Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 19 februari 2018

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Oscar DRIESSEN c.s. heeft de nietigverklaring gevo Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 224.052/ XIII-8.222. Voor de Hoofdgriffier,

bron
raad van state
numac
2018030525
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Oscar DRIESSEN c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van de bebouwingsvergunning die de gemeente Plombières op 23 oktober 2017 heeft afgegeven aan de nv MATEXI en die betrekking heeft op de gronden gelegen te Sippenaeken, rue de la Forge et Evenbaeg, kadastraal bekend sectie A, nummers 266/N/2 en 384/W. Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 224.052/ XIII-8.222.

Voor de Hoofdgriffier, Cécile Bertin, Hoofdsecretaris.

^