Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 mei 2024

Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 24 april 2024 wordt de heer Alain VLAEMYNCK benoemd in de betrekking van adviseur van de korpschef - projectbeheer van de Zone Brussel Noord

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2024004477
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 24 april 2024Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 24/04/2024 pub. 08/05/2024 numac 2024004250 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2024 van het herdenkingsstuk van 2 euro, ter ere van de strijd tegen kanker in België type koninklijk besluit prom. 24/04/2024 pub. 13/05/2024 numac 2024202457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 219ter, 228 en 230 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/04/2024 pub. 13/05/2024 numac 2024202456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/04/2024 pub. 08/05/2024 numac 2024004426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering kan worden verleend aan zorgverleners die projecten inzake gecoördineerde zorgverlening ontwikkelen in België, in casu tuberculosediagnose en -behandeling type koninklijk besluit prom. 24/04/2024 pub. 03/05/2024 numac 2024202239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten sluiten wordt de heer Alain VLAEMYNCK benoemd in de betrekking van adviseur van de korpschef - projectbeheer van de Zone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) en wordt bevorderd tot de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 mei 2023.

^