Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 januari 2023

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 november 2022, wordt mevrouw Regine ZANDONA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2022034583
pub.
24/01/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034475 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in Oekraïne type koninklijk besluit prom. 29/11/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022042935 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2021 waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 29/11/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022042948 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "HR Rail" die van rechtswege zal optreden als voorzitter van de raad van bestuur type koninklijk besluit prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022207028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 29/11/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022042920 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen in uitvoering van artikel 4 van de wet van 12 juli 2022 tot versterking van het kader dat van toepassing is op de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof en tot gedeeltelijke opheffing en wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales type koninklijk besluit prom. 29/11/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022207008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van bijkomende middelen die aan het RIZIV zijn toegewezen voor de verwezenlijking van projecten in het kader van het federale investeringsplan sluiten, wordt mevrouw Regine ZANDONA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 oktober 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^