Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 04 augustus 2011

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 mei 2011 in zake de bvba « Taxis Fabbrimone » en anderen tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, in aanwezigheid van de nv « Blue Cabs », waarv 1. « Schendt artikel 3 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diens(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2011203962
pub.
04/08/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij vonnis van 25 mei 2011 in zake de bvba « Taxis Fabbrimone » en anderen tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, in aanwezigheid van de nv « Blue Cabs », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 juni 2011, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld : 1. « Schendt artikel 3 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, in die zin geïnterpreteerd dat de taxi's van de exploitanten die over een vergunning beschikken die is afgegeven krachtens de Vlaamse of Waalse regelgeving geen ritten mogen uitvoeren waarbij het punt van vertrek en het punt van aankomst gelegen zijn op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wanneer hun voertuig zich reeds daar bevindt, artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, dat een samenwerkingsakkoord oplegt voor de regeling van de aangelegenheden die betrekking hebben op taxidiensten die zich uitstrekken over meer dan één gewest ? »;2. « Schendt artikel 3 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, in die zin geïnterpreteerd dat het de taxi's van de exploitanten die behoorlijk gemachtigd zijn in het Vlaamse Gewest of in het Waalse Gewest, verhindert ritten uit te voeren waarbij het punt van vertrek en het punt van aankomst gelegen zijn op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wanneer hun voertuig zich reeds daar bevindt, artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, dat de gewesten de verplichting oplegt in economische aangelegenheden hun bevoegdheden uit te oefenen met inachtneming van de beginselen van het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitalen en van de vrijheid van handel en nijverheid, alsook met inachtneming van het algemeen normatief kader van de economische unie en de monetaire eenheid, zoals vastgesteld door of krachtens de wet? ». Die zaak is ingeschreven onder nummer 5162 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux.

^