Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 november 2019

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 24 september 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaki Bij hetzelfde besluit, wordt de heer HUETING Reinier benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019042172
pub.
21/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 24 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014884 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg type koninklijk besluit prom. 24/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019014896 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik. sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van werkend lid van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer ROEX Milhan.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer HUETING Reinier benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij genoemd Comité, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van het artsenkorps, ter vervanging van de heer ROEX Milhan, wiens mandaat hij zal voleindigen.

^