Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 22 mei 2013

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Aspiravi heeft de nietigverklaring gevorderd van : Deze za

bron
raad van state
numac
2013018235
pub.
22/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Aspiravi heeft de nietigverklaring gevorderd van : - Het reglement van de stad Le Roeulx van 13 november 2012 tot instelling van een belasting op de windmolenmasten bestemd voor de industriële productie van elektriciteit. - Het Waals ministerieel besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/02/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013035266 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 8 en 18 van het ministerieel besluit van 27 mei 2011 tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie type ministerieel besluit prom. 11/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013201369 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 maart 2006 betreffende de zoogkoeienpremie type ministerieel besluit prom. 11/02/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014027010 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2010 tot bepaling van de kentekens die de domaniale politieagenten moeten dragen bij de uitoefening van hun ambt sluiten tot goedkeuring van dat reglement.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 208.550/XIII-6589.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. STASSART, Hoofdsecretaris.

^