Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 22 juni 2002

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 mei 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 mei 2002, heeft d Die zaak is ingeschreven onder nummer 2440 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

bron
arbitragehof
numac
2002021265
pub.
22/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

ARBITRAGEHOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 mei 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 mei 2002, heeft de Nationale Unie der Openbare Diensten, met zetel te 1000 Brussel, Zavelputstraat 25, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 7, § 5, van de wet van 22 maart 2002 houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2002), wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Die zaak is ingeschreven onder nummer 2440 van de rol van het Hof.

De griffier, L. Potoms.

^