Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 20 juli 2002

Overeenkomst van 9 juli 1970 tussen België en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, zoals gewijzigd door het Aanvullend Protocol van 31 december BERICHT a) aan de inwoners van de Verenigde Staten die dividenden uit Belgische bronnen ontvan(...)

bron
ministerie van financien
numac
2002003333
pub.
20/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Overeenkomst van 9 juli 1970 tussen België en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, zoals gewijzigd door het Aanvullend Protocol van 31 december 1987 BERICHT a) aan de inwoners van de Verenigde Staten die dividenden uit Belgische bronnen ontvangen;b) aan de banken en andere tussenpersonen die tussenkomen bij de betaling van de voornoemde inkomsten. Toepassingsmodaliteiten voor de beperking van de Belgische belasting op dividenden. 1° Individuele aanvraag De procedure voor de vermindering van de roerende voorheffing op grond van een individuele aanvraag ingediend door middel van een formulier 276 Div.-Aut blijft zoals vroeger van toepassing. 2° Collectieve aanvraag De Belgische administratie heeft een nieuw « collectief » formulier nr.276 Coll. (USA) opgemaakt waardoor inwoners van de Verenigde Staten die dividenden uit Belgische bronnen ontvangen, vermindering van de roerende voorheffing kunnen bekomen. Dit nieuwe formulier zal mogen worden gebruikt door de banken die optreden voor rekening van hun cliënten die inwoner zijn van de Verenigde Staten. Het collectieve formulier mag uitsluitend worden gebruikt om een vermindering van de roerende voorheffing tot 15 % te bekomen (toepassing van artikel 10, § 2, b) , van de Belgisch-Amerikaanse Overeenkomst) en uitsluitend door terugbetaling van het teveel geheven bedrag. De personen die het tarief van 5 % wensen te genieten dat is voorbehouden voor belangrijke deelnemingen (toepassing van artikel 10, § 2, a) , van de Belgisch-Amerikaanse Overeenkomst) of die de toepassing wensen van de procedure van onmiddellijke beperking bij de bron moeten een individuele aanvraag om vermindering indienen door middel van het formulier nr. 276 Div.-Aut.

Een collectief formulier mag worden gebruikt door ten minste 10 en ten hoogste 200 uiteindelijk gerechtigden.

De bank vult op eigen verantwoordelijkheid de collectieve aanvraag in drievoud in, waarbij een afzonderlijk formulier wordt gebruikt per Belgische vennootschap die de inkomsten verschuldigd is. De bank bewaart een exemplaar van de aanvraag en zendt de twee andere exemplaren naar het Centraal Taxatiekantoor Brussel-Buitenland, Jan Jacobsplein 10, te 1000 Brussel, vóór het verstrijken van een termijn van drie jaar, aanvangend op 1 januari van het jaar dat volgt op dat van de betaalbaarstelling van de dividenden.

Voor elke uiteindelijk gerechtigde die is vermeld in de collectieve aanvraag moet een door de Amerikaanse belastingautoriteiten verstrekt (individueel of collectief) woonplaatsattest bij de aanvraag worden gevoegd.

Met betrekking tot effecten aan toonder moeten bij de aanvraag om vermindering bewijsstukken worden gevoegd, zoals couponborderellen, waarin is vastgelegd dat de personen vermeld in het formulier de uiteindelijk gerechtigden tot de dividenden zijn en waarin het bedrag van de eventueel geheven roerende voorheffing wordt vermeld.

Het nieuwe formulier nr. 276 Coll. (USA) wordt hierna weergegeven.

Het zal binnenkort beschikbaar zijn op de website http://finform.fgov.be van het Ministerie van Financiën die is voorbehouden voor elektronische formulieren en zal kosteloos in PDF formaat kunnen worden opgevraagd.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^