Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 25 mei 2023

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 april 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 april 2023, is beroep tot verni Die zaak is ingeschreven onder nummer 7981 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutil(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2023202528
pub.
25/05/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 april 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 april 2023, is beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 1 tot 4 en de bijlagen 1 tot 9 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2022 « tot wijziging en bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 september 2021 tot bepaling van het referentiekader voor de Franse en de oude talen, het referentiekader voor de culturele en artistieke opvoeding, het referentiekader voor de moderne talen, het referentiekader voor de wiskunde, het referentiekader voor de wetenschappen, het referentiekader voor de manuele, technische, technologische en numerieke opleiding, het referentiekader voor de opleiding tot filosofie en burgerschap en het referentiekader voor de lichamelijke en gezondheidsopvoeding en tot aanneming [van] het referentiekader voor de opleiding geschiedenis, aardrijkskunde, economie en sociale wetenschappen en tot invoering van een procedure voor afwijking van deze referentiekaders » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2022) door de vzw « Libre Ecole Rudolf Steiner », de vzw « Ecole Orientation Steiner », de vzw « L'Ecole de la Providence », de vzw « L'Arbre-en-Ciel » en de vzw « Fédération des Ecoles Steiner-Waldorf Wallonie-Bruxelles ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 7981 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux

^