Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 17 januari 2013

Bericht betreffende de samenstelling van een paritair subcomité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1968 betr Enkel de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die beantwoorden aan de criteria van(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206848
pub.
17/01/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Bericht betreffende de samenstelling van een paritair subcomité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969), de betrokken organisaties om mee te delen of zij voor vertegenwoordiging in aanmerking wensen te komen in het Paritair Subcomité voor de verhuizing (nr. 140.05), die opgericht is bij koninklijk besluit van 6 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012204870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2010 tot oprichting van Paritaire Subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid sluiten (Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2012) tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2010 (Belgisch Staatsblad van 9 februari 2010).

Enkel de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die beantwoorden aan de criteria van artikel 3 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités kunnen zich kandidaat stellen om te zetelen in een paritair comité of subcomité.

De vakorganisaties van werkgevers die niet aan deze criteria beantwoorden, kunnen vragen om te worden erkend in een welbepaalde bedrijfstak (artikel 3, eerste lid, 3).

De geïnteresseerde organisaties worden verzocht om, binnen de maand die volgt op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, mee te delen of zij wensen vertegenwoordigd te zijn en het bewijs te leveren van hun representativiteit.

Deze kandidaturen moeten gericht worden aan de heer directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blérotstraat 1, te 1070 Brussel.

Voor bijkomende inlichtingen kunnen de organisaties zich richten tot de administratie (tel. 02-233 40 99).

^