Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 08 december 2023

Bericht aan de Openbare diensten Overeenkomstig artikel 327, § 1 van het Wetboek van de inkomstenbelast(...) Onder 'openbare diensten' worden hier bedoeld: de bestuursdiensten van de Staat, de besturen van de(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2023047854
pub.
08/12/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Bericht aan de Openbare diensten (Staat, Gemeenschappen, Gewesten, Provincies, Agglomeraties, Federaties van gemeenten, Gemeenten, Openbare instellingen en inrichtingen) Overeenkomstig artikel 327, § 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) zijn de openbare diensten, wanneer zij daartoe worden aangezocht door de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, ertoe gehouden alle inlichtingen te verstrekken welke nodig geacht worden voor de vestiging van de door de staat geheven belastingen.

Onder 'openbare diensten' worden hier bedoeld: de bestuursdiensten van de Staat, de besturen van de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten en de gemeenten, de openbare instellingen en inrichtingen.

Gelet op het voorgaande, worden de bovenvermelde openbare diensten verzocht de volgende inlichtingen mede te delen: Via een fiche 281.50: commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen en voordelen van alle aard die voor de verkrijgers de aard hebben van winst of baten met een beroepskarakter.

In de volgende gevallen is het niet verplicht een fiche 281.50 op te stellen: ? wanneer het totaalbedrag van de commissies, makelaarslonen, enz. niet meer bedraagt dan 250,00 euro per verkrijger en per jaar; ? voor handelsrestorno's die rechtstreeks in mindering zijn gebracht op de facturen van de leveringen waarop die restorno's betrekking hebben; ? wanneer een factuur werd uitgereikt door de verkrijger (voor meer informatie, zie het `Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, enz. op de website van de FOD Financiën); ? wanneer voor het bedrag al een andere fiche opgesteld werd, zoals een fiche 281.30 of 281.45.

Via een fiche 281.93: a) de betalingen voor leveringen verricht en werken uitgevoerd door de privésector;b) de betaalde huurgelden voor de huur van onroerende goederen;c) de ter gelegenheid van onteigeningen ten algemenen nutte uitgekeerde vergoeding (andere dan toegekend na tussenkomst van een aankoopcomité);d) de toegekende toelagen, subsidies, leningen, premies, enz. In de volgende gevallen is het niet verplicht een fiche 281.93 op te stellen: ? wanneer het totaalbedrag van de facturen voor leveringen en werken, niet meer bedraagt dan 2.500,00 euro (exclusief btw) per jaar en per leverancier of dienstenverstrekker; ? wanneer het totaalbedrag van de toegekende toelagen, subsidies, leningen, premies, enz. niet meer bedraagt dan 620,00 euro per verkrijger en per jaar; ? wanneer de leverancier, de aannemer of de verkrijger een openbare dienst is; ? wanneer het leveringen betreft, per abonnement, van dagbladen, periodieken en boeken; ? wanneer het gaat om betalingen van rekeningen van gas, elektriciteit, water of telefoon. ? wanneer voor het bedrag al een andere fiche opgesteld werd, zoals een fiche 281.30 of 281.45.

Er dient een fiche te worden opgesteld per categorie en per genieter.

De positieve bedragen enerzijds en de negatieve bedragen anderzijds mogen, ieder apart, voor het volledige inkomstenjaar worden samengeteld tot Ă©Ă©n totaalbedrag per categorie en per genieter, maar dit is geen verplichting. Een positief en een negatief bedrag (bv. een factuur en een creditnota) mogen echter niet op eenzelfde fiche gecompenseerd worden.

Vermeld altijd de reglementaire grondslag of beslissing op basis waarvan de toelage, subsidie, lening, premie, enz. werd toegekend in het vak `6. Opmerkingen'.

Wanneer een energiesteunmaatregel wordt toegekend aan een ontvanger belastbaar in de vennootschapsbelasting of belasting niet-inwoners (natuurlijke personen of rechtspersonen), maar die vergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelastingen overeenkomstig art. 7/1 van de Wet van 30 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de energiecrisis sluiten houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis (ingevoegd door art. 44 van de Wet van 21 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten houdende diverse fiscale bepalingen), moet in het vak `6. Opmerkingen' worden vermeld: `Vergoeding vrijgesteld door art. 7/1 W. 30.10.2022 + de reglementaire grondslag op basis waarvan de vergoeding werd toegekend'. Zie voor de vrijstellingsvoorwaarden hieronder bij de fiche 281.76: voorwaarden a), b) en c).

Via een fiche 281.76: de vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten worden toegekend voor de economische gevolgen die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de energiecrisis.

Deze vergoedingen worden vrijgesteld van inkomstenbelastingen door art. 7/1 van de Wet van 30 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de energiecrisis sluiten houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis (ingevoegd door art. 44 van de Wet van 21 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten houdende diverse fiscale bepalingen).

Deze fiche betreft enkel de vergoedingen: a) die belastbaar zijn overeenkomstig de artikelen van het WIB 92: ? 24, eerste lid, 1° (winst), ? 25, 6° (winst), ? 27, tweede lid, 1° en 4° (baat), ? 31, tweede lid, 4° (bezoldigingen van werknemers), ? 32, tweede lid, 2° (bezoldigingen van bedrijfsleiders);b) en die werden toegekend: ? overeenkomstig gewestelijke, gemeenschaps-, provinciale of gemeentelijke regelgeving ? voor de economische gevolgen die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de energiecrisis c) en die voldoen aan de volgende vrijstellingsvoorwaarden: ? de vergoeding vormt geen directe of indirecte vergoeding in ruil voor de levering van goederen of het verlenen van diensten; ? in de regeling op grond waarvan de bedoelde vergoeding wordt verleend, is uitdrukkelijk bepaald dat deze vergoeding wordt toegekend voor de economische gevolgen die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de energiecrisis; ? de bedoelde vergoeding werd (wat het inkomstenjaar 2023 betreft) betaald of toegekend tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023; d) en die werden toegekend aan natuurlijke personen die belastbaar zijn in de personenbelasting. Opgelet! Als aan voorwaarden a), b) en c) voldaan is maar de ontvanger is een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die belast wordt in de belasting niet-inwoners, moet een fiche 281.93 met speciale vermelding in vak 6 worden opgesteld (zie hoger).

Via een fiche 281.99: er moet geen fiche 281.99 meer worden opgesteld voor vergoedingen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie die werden toegekend na 30 juni 2022. Er moet wel nog een negatieve fiche 281.99 worden opgesteld wanneer (een deel van) een vergoeding die eerder werd aangegeven op een fiche 281.99, wordt teruggevorderd. Vergoedingen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie die werden toegekend na 30 juni 2022 zijn opnieuw belastbaar en moeten, naargelang het geval, vermeld worden op een fiche 281.50 of 281.93.

Informatie gemeenschappelijk aan alle bovenstaande fiches Alle hogergenoemde fiches met betrekking tot inkomstenjaar 2023 moeten ingediend worden via Belcotax-on-web uiterlijk op 29.06.2024.

Opgelet! Een negatieve fiche moet steeds hetzelfde inkomstenjaar vermelden als de fiche van het bedrag dat (deels) wordt teruggevorderd. Bijvoorbeeld: Op 15.06.2021 betaalde een openbare dienst een subsidie uit ter waarde van € 500 aan een belastingplichtige. De subsidie werd aangegeven op een fiche 281.93-2021. Op 15.05.2023 stelt de openbare dienst vast dat een deel van die subsidie onterecht werd toegewezen en vordert zij € 100 terug van de belastingplichtige. De openbare dienst moet dan opnieuw een fiche 281.93-2021 indienen met waarde -€ 100.

Opgelet! In geval van terugvordering van een vergoeding kan er, omwille van technische redenen, slechts een negatieve fiche worden ingediend tot 30 september van het derde jaar na het inkomstenjaar waarop de fiche betrekking heeft.

Hierna volgen de modellen van de fiches 281.93 en 281.76.

Het model van de fiche 281.50 en de bijhorende richtlijnen worden gepubliceerd in het 'Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, enz.' op de website van de federale overheidsdienst Financiën (https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/sociale_ secretariaten_en_schuldenaars_van_inkomsten/bericht_aan_ schuldenaars).

^