Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 mei 2024

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 mei 2024, wordt mevrouw Barbara VERHOEVE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekki Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2024004656
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 mei 2024Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2024 pub. 14/05/2024 numac 2024004402 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende uitvoering van artikel 20/1 van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 03/05/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen aan artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten, wordt mevrouw Barbara VERHOEVE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 januari 2024.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^