Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 04 juni 2019

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 mei 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 mei 2019, is beroep tot vernietiging Die zaak is ingeschreven onder nummer 7169 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2019202521
pub.
04/06/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 mei 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 mei 2019, is beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 4 en 8 van het decreet van het Waalse Gewest van 18 oktober 2018 « tot wijziging van, enerzijds, het decreet van 25 mei 1983 tot wijziging, wat de Economische Raad van het Waalse Gewest betreft, van de kaderwet van 15 juli 1970, houdende organisatie van de planning en economische decentralisatie en tot oprichting van een Economische en Sociale Raad van het Waalse Gewest en, anderzijds, het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisering van de adviesverlenende functie » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 november 2018) door de vzw « Inter-Environnement Wallonie » en de vzw « Réseau Information et Diffusion en Education à l'Environnement ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 7169 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux

^