Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/05/2017 pub. 06/03/2018 numac 2018011037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2017014299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de lonen vanaf 1 juli 2017 type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2017014328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2017040990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2017206720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2017206727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of 59 jaar na een beroepsloopbaan van 33 jaar en in geval van een zwaar beroep of 20 jaar nachtarbeid (1) type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel IV.16, §§ 6 en 7, van het wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018200552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018, wordt aan de heer CORNEZ Bernard op het einde van de maand april 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018200704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018, wordt aan de heer BRIEDIS Gunars, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het Arbeidshof v Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018201133 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 december 2017, - zijn de aanwijzingen tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar van : o de heer Van Gaever J., met ing o mevr. Briers L., met ingang van 31 maart 2018. Bij koninklijk besluit van 16 januari 2018,(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018010991 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Bijzonder nood- en interventieplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming en/of een terroristische aanslag » van de Gouverneur van de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 21/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type ministerieel besluit prom. 21/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling voor elke zone van het maximale bedrag, uitgedrukt in percentage, van de bijkomende federale dotatie en betreffende de operationele werking van de hulpverleningszone type ministerieel besluit prom. 21/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het maximale bedrag, uitgedrukt in percentage, van de federale basisdotatie voor elke hulpverleningszone type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018011065 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 23 februari 2018, is het verzoek tot associatie van de dames Cuvelier B., notaris ter standplaats Berlaar, en Westerlinck S., kandidaat-notaris, om de associatie "Notarissen Cuvelier & Westerlinck& Mevr. Westerlinck S. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Berlaar. Dit besluit(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018201111 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 17 october 2017 wordt vanaf 26 october 2017 de erkenning van type 2 voor de opmaak of de herziening van het plaatselijk beleidsontwikkelingsplan en van de stedenbouwkundige handleiding verleend a Bij ministerieel besluit van 27 october 2017 wordt vanaf 9 november 2017 de erkenning voor de o(...)

arrest

type arrest prom. 21/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011066 bron federaal agentschap voor de kinderbijslag Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2018 voor het federaal agentschap voor de kinderbijslag

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018201134 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 25 januari 2018, heeft de heer Dejemeppe B. raadsheer in het Hof van Cassatie, aangewezen tot sectievoorzitter, voor een termijn van drie jaar met ingang van 19 Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 30 januari 2018, werd de heer Desmet D., door de (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2017 pub. 06/03/2018 numac 2017014331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 8 bij de Beheersovereenkomst van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2013-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 06/03/2018 numac 2018010579 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 9 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2017 pub. 06/03/2018 numac 2018011096 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen voor het jaar 2018 aan het Fonds voor Scheepsjongeren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2017 pub. 06/03/2018 numac 2018030330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 10 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018201104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Wijziging van een vergunning tot ontmanteling van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6, 12 en 17 van het koninklijk besluit van 20 juli 2 Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018 wordt het koninklijk besluit van 24 augustus 2007 waarbi(...) type vergunning prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018201105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Vergunning PFI-0034139 tot wijziging van de vergunning PFI-0017549 voor de behandeling van voedsel of voedselingrediënten met ioniserende straling, bekendgemaakt op 18 juli 2016 Over Wordt artikel 2, eerste lid, van de vergunning van 7 juli 2016 vervangen door : "De N.V. ST(...)

erratum

type erratum prom. 27/11/2017 pub. 06/03/2018 numac 2018030494 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2010 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de militairen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018201177 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken communicatie (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG17272 Deze selectie werd afgesloten op 23/02/2018. Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 j(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018010947 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2134 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel" de volgende benoemingen In de graad van luitenant-kolonel van het vliegwezen militair administrateur, de majoors van het vl(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018010948 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2135 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volg In de graad van luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder, majoor van het vliegwezen st(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018010957 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2136 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats In de graad van luitenant-kolonel van het vliegwezen militair administrateur, de majoors van het vl(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018010960 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2138 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "algemene steun" de volgende benoemingen plaats op 26 decemb In de graad van luitenant-kolonel van het vliegwezen militair administrateur, majoor van het vliegw(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018010959 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2137 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen" de volgende benoe In de graad van luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder, majoor van het vliegwezen st(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018010966 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2139 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van marinewapensystemen" de volgende benoemin In de graad van fregatkapitein stafbrevethouder, de korvetkapiteins stafbrevethouders F. Van de Ker(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018010969 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2140 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoemingen plaats op In de graad van apotheker-luitenant-kolonel, apotheker-majoor K. Deygers. In de graad van genees(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018010970 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2141 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "medische steun" de volgende benoeming plaats op 26 decemb In de graad van luitenant-kolonel stafbrevethouder, majoor stafbrevethouder P. Rennotte. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018010971 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2142 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen" de volgende benoem In de graad van kolonel stafbrevethouder, de luitenant-kolonels stafbrevethouders P. Staelens, L. G(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018010973 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2144 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volge In de graad van kolonel, de luitenant-kolonels C. Duyck en B. Scheers. In de graad van kolonel s(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018010972 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2143 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "informatievergaring" de volgende benoemingen plaats op 26 de In de graad van kolonel stafbrevethouder, de luitenant-kolonels stafbrevethouders S. Dutron en F. P(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018011135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 februari - de heer DEMOLDER Stephan, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018030438 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2127 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel" de volgende benoeming plaat In de graad van luitenant-kolonel van het vliegwezen, majoor van het vliegwezen Y. Lemaire. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018030444 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2129 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "medische steun" de volgende benoeming plaats op 26 juni 2 In de graad van luitenant-kolonel, majoor S. Allard. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018030442 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2128 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoeming plaats op 26 j In de graad van geneesheer-luitenant-kolonel, geneesheer-majoor P-M. François. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018030448 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2131 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "technieken van het grondmaterieel" de volgende benoemingen p In de graad van luitenant-kolonel stafbrevethouder, de majoors stafbrevethouders G. Suffys en S. Go(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018030452 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2132 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats o In de graad van luitenant-kolonel stafbrevethouder, de majoors stafbrevethouders S. Stroobants, F. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018030456 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2133 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van luchtwapensystemen" de volgende benoe In de graad van luitenant-kolonel vlieger stafbrevethouder, de majoors vliegers stafbrevethouders P(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018200793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018, is de heer EHMANN Patrick benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luxemburg ter vervanging va

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018200551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Bernard CORNEZ De betrokken organisaties wor De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018200703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende van het Frans taalstelsel bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Gunars BRIE De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 06/03/2018 numac 2018011150 bron brussels hoofdstedelijk parlement Wijzigingen aan het **** van de permanente diensten van het Parlement **** **** Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 15 december 2017, wijzigingen aan te brengen betreffende de aanwerving van de ambtenaren en de **** **** wijzigingen en de gecoördineerde tekst van de gewijzigde artikelen bevinden zich in het ****(...)
^