Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 maart 2018

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 februari - de heer DEMOLDER Stephan, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van (...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018011135
pub.
06/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018201214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011485 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2018 sluiten, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 2018, in de hoedanigheid van leden van de Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van : - de heer DEMOLDER Stephan, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van bandagisten ; - Mevr. VAN HERP Hanne, in de hoedanigheid van werkend lid en de heer LARDENNOIS Miguel, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van de Minister van Volksgezondheid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde Raad, vanaf de dag van deze bekendmaking en voor een termijn verstrijkend op 31 december 2023 : - de heren BURNET Antoine en TYVAERT Christoph, in de hoedanigheid van werkende leden en de heer TOUSSAINT Matthieu, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van een representatieve organisatie van bandagisten.

Bij hetzelfde besluit, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid bij genoemde Raad, verleend aan de heer BURNET Antoine.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. WALSCHAERTS Jacqueline benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemde Raad, als vertegenwoordigster van een representatieve organisatie van de bandagisten, ter vervanging van de heer BURNET Antoine, wiens mandaat zij zal voleindigen.

^