Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 02 april 2014

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 februari 2014, heeft Musta 2. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 februari 2014 ter post aangetekende (...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2014201875
pub.
02/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten 1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 februari 2014, heeft Mustapha Ammor, wonende te 1080 Brussel, Levallois-Perretstraat 53/2, beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 11, 14, 21 en 27 van de wet van 8 mei 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II sluiten « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2013).2. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 februari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 februari 2014, is beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 14, 3° en 4°, 21, 2°, en 27 van de voormelde wet van 8 mei 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II sluiten door de Orde van Vlaamse balies, met zetel te 1000 Brussel, Staatsbladsstraat 8, en Kati Verstrepen, wonende te 2060 Antwerpen, Rotterdamstraat 53. Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5853 en 5863 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

De griffier, P.-Y. Dutilleux

^