Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 31 maart 2011

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 februari 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 februari 2011, heeft de Vlaam Die zaak is ingeschreven onder nummer 5114 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2011201449
pub.
31/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 februari 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 februari 2011, heeft de Vlaamse Regering beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 2, 3 en 5 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 9 juli 2010 tot wijziging van het decreet van 14 januari 1999 betreffende de erkenning van de gastkamers en de toelating om de benaming « gastkamers » te gebruiken (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2010).

Die zaak is ingeschreven onder nummer 5114 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux.

^