Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 november 2023

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2023, wordt de heer Frederik VAN CUTSEM benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, me Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2023046695
pub.
09/11/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/10/2023 pub. 24/10/2023 numac 2023046249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en lokale besturen van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 05/10/2023 pub. 27/10/2023 numac 2023046562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel bedoeld in artikel 87 van het Kieswetboek om de samenstelling van bepaalde kieskantons in de provincie West-Vlaanderen te wijzigen type koninklijk besluit prom. 05/10/2023 pub. 19/10/2023 numac 2023046210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor 2022 en de daaropvolgende jaren type koninklijk besluit prom. 05/10/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023045475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van een datum van inwerkingtreding voor artikel 29 van de wet van 13 oktober 2022 tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging type koninklijk besluit prom. 05/10/2023 pub. 03/11/2023 numac 2023045928 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Winter Magic 2 euro", "Winter Magic 5 euro" en "Winter Magic 10 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen sluiten, wordt de heer Frederik VAN CUTSEM benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 augustus 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^