Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 19 januari 2022

Bericht van openbaar onderzoek. - Programma voor pesticidenreductie 2023-2027 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft dit ontwerpprogramma in eerste lezing goedgekeurd op 18(...)

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021034356
pub.
19/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bericht van openbaar onderzoek. - Programma voor pesticidenreductie 2023-2027 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's en van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering geacht het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie (GPPR) voor de periode 2023-2027 te onderwerpen aan een openbaar onderzoek van minstens 60 dagen.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft dit ontwerpprogramma in eerste lezing goedgekeurd op 18 november 2021.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 17 januari tot 20 maart 2022.

U wordt uitgenodigd hier actief aan deel te nemen via napan.monopinion.belgium.be.

Op dit platform vindt u de nationale, federale en gewestelijke acties (filteren op beleidsniveau is mogelijk).

U kunt ons uw schriftelijke opmerkingen ook tegen uiterlijk 20 maart 2022 bezorgen op het volgende adres: Dr. Ir. Vincent Van Bol, Coördinator van het Federaal Reductieprogramma voor Pesticiden, Bureau 7D227, FOD VVVL, Galileelaan 5/2, 1210 Brussel.

Het Brussels gewestelijk programma kan online worden geraadpleegd op leefmilieu.brussels/napan2327, op papier in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (departement Stedenbouw) en in het informatiecentrum van Leefmilieu Brussel (Havenlaan 86C/3000 in 1000 Brussel, 1e verdieping) elke dinsdag en donderdag tussen 10u en 12u.

Dienst Info-Leefmilieu: +32 (0)2 / 775.75.75 .

^