Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 13 juli 2012

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 mei 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 mei 2012, heeft Alex De Wulf, wone Die zaak is ingeschreven onder nummer 5405 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meer(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2012203512
pub.
13/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 mei 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 mei 2012, heeft Alex De Wulf, wonende te 9041 Oostakker, Gentstraat 210, een beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 9 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 17 februari 2012 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2012).

Die zaak is ingeschreven onder nummer 5405 van de rol van het Hof.

De griffier, F. Meersschaut.

^