Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 november 2022

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, wordt Mevrouw Louise Chantal Laurence CAYPHAS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkade Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2022021180
pub.
24/11/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 16/08/2022 numac 2022015575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 10 april 2022 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieclassificatie die is voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssector en die op 25 oktober 2017 en op 12 november 2020 door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 28/10/2022 numac 2022041791 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2023-2024 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2020-2022 type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 01/08/2022 numac 2022015556 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve overeenkomst van 12 mei 2022, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen, over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022203626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 08/09/2022 numac 2022015616 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vereniging « RainbowHouse » voor het begrotingsjaar 2022 in het kader van het federale plan 2021-2024 voor een LGBTQI+ friendly België sluiten, wordt Mevrouw Louise Chantal Laurence CAYPHAS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 juni 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden

^