Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 22 juli 2019

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw de RADZITZKY d'OSTROWICK heeft de nietigverklaring Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 228.330/XIII-8682. Namens de Hoofdgriffier,

bron
raad van state
numac
2019041508
pub.
22/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw de RADZITZKY d'OSTROWICK heeft de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Waalse minister van Ruimtelijke Ordening van 8 april 2019 waarbij deze laatste het beroep onontvankelijk bevindt dat ze per e-mail ingesteld heeft tegen het besluit van de gemeenteraad van Dinant van 12 november 2018 betreffende de buurtweg nr. 15.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 228.330/XIII-8682.

Namens de Hoofdgriffier, Cécile Bertin, wnd. Hoofdsecretaris.

^