worden de woorden « aan de Dienst » vervangen door de woorden « aan Actiris ». ln artikel 36ter, eerste lid van dezelfde ordonnantie worden de woorden « van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling » vervangen door de woorden « van Actiris ».

Art. 3.In artikel 4 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zin « Hij neemt daartoe alle nuttige initiatieven, met inbegrip van: » vervangen door de volgende zinnen : « Hij neemt daartoe elk nuttig initiatief.In het kader van de bevoegdheden van het Gewest inzake tewerkstelling, voert Actiris met name de volgende opdrachten uit: »; 2° het eerste lid wordt als volgt aangevuld : « 10.de controle van de actieve en passieve beschikbaarheid van werklozen, evenals het nemen en uitvoeren van de beslissingen dienaangaande, waaronder het opleggen van sancties; 11. het nemen van de beslissingen betreffende de toekenning van vrijstellingen inzake de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt van werklozen die een vergoeding ontvangen, met behoud van hun uitkering, indien ze hun studies hervatten, een beroepsopleiding of een stage volgen;12. inzake het doelgroepenbeleid, het nemen van de beslissingen met betrekking tot : - de toekenning van de verminderingen van de werk- geversbijdragen voor de sociale zekerheid als bedoeld in artikel 6, § 1, IX, 7°, a), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, met inbegrip van die welke vastgesteld worden in functie van de kenmerken van de werkgever; - de activering van de uitkeringen toegekend door de werkloosheidsverzekering of van de financiele maat- schappelijke bijstand, in geval van werkhervatting, met het behoud van een uitkering die door de werk- gever in mindering wordt gebracht van het loon; - de toekenning van uitkeringen of van premies aan werkzoekenden, werknemers en werkgevers; 13. inzake outplacement, het nemen van de beslissingen met betrekking tot de terugbetaling van de outplacement- kosten aan de werkgevers en het opleggen van sanc- ties aan de werkgevers bij het ontbreken van outplacement, evenals beslissingen betreffende het verstrekken van « outplacement »-cheques aan werknemers die niet hebben kunnen genieten van outplacement na ingebrekestelling van hun werkgever;14. betreffende de tewerkstelling van personen die genieten van het recht op maatschappelijke integratie of van het recht op financiële maatschappelijke bijstand, de algemene opvolging van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgewerkte maatregelen en hun samenhang met het gewestelijk tewerkstellingsbeleid;15. betreffende de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA), de opvolging van het tewerkstellingsinstrument dat binnen de PWA's ingevoerd werd;16. inzake beroepsomschakeling en omscholing, de instelling van het programma voor beroepsopleiding in het kader van het gewestelijke tewerkstellingsbeleid, in samenwerking met de openbare instanties bevoegd voor opleiding.».

Art. 4.In dezelfde ordonnantie wordt een artikel 4bis ingevoegd, luidend : «

Art. 4bis.§ 1. Betreffende de opdrachten bedoeld in artikel 4, eerste lid, 10, oefent een afzonderlijke dienst binnen Actiris, waarvan de neutraliteit en de onafhankelijkheid gewaarborgd zijn, de controle uit op de beschikbaarheid van de verplicht ingeschreven werkzoekenden, overeenkomstig de geldende wetgeving en reglementering.

Indien de verplicht ingeschreven werkzoekende niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, kan deze dienst na verhoor een sanctie opleggen, meer bepaald in overeenstemming met de reglementering betreffende de werk- loosheid, het handvest van de sociaal verzekerde en het recht op verdediging. Actiris stelt de RVA onverwijld in kennis van elk beroep ingesteld tegen een beslissing tot sanctie.

De Regering legt de voorwaarden voor de organisatie en de werking van deze dienst vast, evenals de frequentie waarmee de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt gecontroleerd wordt en stelt de regels op betreffende de controleprocedure, de organisatie van het verhoor door de dienst, het opleggen van sancties en de organisatie van een facultatief beroep bij een intern orgaan dat minstens, en in een gelijk aantal, de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers omvat en waarvan de samenstelling bepaald wordt door de Regering. § 2. De werkzoekende die vrijgesteld wordt van de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt in toepassing van artikel 4, eerste lid, 11, blijft verplicht ingeschreven bij Actiris tijdens de hele duur van de vrijstelling. De vrijstelling, beperkt tot een hernieuwbare termijn van twaalf maanden, wordt toegekend voor de duur van de studies, de gevolgde beroepsopleiding of de stage.

De Regering legt, na eensluidend advies van de Federale Ministerraad, de categorieën van werknemers vast die in aanmerking komen voor vrijstelling.

De minimale eigenschappen van studieprogramma's, opleidingen en stages die aanleiding kunnen geven tot vrijstelling worden slechts door de Regering gewijzigd na advies van de openbare opleidingsinstellingen.

De Regering legt de voorwaarden vast betreffende de duur van de vrijstelling, de toekenning, vernieuwing of intrekking van de vrijstelling, evenals de nadere regels betreffende het nemen van beslissingen dienaangaande. ».

Art. 5.In dezelfde ordonnantie wordt een artikel 4ter ingevoegd, luidend : «

Art. 4ter.De Regering bepaalt de modaliteiten betreffende het nemen van de beslissingen bedoeld in artikel 4, lid 1, 12 en 13. ».

Art. 6.Artikel 8, tweede lid van dezelfde ordonnantie wordt aangevuld met de volgende zin : « Er wordt geen rekening gehouden met de waarnemer bedoeld in artikel 9, 4., voor de verhoudingen tussen de taalgroepen. ».

Art. 7.Artikel 9 van dezelfde ordonnantie wordt aangevuld als volgt : « 4. een waarnemer aangesteld in toepassing van artikel 11, tweede lid, die deze functie niet tegelijk met een van de bovenstaande functies mag uitvoeren en een adviserende stem heeft. De waarnemer neemt deel aan de werkzaamheden van het Beheerscomité betreffende de aangelegenheden bedoeld in artikel 4, lid 1, 14. Hij neemt eveneens deel aan de werkzaamheden van het Beheerscomité telkens als er maatregelen op de agenda staan die invloed zou kunnen hebben op deze aangelegenheden. ».

Art. 8.Artikel 11 van dezelfde ordonnantie wordt aangevuld met een lid, luidend : « De Regering wijst de in artikel 9, 4., bedoelde waarnemer aan na raadpleging van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ».

Art. 9.In artikel 12 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden « evenals dat van de waarnemer bedoeld in artikel 9, 4., » ingevoegd tussen de woorden « en de werknemers vertegenwoordigen, » en de woorden « kan worden vernieuwd »; 2° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden « , evenals de waarnemer bedoeld in artikel 9, 4., » ingevoegd tussen de woorden « en de werknemers vertegenwoordigen » en de woorden « het mandaat verder volledig uitoefenen ».

Art. 10.Artikel 19, eerste lid, van dezelfde ordonnantie wordt aangevuld als volgt : « 10. de mogelijkheid voor de leden van het Beheerscomité om zich geldig te laten vertegenwoordigen door middel van een volmacht gegeven ten persoonlijke titel aan een stemgerechtigd lid van het Beheerscomité. Een lid dat deelneemt aan de stem- ming kan niet meer dan één volmacht hebben. ».

Art. 11.In artikel 22 van dezelfde ordonnantie worden de woorden « , met uitzondering van de waarnemer bedoeld in artikel 9, 4., » ingevoegd tussen de woorden « van het Beheerscomité » en de woorden « en eventueel aan de leden van de technische comités ». Afdeling 2. - Wijzigingsbepaling van de wet van 16 maart 1954

betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 12.In artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd door de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, worden de woorden « Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling » vervangen door het woord « Actiris ». Afdeling 3. - Wijzigingsbepalingen van de wet van 13 maart 1991

betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten

Art. 13.In het opschrift van afdeling 2 van hoofdstuk III van titel II van de wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten worden de woorden « De Brusselse Gewestelijke Dienst voor arbeidsbemiddeling » vervangen door het woord « Actiris ».

Art. 14.In artikel 16, paragraaf 1, van dezelfde wet worden de woorden « Brusselse Gewestelijke Dienst voor arbeidsbemiddeling » vervangen door het woord « Actiris ».

Art. 15.In artikel 18, paragraaf 1, van dezelfde wet worden de woorden « de Brusselse Gewestelijke Dienst voor arbeidsbemiddeling » vervangen door het woord « Actiris ». HOOFDSTUK III. - Opheffings- en overgangsbepalingen

Art. 16.Artikel 3, § 3, van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling wordt opgeheven.

Art. 17.De Regering wordt gemachtigd om de terminologie en de verwijzingen in de van kracht zijnde wettelijke bepalingen in overeenstemming te brengen met de door deze ordonnantie ingevoerde bepalingen.

Art. 18.Deze ordonnantie treedt in werking op de eerste dag van de maand na afioop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 december 2016.

R. VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid G. VANHENGEL, De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking D. GOSUIN, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp P. SMET, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken Mevr. C. FREMAULT, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie _______ Nota (1) Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2015-2016 A-394/1 Ontwerp van ordonnantie Gewone zitting 2016-2017 A-394/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking : vergadering van donderdag 20 oktober 2016 Aanneming : vergadering van vrijdag 21 oktober 2016

^