Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 oktober 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010003582 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975(...) De klasse I omvat de contracten voor sociaal assistenten, audiologen, bandagisten, ziekenhuisdiëtis(...) type wet prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010009844 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 september 2010 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 28 september 2010 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010000486 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 26/09/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010003507 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Take Off », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010003585 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010003586 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010011380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 8 februari 2010 wordt aan Mevr. Mireille Bostyn, attaché bij de Stafdienst Personeel en Organisatie, met ingang van 1 november 2010, eervol ontslag uit haar functies verleend e Mevr. Bostyn wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010018360 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling PROCERVIQ S.A., rue de l'Econom G-038 « Autocontrolegids voor de handel in granen en agro-toelevering » type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010015185 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 september 2010 wordt de heer Michel Godfrind, op zijn aanvraag, op 3 juni 2010 's avonds, ontheven van zijn functie van voorzitter van het Interministerieel Comité voor het Zetelbeleid Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afd(...) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 40, 42 en 45 van de wet van 19 mei 2010 houdende fiscale en diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010035763 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Wordt benoemd tot Grootofficier in de Leopoldsorde : - De heer WILLEMS, Jacques , rector van de Universiteit (...) Ranginneming : 8.4.2004. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. § 2. Worden benoemd tot(...) type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Erkenningscommissie opgericht in het kader van de wetgeving inzake toekenning van betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de nachtarbeid in de opleidingscentra type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit metaalbewerking, lassen, mechanische engineering en de productie van de uitrusting voor mechanisch glas, gelegen op het grondgebied van Montignies-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 27 mei 2010 van het Paritair Comité voor de banken betreffende de vervanging van de feestdagen in 2011, 2012 en 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 3 juni 2010 van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen betreffende de vervanging van de feestdagen in 2011, 2012 en 2013 (1) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die laspaumelles vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Herstal en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010205407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2010 wordt de heer Philippe Moerenhout, attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 september 2010, op eigen verzoek, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar de Federa Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010000623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2004 tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 7 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid type ministerieel besluit prom. 15/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010009853 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 15/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010009852 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van secretarissen van Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 15/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010022439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010031465 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 30 september 2010, werd de onderneming NV Becewa erkend als studiebureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van vijf jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het De erkenning draagt het nummer AGR 121.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010029571 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2009 tot benoeming van de leden van het Begeleidingscomité van het Waarnemingscentrum voor het Hoger Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010029576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor kwalificatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor kwalificatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010029577 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010029575 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010029578 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/02/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010031485 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2010-2011

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010035745 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010035759 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010035761 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden type besluit van de vlaamse regering prom. 24/09/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010205269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de benaming van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010018361 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De VZW Belgian Bone Club c.s. heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het koninklij(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010205202 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 27 juli 2010 in zake Benoît Depelsenaire tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 augustus 2010, heeft « Schenden artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en/of artikel(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010205207 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 12 juli 2010 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 13 en 14 juli 2010, zijn ber - de wet van 30 december 2009 « tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010205262 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 augustus 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 september 2010, hebben Jacques Die zaak is ingeschreven onder nummer 5022 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010205287 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 augustus 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 augustus 2010, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 5019 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

document

type document prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010205426 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bouwcontroleurs. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige bouwcontroleurs (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG10822) werd afgesloten op 13 oktober 2010. Er zijn 18 geslaagden(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010022437 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 september 2010, dat in werking tree Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde raad, als vertegenwoordigers van een repre(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010205386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2010 wordt de heer Gerrit Faelens, met ingang van 15 juni 2010, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 juli 2009. Een beroep tot nie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010009857 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2010, pagina 61866, van de vacante plaats van notaris ter standplaats Eigenbrakel, dienen de woorden « » te worden toegev(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2010 numac 2010009856 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°,(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vit(...)
^