Etaamb.openjustice.be
Benoemingen
gepubliceerd op 22 juli 2019

Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, word(en) in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 11 juli 2019 : Met ingang van 1 juli(...) - Mevr. Louiza, VAN LERBERGHE, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten. Een beroep tot(...)

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2019030787
pub.
22/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, word(t)(en) in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 11 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van een lid van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 11/07/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014511 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van de tweede stap in toepassing van het koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de douaneregelingen en de modaliteiten waaronder de directe en indirecte vertegenwoordiging kunnen worden toegepast type ministerieel besluit prom. 11/07/2019 pub. 24/07/2019 numac 2019041488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de werkende assessoren en plaatsvervangende assessoren van de Federale Raden en van de Federale Raden van beroep van de landmeters-experten en houdende ontslag van de plaatsvervangend griffier van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 11/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 11/07/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019030753 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 22 op de spoorlijn nr. 50 Brussel-Noord - Gent-Sint-Pieters, gelegen te Lede ter hoogte van de kilometerpaal 36.521 type ministerieel besluit prom. 11/07/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019030754 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 50 Brussel-Noord - Gent-Sint-Pieters, gelegen te Wichelen ter hoogte van de kilometerpaal 37.250 type ministerieel besluit prom. 11/07/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019030756 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 50 Brussel-Noord - Gent-Sint-Pieters, gelegen te Dilbeek ter hoogte van de kilometerpaal 13.705 sluiten : Met ingang van 1 juli 2019: - Mevr. Louiza, VAN LERBERGHE, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^