Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 17 januari 2013

Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van gewestelijk programma voor de reductie van pesticiden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het GPRP-BHG heeft tot doel de risico's voor de gezondheid en het leefmilieu, verbonden aan het gebruik van Het GPRP-BHG 2013-2017 wil daarbij in de eerste plaats de invoering verzekeren van de ordonnantie d(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031025
pub.
17/01/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van gewestelijk programma voor de reductie van pesticiden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het GPRP-BHG heeft tot doel de risico's voor de gezondheid en het leefmilieu, verbonden aan het gebruik van pesticiden, te verminderen, meer bepaald door het gebruik van pesticiden te verminderen en door het gebruik van alternatieve technieken voor het gebruik van pesticiden te stimuleren. Het wil op het grondgebied van het Gewest het gebruik van pesticiden, zowel door de beheerders van de publieke ruimten als door particulieren, sterk terugdringen.

Het GPRP-BHG 2013-2017 wil daarbij in de eerste plaats de invoering verzekeren van de ordonnantie die de Europese richtlijn 2009/128 omzet, alsook van de diverse maatregelen inzake sensibilisatie en informatie van de diverse betrokken actoren. De invoering van de nieuwe ordonnantie zal zodanig gebeuren dat ze nauw aansluit bij de andere reglementeringen zoals deze die gericht zijn op de bescherming van de natuur, de oppervlaktewateren, het grondwater en het water bestemd voor menselijke consumptie, alsook van de bodem.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 15 januari 2013 tot 15 maart 2013.

Het ontwerp van het Gewestelijk programma voor de vermindering van pesticiden kan worden gedownload via www.leefmilieubrussel.be/programmapesticiden en kan ook elke dinsdag en donderdag tussen 10 u. en 12 u. worden ingekeken bij Leefmilieu Brussel - Infordienst 1e verdieping, lokaal 107, Gulelledelle 100, te 1200 Brussel.

Alle documenten kunnen ook worden ingekeken bij de Gemeentebesturen van het BHG. Alle opmerkingen en suggesties kunnen schriftelijk worden meegedeeld aan : Leefmilieu Brussel - Onderzoek Programma Vermindering Pesticiden Gulledelle 100 1200 Brussel of via pesticide@leefmilieu.irisnet.be

^