Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 22 februari 2021

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw LIGUE DES DROITS HUMAINS heeft de nietigverklaring Dat akkoord is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2020. Deze zaak ins unges(...)

bron
raad van state
numac
2021020395
pub.
22/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw LIGUE DES DROITS HUMAINS heeft de nietigverklaring gevorderd van de beslissing van onbekende datum van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie om een uitvoerend samenwerkingsakkoord te sluiten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de digitale contactopsporingsapplicatie(s), overeenkomstig artikel 92bis, § 1, derde lid, van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, alsook de nietigverklaring van het uitvoerend samenwerkingsakkoord in kwestie van 13 oktober 2020.

Dat akkoord is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2020.

Deze zaak ins ungeschreven onder rolnummer G/A.232.471/V-2004.

Namens de Hoofdgriffier, Cécile Bertin, Hoofdsecretaris.

^