Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 12 september 2014

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Medard SCHEPENS en Martine RENARD, die beiden woonplaats k Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.212.889/X-15.832. Namens de Hoofdgriffier, (...)

bron
raad van state
numac
2014018333
pub.
12/09/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Medard SCHEPENS en Martine RENARD, die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Johan VERSTRAETEN, advocaat, met kantoor te 3000 Leuven, Vaartstraat 70, hebben op 25 juni 2014 de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014007195 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april-mei 2014 type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014203367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten inzake de beroepen tegen de beslissing van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 4 juli 2013 met betrekking tot de gedeeltelijke verbreding van buurtweg nr. 10 in Steenokkerzeel.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.212.889/X-15.832.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.

^