Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 21 oktober 2010

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 augustus 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 september 2010, hebben Jacques Die zaak is ingeschreven onder nummer 5022 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2010205262
pub.
21/10/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 augustus 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 september 2010, hebben Jacques Stas, wonende te 5590 Haversin, route de Barvaux 213, Bernard Jeusette, wonende te 4280 Hannuit, rue des Prés 5, Jean-Michel Rocks, wonende te 4802 Heusy, Ningloheid 121, Jean-Marie Hottat, wonende te 1081 Brussel, Handelskantoorstraat 10, Eddy Lebon, wonende te 5000 Beez, rue des Perdrix 15, Yves Dullier, wonende te 6032 Mont-sur-Marchienne, rue Nestor Bal 32, en de vzw « Vakbond van de Belgische Politie », met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Geurstraat 23, beroep tot gehele of gedeeltelijke (de artikelen 8 en 9) vernietiging ingesteld van de wet van 25 januari 2010 « tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2010), wegens schending van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet.

Die zaak is ingeschreven onder nummer 5022 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux.

^