Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 10 augustus 2006

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 juni 2006, he Die zaak is ingeschreven onder nummer 4017 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

bron
arbitragehof
numac
2006202660
pub.
10/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

ARBITRAGEHOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 juni 2006, heeft de VZW Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Léon Lepagestraat 4, beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 36 tot 42 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen (gespreide betaling - huisbrandolie), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2005, tweede editie, wegens schending van artikel 23 van de Grondwet.

Die zaak is ingeschreven onder nummer 4017 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux.

^