Etaamb.openjustice.be
Bericht van 22 december 2021
gepubliceerd op 30 december 2021

Bericht met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2021034223
pub.
30/12/2021
prom.
22/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


22 DECEMBER 2021. - Bericht met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022172 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden de vanaf 1 januari 2022 bedragen van de verschuldigde retributies, ten gevolge van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2021 van het indexcijfer van de maand september 2021, als volgt geïndexeerd: Deze bedragen worden volgens de index van de maand september aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen van het Koninkrijk.

Voor het jaar 2022 worden de bedragen aangepast volgens de volgende formule: (de index van de maand september 2021 gedeeld door de index van de maand september 2020) vermenigvuldigd met het bedrag.

In artikel 4 van het Koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022172 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 oktober 2017 werden de bedragen van de retributies aangepast en vastgesteld als volgt: In § 1 van het voormelde artikel 4 dient " zevenenveertig euro en zesendertig cent " te worden vervangen door "achtenveertig euro en eenenzeventig cent".

In § 2 van artikel 4 dient "achtentwintig euro en zestien cent" te worden vervangen door "achtentwintig euro en zevenen- negentig cent".

In § 3 dient " twintig euro en achtenveertig cent " te worden vervangen door " eenentwintig euro en zeven cent ".

Brussel, 22 december 2021.

De Minister van Landbouw, D. CLARINVAL

^