Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 25 september 2013

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV VLAAMSE ECOLOGIE-, ENERGIE- EN MILIEUONDERNEMING, di Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2013. Deze zaak is ingeschrev(...)

bron
raad van state
numac
2013018405
pub.
25/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV VLAAMSE ECOLOGIE-, ENERGIE- EN MILIEUONDERNEMING, die woonplaats kiest bij Mr. Els EMPEREUR, advocaat, met kantoor te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59, heeft op 2 augustus 2013 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening zeehavengebied Antwerpen".

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2013.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 210.022/X-15.582.

Namens de Hoofdgriffier, Isabelle DEMORTIER, Hoofdsecretaris.

^